Odbor odrodového skúšobníctva

mini logo ÚKSÚP

Činnosť odboru:

Činnosť odboru odrodového skúšobníctva je vymedzená kompetenčným zákonom č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh, na základe ktorého odbor vykonáva skúšanie nových odrôd za účelom ich registrácie a následný zápis odrôd do Listiny registrovaných odrôd a do Spoločného katalógu EÚ pre poľné a zeleninové druhy.

Právne predpisy Európskeho spoločenstva súvisiace s registráciou odrôd pestovaných rastlín sú transponované do Nariadenia vlády Slovenskej republiky o registrácii odrôd v znení neskorších predpisov.

Druhou dôležitou úlohou je výkon DUS skúšok na účely udelenia právnej ochrany odrodám. Táto činnosť je vymedzená zákonom č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane rastlín a príslušnou európskou legislatívou.

Odbor odrodového skúšobníctva:

 • zabezpečuje vykonávanie štátnych odrodových skúšok na 14 skúšobných staniciach formou VCU skúšok - skúšky hospodárskej hodnoty a DUS skúšok - skúšky odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti
 • rozhoduje o registrácii, zrušení registrácie, zamietnutí registrácie, predĺžení doby registrácie odrody
 • rozhoduje o zápise ďalšieho udržiavateľa a o zrušení zápisu udržiavateľa odrody
 • vydáva Spravodajcu odrodového skúšobníctva
 • vedie Štátnu odrodovú knihu
 • zostavuje Listinu registrovaných odrôd, ktorú vydáva MPRV SR
 • vydáva osvedčenia o šľachtení nových odrôd pestovaných rastlín a osvedčenia o udržiavacom šľachtení odrôd pestovaných rastlín
 • vydáva metodiky odrodových skúšok a metodické pokyny na vykonávanie odrodových skúšok
 • vykonáva kontrolu udržiavacieho šľachtenia odrôd pestovaných rastlín
 • vykonáva odborný prieskum odrody (DUS skúšky) pre právnu ochranu odrôd na základe poverenia MPRV SR
 • overuje vhodnosť názvu odrôd pestovaných rastlín pre registráciu odrôd aj pre právnu ochranu odrôd
 • predkladá Európskej Komisii informácie o registrovaných odrodách pre zápis odrôd do Spoločného katalógu poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny
 • rozhoduje o registrácii odrody na zachovanie, ktorej hrozí genetická erózia
 • zostavuje prehľad registrovaných odrôd s uvedením ich hospodárskych vlastností (na základe skúšok registrovaných odrôd)
 • zabezpečuje odbornú spoluprácu a súčinnosť s medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti odrodového skúšobníctva, so Slovenskou šľachtiteľskou a semenárskou asociáciou, Úniou na ochranu práv nových odrôd (UPOV) a Úradom spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO)
 • je akreditovaným pracoviskom pre výkon skúšania určených rastlinných druhov (DUS skúšky) podľa požiadaviek CPVO