Skúšobná stanica Vígľaš – história a súčasnosť


Skúšobná stanica Vígľaš sa nachádza v miernej pahorkatinnej oblasti Zvolenskej kotliny v nadmorskej výške 350 m. Hlavným pôdnym typom je luvizem na sprašových hlinách s vysokým obsahom ílu a ílovitých minerálov, ktoré v značnej miere viažu vodu. Klimaticky je tento región mierne vlhký, keď úhrn ročných zrážok je 630,0 mm /30-ročný priemer/ a za vegetačné obdobie /IV. - IX./ je 390 mm. Priemerná ročná teplota vzduchu je 8,7 °C. a za vegetačné obdobie 15,5 °C. Podľa výrobných oblastí je stanica zaradená do zemiakarskej.

Umiestnením stanica môže prezentovať podmienky, ktoré sú podobné v okresoch Detva, Zvolen, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom a časti okresov Brezno a Krupina.

Na Skúšobnej stanici Vígľaš začala poľná pokusnícka činnosť v roku 1973. Jej organizácia bola riadená z pobočky Zvolen a skúšobnej stanice Detva, pretože stanica nemala vybudovanú administratívnu budovu. Až v roku 1978 dostala stanica takú podobu, ako má i dnes - administratívnu budovu, sklady, garáže, bytovku, a osamostatnila sa. Celková výmera stanice bola, aj je 30,01 ha, z toho výmera ornej pôdy 26,30 ha.

Koncepcia budovania stanice bola zameraná na pokusy agrotechnického zamerania s dôrazom na problematiku výživy a ochrany rastlín. Odborná problematika a metodické vedenie bolo zabezpečené z oddelenia Agrochémie a výživy rastlín.

V súčasnosti stanica obhospodaruje 26,3 ha ornej pôdy v rámci 4 honového osevného postupu z čoho výmera pokusných plôch zaberá 4-5 ha.  

Hlavné zameranie stanice sa sústreďuje na odrodové pokusy s poľnými plodinami, ako sú obilniny, kukurica na siláž, repka ozimná a jarná, mak, trávy. Súčasťou je aj stacionárny pokus odboru pôdy a hnojív, agrotechnické pokusy pre odbor registrácie pesticídov – foliálne aplikácie fungicídov.