Haniska


     Skúšobná stanica sa nachádza v mierne pahorkatinnej oblasti  košickej kotliny  na terasovitej plošine Hornádu a je zaradená do kukuričného výrobného typu. Táto oblasť je suchšia, veterná s vnútrozemským podnebím.  Stanicou využívaných 33 ha pôdy sú  v k.ú. Valaliky a Haniska s  nadmorskou výškou je 210 m. Pôdnym typom je hnedozem ilimerizovaná na sprašových hlinách.   Priemerná ročná  teplota je  8,9 °C  a  ročný úhrn zrážok je  v priemere  534 mm (1960 – 2010).  

     Skúšobná stanica bola založená v roku 1958 (presťahovaním skúšobnej stanice Barca). Odrodové skúšobníctvo má v tejto oblasti veľkú tradíciu už od konca 19. storočia. V súčasnosti sú tu umiestňované odrodové pokusy  hustosiatych obilnín, strukovín, kukuríc na zrno a siláž,  repky, zemiakov a stacionárne pokusy odboru pôdy a hnojív. V areály stanice je aj diagnostické pracovisko odboru laboratórnych činnosti. 

      Stanica má v roku 2023 založených a vysiatych 2096 parciel, rôznych plodín pre rôzne skúšky, napr. – VCU

  • prípravkov na ochranu rastlín
  • chorôb
  • odolnosti
  • výkonnosti
  • firemné, prezenčné