Báhoň


Skúšobná stanica Báhoň sa nachádza v regióne západného Slovenska. Obhospodarované pozemky ležia na otvorenej rovine, ktorá sa ťahá od Malých Karpát k Považiu. Stanica leží v nadmorskej výške 159 m. Svojou polohou sa zaraďuje do kukuričnej výrobnej oblasti, subtyp jačmenný. Pôdno-klimatickými podmienkami zohľadňuje úrodnú trnavskú tabuľu.

Pôdy sa radia k typu černozeme, vytvorenej na sprašiach. Pôdy druh: hlinitá až ílovito-hlinitá pôda, stredne ťažká so stredným obsahom humusu.

Oblasť v ktorej sa stanica nachádza je charakteristická teplým, suchým počasím a miernou zimou. Tridsaťročná priemerná teplota je 9,3 °C a priemerný úhrn zrážok je 531 mm.

Stanica bola založená v roku 1954 ako jedna z prvých na Slovensku. V roku 1965 sa presťahovala do nových objektov, v ktorých pôsobí dodnes. V súčasnosti obhospodaruje 31,67 ha ornej pôdy, z čoho výmera pokusných plôch zaberá 6 -7 ha. Hlavné zameranie stanice sa sústreďuje na odrodové pokusy s poľnými plodinami ako sú obilniny, kukurica, slnečnica, cukrová repa a sója. Súčasťou sú aj doplnkové pokusy - vegetačné skúšky, pokusy zamerané na výživu a ochranu rastlín.