Certifikačný orgán vykonávajúci certifikáciu osôb a odborné senzorické skúšky

mini logo ÚKSÚP

1. Poslanie a ciele

 • poslaním certifikačného orgánu je na základe žiadosti žiadateľa oficiálne posúdiť jeho kompetentnosť na vykonanie senzorického hodnotenia vín a vinárskych produktov;
 • kompetentnosť žiadateľa sa posudzuje preskúšaním podľa požiadaviek platnej certifikačnej schémy, ktorá je v súlade s platnou slovenskou legislatívou v oblasti vinohradníctva a vinárstva a medzinárodnými normami STN EN ISO 8589, STN EN ISO 8586:2023, STN EN ISO 5492;
 • na základe výsledkov senzorických skúšok certifikačný orgán vydá alebo odmietne vydať certifikát spôsobilosti;
 • certifikačný orgán dodržiava zásady Etického kódexu registrovaného člena SNAS a používa akreditačnú značku v súlade s politikou prijatou SNAS;
 • certifikačný orgán má autoritu a udržiava zodpovednosť za certifikáciu, za svoje rozhodnutie týkajúce sa udeľovania, udržiavania, recertifikácie, rozšírenia zúženia rozsahu certifikácie ako aj pozastavenia alebo odobratia certifikátu zodpovedá v plnom rozsahu;
 • certifikačný orgán je nezávislý a nestranný voči žiadateľom, kandidátom a certifikovaným osobám, ich zamestnancom a zákazníkom, viď vyhlásenie manažmentu ÚKSÚP a vyhlásenie vedúcej Certifikačného orgánu vykonávajúceho certifikáciu osôb;
 • politika a postupy pre certifikáciu osôb sa vykonávajú spravodlivo pre všetkých žiadateľov, kandidátov a certifikované osoby;
 • dodržiavanie zásad etického konania je súčasťou jeho vyhlásenia politiky kvality.

2. Oblasť certifikácie

 • oblasť akreditácie: víno a vinárske produkty;
 • predmet akreditácie: certifikácia spôsobilosti osôb senzoricky hodnotiť vína a vinárske produkty;
 • stupne spôsobilosti:
  • Vybraný posudzovateľ – posudzovateľ, ktorý má schopnosť a je kompetentný vykonávať senzorické posúdenie, má zvyčajne menšiu, alebo žiadnu prax v senzorickom hodnotení;
  • Senzorický posudzovateľ - Expert – vybraný posudzovateľ s preukázanou vysokou senzorickou citlivosťou, ktorý absolvoval dôkladnú prípravu, má značné skúsenosti v senzorickom skúšaní a je schopný dosahovať konzistentné a opakovateľné senzorické posúdenia rôznych produktov.

3. Požiadavky na spôsobilosť žiadateľov

 • žiadatelia musia mať vo všeobecnosti dobrý zdravotný stav, nesmú trpieť nijakým postihnutím, alergiami alebo ochoreniami, ktoré by mohli ovplyvniť zmysly, ktoré sú dôležité pre výkon danej metódy senzorickej analýzy, a nesmú brať lieky, ktoré by mohli oslabovať zmyslové vnímanie a tak znižovať spoľahlivosť ich rozhodnutí, senzorickí posudzovatelia – experti musia mať nadpriemernú schopnosť pamätať si senzorické pocity,
 • minimálny vek žiadateľov je 18 rokov.

4. Preskúšanie

 • informácia o konaní senzorických skúšok je uverejnená formou oznamu na webovej stránke ÚKSÚP (https://www.uksup.sk/ovv-aktuality) cca 4 týždne pred stanoveným termínom skúšok;
 • minimálne 3 týždne pred konaním senzorických skúšok je potrebné poslať prihlášku certifikačnému orgánu, ktorý ju preverí;
 • 2 týždne pred konaním skúšok pošle certifikačný orgán kandidátovi pozvánku na skúšky spolu so študijným materiálom;
 • senzorická skúška sa skladá z dvoch častí – teoretickej časti (formou testu) a praktického preskúšania. Obidve časti sa konajú v jeden deň;
 • každý kandidát má nárok na opravný termín, o ktorý môže požiadať v najbližšom možnom termíne konania skúšok, pričom o termíne bude informovaný najmenej 14 dní pred konaním skúšok. Opravný termín je spoplatnený podľa platného cenníka.

5. Doba platnosti certifikátu

 • certifikát sa vydáva na dobu 5 rokov. Pred uplynutím tejto doby, alebo po prekonaní choroby ovplyvňujúcej jej zmyslové vnemy certifikovanej osoby, môže certifikovaná osoba požiadať o recertifikáciu.

6. Podmienky používania

 • kandidáti pred skúškami podpisujú Dohodu medzi Certifikačným orgánom vykonávajúcim certifikáciu osôb a certifikovanou osobou o podmienkach používania certifikátu a vyplňujú formulár „Osobné údaje vyžadované certifikačnou schémou“, kde podpisujú okrem iného vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti;
 • pri nedodržaní týchto podmienok, je certifikačný orgán oprávnený odobrať certifikovanej osobe certifikát;
 • výhradným majiteľom certifikátov je certifikačný orgán.

7. Odvolania proti rozhodnutiu a sťažnosti

8. Cenník

 • poplatok za certifikáciu je: 50,00 EUR

9. Kontakt

Ing. Ivana Benkovičová
, vedúca certifikačného orgánu
tel: + 421 2 59 880 252
e-mail: ivana.benkovicova@uksup.sk

Ing. Gabriela Petrová, zástupkyňa vedúcej certifikačného orgánu
tel.: + 421 910 740 657
e-mail: gabriela.petrova@uksup.sk

Ing. Beata Lichtnekerová, manažerka kvality
tel.: + 421 2 59 880 266
e-mail: beata.lichtnekerova@uksups.sk

Ing. Zuzana Hatríková, zástupkyňa manažérky kvality
tel.: + 421 2 59 880 296
e-mail: zuzana.hatrikova@uksup.sk