Kontakt

mini logo ÚKSÚP


ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Matúškova 21
833 16 Bratislava
Tel: 02 / 59 880 200 (ústredňa)

Generálna riaditeľka
Ing. Jana Vargová, PhD.

Sekretariát generálnej riaditeľky
Katarína Šintalová
č.tel.: 02/59 880 285

Email: uksup@uksup.sk

Kancelária generálnej riaditeľky
Ing. Ľuba Gašparová
Riaditeľka kancelárie generálnej riaditeľky
č.tel.: 02/59 880 284
Email: luba.gasparova@uksup.sk

Osobný úrad
JUDr. Mgr. Eva Homolová
Riaditeľka osobného úradu
č.tel.: 02/59 880 410
Email: Eva.Homolova@uksup.sk

Sekcia ekonomiky a verejného obstarávania
Ing. Beáta Tot
Poverená riadením sekcie
č.tel.: 02/59 880 236
Email: ekonomika@uksup.sk

Sekcia rastlinnej výroby a skúšobníctva

Ing. Samuel Michálek
Riaditeľ sekcie
č.tel.: 02/59 880 355
Email: samuel.michalek@uksup.sk

Odbor pôdy a hnojív
PhDr. Ildikó Maggioni Brázová
Riaditeľka odboru
č.tel.: 02/59 880 339
Email: hnojiva@uksup.sk
Email: agrochemia@uksup.sk

Odbor ochrany rastlín
Ing. Peter Vrabček
Riaditeľ odboru
č.tel.: 02/59 880 382
Email: ochrana@uksup.sk

Odbor krmív a výživy zvierat
Ing. Štefánia Buschbacher
Riaditeľka odboru
č.tel.: 02/59 880 264
Email: krmiva@uksup.sk

Odbor vinohradníctva a vinárstva
Ing. Ivana Benkovičová
Riaditeľka odboru
č.tel.: 02/59 880 252
Email: vino@uksup.sk

Odbor osív a sadív
Ing. Marta Andrejčíková, PhD.
Riaditeľka odboru
č.tel.: 02/59 880 216
Email: osivoba@uksup.sk

Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby
Ing. Katarína Nováková
poverená riadením odboru
č.tel.: 02/59 880 404
Email: ekologia@uksup.sk
Email: ovocie@uksup.sk

Odbor registrácie pesticídov
Mgr. Peter Kiklica
Riaditeľ odboru
č.tel.: 02/59 880 328
Email: pesticidy@uksup.sk

Odbor odrodového skúšobníctva
Ing. Katarína Hanzelyová
Riaditeľka odboru
č.tel.: 02/59 880 204
Email: odrody@uksup.sk

Odbor kontroly
Ing. Peter Řeháček, PhD.
Riaditeľ odboru
č. tel.: 02/59 880 265, 381
e-mail: peter.rehacek@uksup.sk


Sekcia laboratórnych činností
Ing. Daniela Bukovská
Riaditeľka sekcie
č.tel.: 02/59 880 272
Email: daniela.bukovska@uksup.sk