Oznámenie o úprave cukornatosti a kyselín v kampani 2022

mini logo ÚKSÚP

Vážení vinári, pred začiatkom kampane 2022 Vás  upozorňujeme na povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 313/2009  Z. z., oznamovať ÚKSÚP obohacovanie a zvyšovanie alebo znižovanie obsahu  kyselín iným spôsobom ako biologickým odbúraním.

Oznámenie o zvyšovaní obsahu prirodzeného alkoholu (príloha č. 16 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.) sa zasiela najmenej 48 hodín pred začatím zvyšovania cukornatosti. Oznámenie možno zaslať súhrnne najviac za 60 dní odo dňa uvedeného v oznámení ako deň začatia zvyšovania obsahu prirodzeného alkoholu.

Oznámenie o úprave zvyškového cukru (príloha č. 17 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.) sa zasiela najmenej 48 hodín pred začatím úpravy zvyškového cukru. Oznámenie možno zaslať súhrnne najviac za jeden kalendárny mesiac.

Oznámenie o zvyšovaní alebo znižovaní kyselín (príloha č. 18 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.) sa zasiela najmenej 48 hodín pred začatím úpravy kyslosti. 

Povolené spôsoby a hodnoty obohacovania, zvyšovania a znižovania kyselín sú stanovené v prílohe VIII nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013.

Kontakt: ÚKSÚP, Odbor vinohradníctva a vinárstva, Matúškova 21, 833 16 Bratislava.

Róbert Borský
t. č.: +421 2 59 880 209
email: robert.borsky@uksup.sk