Plochy vysadené viničom bez povolenia na novú výsadbu alebo na opätovnú výsadbu, na ktoré sa vzťahuje režim povolení na výsadbu viniča stanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 sa považujú za neoprávnenú výsadbu.

Kontrolný ústav (ÚKSÚP) upozorní vinohradníka, ktorý uskutočnil neoprávnenú výsadbu, že podľa čl. 71 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 1308/2013 má povinnosť túto výsadbu vyklčovať. Ak vinohradník túto povinnosť nesplní do 4 mesiacov od dátumu upozornenia, ÚKSÚP zabezpečí do dvoch rokov po uplynutí tejto štvormesačnej lehoty vyklčovanie neoprávnenej výsadby na náklady vinohradníka.

ÚKSÚP uloží pokutu za neoprávnenú výsadbu podľa čl. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/560 vo výške:

  • 6 000 € na hektár, ak výrobca v súlade s čl. 71 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vyklčuje celú neoprávnenú výsadbu do štyroch mesiacov odo dňa, keď bol informovaný o nezrovnalosti,
  • 12 000 € na hektár, ak výrobca vyklčuje celú neoprávnenú výsadbu počas prvého roku nasledujúceho po uplynutí štvormesačnej lehoty,
  • 20 000 € na hektár, ak výrobca vyklčuje celú neoprávnenú výsadbu po prvom roku nasledujúcom po uplynutí štvormesačnej lehoty.

K výške pokuty sa pripočítavajú aj náklady na vyklčovanie neoprávnenej výsadby, ak ÚKSÚP zabezpečil vyklčovanie vlastnými prostriedkami. Príslušné náklady, ktoré sa účtujú vinohradníkovi, sa vypočítajú objektívnym spôsobom so zohľadnením nákladov na prácu, použitie strojov a dopravných či iných vzniknutých nákladov.

Vinárske produkty, ktoré boli vyrobené z neoprávnenej výsadby, je zakázané uvádzať na trh.

Plochy vysadené viničom bez povolenia nie sú predmetom žiadnych vnútroštátnych podporných opatrení ani podporných opatrení zo strany Únie.

Nepovolená výsadba podľa zákona účinného do 31. decembra 2015 sa považuje za neoprávnenú výsadbu podľa zákona č. 349/2015 Z. z. účinného od 1. januára 2016.