220 ODBOR OCHRANY RASTLÍN

mini logo ÚKSÚP

Ivana Kurhajcová, Ing.

dočasne poverená riadením odboru 

Telefón: 02/59880-246