300 SEKCIA RASTLINNEJ VÝROBY A SKÚŠOBNÍCTVA

mini logo ÚKSÚP

Ivana Benkovičová, Ing. 

poverená riadením sekcie

Telefón : 02/59 880 252