Veľký Meder


Skúšobná stanica Veľký Meder je lokalizovaná v najteplejšej a najúrodnejšej poľnohospodárskej oblasti  Slovenska, na Žitnom ostrove,  asi 10 kilometrov od rieky Dunaj.  Jej nadmorská výška je 112 m a hladina spodnej vody je už v hĺbke 1,5 metra. Lužné pôdy sa tu striedajú s pôdami rašelinovými. Kvalitu pôdy ovplyvňujú naplaveniny Dunaja, v nivnej pôde sa nachádza značný podiel piesku a preto je pôda priepustná a v letných mesiacoch rýchlo presychá. Podložie tvoria štrkopiesky a štrky. Počet letných dní je vyše 70. Priemerná ročná teplota je 9,6 °C, priemerný ročný úhrn zrážok je545 mm. Lokalita je veľmi veterná.

Stanica bola založená v roku 1975, výmera pozemkov bola 42 hektárov. Súčasný areál bol budovaný od roku 1979 a odovzdaný do užívania v máji 1980. Pokusy sú zamerané na poľné plodiny s prevahou kukurice. V minulosti boli na stanici umiestnené aj pokusy so zeleninou.