Komunikujeme elektronicky

mini logo ÚKSÚP

            Webová stránka Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu  poľnohospodárskeho v Bratislave

(ďalej len „ÚKSÚP")  na doméne „uksup.sk“ centralizuje prístup k informáciám  a elektronickým službám  verejnej správy za účelom ich zverejňovania a elektronickej úradnej komunikácie v zmysle platnej legislatívy.

     V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, ako orgán verejnej moci povinný vykonávať verejnú moc elektronicky.

            Webové sídlo je prevádzkované a spravované priamo zriaďovateľom Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave.

ÚKSÚP zhromažďuje a spracováva osobné údaje  na presne stanovený účel a to v rozsahu Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/45 ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( „zákon o ochrane osobných údajov“)

Súhlasom so spracúvaním osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti Ústredný kontrolný a skúšobny ústav poľnohospodársky v Bratislave so sídlom Matúšková 21, 833 16 Bratislava, aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracúvala osobné údaje dotknutej osoby za účelom:

1/ spracovávanie  podnetov a sťažností

2/ spracovávanie a zverejňovanie výsledkov úradných kontrol

3/ prevádzkovanie a publikovanie registrov

            Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje na účel priameho marketingu.

Súhlasom so spracovaním osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním.  Súhlas možno vziať kedykoľvek späť a to zaslaním  správy, e-mailu alebo  zaslaním listu na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.

Prevádzkovateľ v súlade s ustanoveniami § 29 zákona o ochrane osobných údajov v zmysle zabezpečenia bezpečnosti ochrany osobných údajov  prijal primerané  technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré zodpovedajú spôsobu spracovania osobných údajov. Definovane opatrenia napomáhajú chrániť Vaše osobné údaje pred neoprávneným  prístupom k nim.

            Doba zhromažďovania  a spracúvania informácií vyplýva  zo zákonných ustanovení.

     Kontaktné informácie :

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Matúšková 21

833 06 Bratislava