320 ODBOR EKOLOGICKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY

mini logo ÚKSÚP

Gabriela Tóthová, Ing.

poverená riadením odboru

manažér databázy bio osív, zodpovedná za výkon delegovaných kontrol z PPA na ÚKSÚP pre oblasť EPV

Tel. 02/ 59 880 313


Juraj Husvéth, Ing.

delegát SR v EPV a zodpovedný za dovozy v EPV

Tel. 02/ 59 880 427


Dominika Mikušová, Ing.

zodpovedná za administráciu nezhôd zistených v systéme EPV, za krmivá a potraviny v EPV

Tel. 02/ 59 880 416


Michaela Tholtová, Ing.

zodpovedná za hnojivá, pôdne pomocné látky, prípravky na ochranu rastlín v EPV, za dovozy v EPV a odber vzoriek v EPV

Tel. 02/ 59 880 416

Mobil: +421 915 748 493


Mária Frisíková, Ing.

zodpovedná za kontrolu internetového predaja v systéme EPV

Tel. 02/ 59 880 312


Agáta Boháčiková, Ing.

zodpovedná za vydávanie výnimiek pre živ. výrobu v EPV, za čistiace a dezinfekčné prostriedky v EPV, porušenie a prijaté opatrenia v EPV v systéme OFIS

Tel. 02/ 59 880 353


Andrea Drobňáková, Ing.

zodpovedná za vydávanie výnimiek rastlinného množiteľského materiálu do databázy bioosív v EPV

Tel. 02/ 59 880 418


Jana Harisová, Ing.

zodpovedná za registráciu v EPV

Mobil: +421 915 419 771


Andrea Kolenčík, Ing.

zodpovedná za registráciu v EPV

Tel. 02/ 59 880 313