Odbor odrodového skúšobníctva vykonáva štátne odrodové skúšky za účelom registrácie nových odrôd pestovaných rastlín. Štátne odrodové skúšky sú úradný postup, ktorým sa preverujú vlastnosti a znaky odrôd a ktorým sa zisťuje, či odroda spĺňa stanovené požiadavky pre jej registráciu.

Skúšky sa vykonávajú na 14-tich skúšobných staniciach, ktoré sa nachádzajú v rôznych pestovateľských oblastiach Slovenska. Priemerná výmera stanice je 35-40 ha ornej pôdy. Každá stanica vykonáva skúšanie tých druhov pestovaných rastlín, ktoré sú vhodné pre danú pestovateľskú oblasť. Tri skúšobné stanice sú špecializované na skúšanie záhradníckych plodín (zelenina, ovocné druhy, vinič).