Beluša

Skúšobná stanica Beluša sa nachádza v severnej časti Ilavskej kotliny na rozhraní Bielych Karpát, Javorníkov a Strážovských vrchov.

Stanica je v nadmorskej výške 248 m. Geonomický typ je repno-jačmenný. Pôdny typ je nivná karbonátová pôda na vápenatých uloženinách. Poloha pozemku je otvorená rovina, druh pozemku je naplavenina. Dlhodobý zrážkový normál je 707 mm, priemerná ročná teplota je 8,5 °C.

Skúšobná stanica Beluša bola založená ako jedna z prvých spolu s ďalšími dvoma stanicami v roku 1954. Na začiatku svojej činnosti bola na Sk. Stanici rastlinná a živočíšna výroba. Neskôr sa činnosť stanice orientovala na skúšanie odrôd s čiastočným zameraním aj na skúšanie osív, sadív a taktiež chemických prípravkov. Od roku 2000 je Skúšobná stanica Beluša hlavnou odrodovou skúšobňou pre olejniny / repka ozimná, repka jarná, horčica, mak siaty, ľan siaty a iné/. Jej vhodná poloha z hľadiska možnosti skúšania takmer všetkých rastlinných druhov ju predurčuje k tomu, že už roky patrí k staniciam s najväčším množstvom odrodových pokusov.

V súčasnosti sa na skúšobnej stanici obhospodaruje 31,99 ha ornej pôdy v rámci 6 honového osevného postupu. Výmera pokusných plôch sa v posledných rokoch pohybuje od 4,0 do 5,5 ha pôdy.

V budúcnosti je nutné aj v týchto ťažkých podmienkach preferovať činnosti, ktoré napĺňajú tri podmienky, ktoré má poľnohospodárske odvetvie napĺňať:

  • prinášajú pridanú hodnotu v odbornej aj v ekonomickej rovine
  • vytvárajú udržateľný ráz krajiny v ktorej sa hospodári
  • prinášajú zamestnanosť ľudí v regiónoch

Skúšobná stanica Beluša dlhodobo patrí medzi  tri najefektívnejšie a odborne a ekonomicky najvýkonnejšie stanice v Slovenskej republike. Pri kompetentnom vedení na všetkých úrovniach to tak môže byť aj naďalej.