Upozornenie na povinnosť podať hlásenie o hrozne a víne do 10.12.2019

mini logo ÚKSÚP

Vážení vinohradníci, vinári a obchodníci  s  vinárskymi produktami, upozorňujeme Vás na povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 313/2009 Z. z. a z delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/273, zaslať ÚKSÚP do 10. decembra 2019 hlásenia o úrode hrozna, hlásenie o výrobe vína a muštu a hlásenie o stave zásob vína a muštu.

Vinohradník, ktorý zberá hrozno na účely uvádzania na trh, je povinný každoročne zaslať kontrolnému ústavu hlásenie o úrode hrozna a jeho použití do 10. decembra podľa stavu k 30. novembru.

Vinár je povinný každoročne zaslať kontrolnému ústavu hlásenie o výrobe vína a muštov a hlásenie o stave zásob vína a muštov do 10. decembra podľa stavu k 30. novembru.

Obchodník, ktorého predaj vinárskych produktov prevyšuje 200 hl v kalendárnom roku, je povinný zaslať kontrolnému ústavu hlásenie o stave zásob vína a muštov do 10. decembra podľa stavu k 30. novembru.

Na vinohradníka, vinára a obchodníka,   ktorý si neplní povinnosť podávať hlásenie alebo nepodá hlásenie do   termínu, sa vzťahujú administratívne sankcie podľa čl. 48 delegovaného   nariadenia Komisie (EÚ) 2018/273. V prípadoch závažného alebo   opakovaného neplnenia povinnosti podávať hlásenie v termíne, nemá   dotknutý hospodársky subjekt nárok na využívanie podporných opatrení   stanovených v čl. 47 a 50 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 na dané účtovné   obdobie alebo nasledujúce účtovné obdobie. V prípade chýbajúcich alebo   nepresných informácii v hlásení sa pomoc, ktorá sa má vyplatiť úmerne   zníži o sumu stanovenú príslušným orgánom, a to v závislosti od   závažnosti porušenia.

Kontakt: ÚKSÚP, Odbor vinohradníctva a vinárstva, Matúškova 21, 833 16 Bratislava.

Róbert Borský
t.č.: +421 2 59 880 209
email: robert.borsky@uksup.sk