Beluša

Skúšobná stanica Beluša sa nachádza v severnej časti Ilavskej kotliny na rozhraní Bielych Karpát, Javorníkov a Strážovských vrchov .

Stanica je v nadmorskej výške 248 m. Geonomický  typ je repno-jačmenný. Pôdny typ je nivná karbonátová pôda na vápenatých uloženinách. Poloha pozemku je otvorená rovina, druh pozemku je naplavenina. Dlhodobý zrážkový normál je 707 mm., priemerná ročná teplota je 8,5 °C.

Skúšobná stanica Beluša bola založená ako jedna z prvých spolu s ďalšími dvoma stanicami v roku 1954. Na začiatku svojej činnosti bola na Sk. stanici  rastlinná aj živočíšna výroba. Neskôr sa činnosť stanice orientovala na skúšanie odrôd s čiastočným zameraním aj na skúšanie osív, sadív a        taktiež chemických prípravkov. Od roku 2000 je Skúšobná stanica Beluša hlavnou odrodovou skúšobňou pre olejniny / repka ozimná, repka jarná, horčica, mak siaty, ľan siaty a iné /. Jej vhodná poloha z hľadiska možnosti skúšania takmer všetkých rastlinných druhov  ju predurčuje k tomu, že už roky patrí k staniciam s najväčším množstvom odrodových pokusov.

V súčasnosti sa na skúšobnej stanici obhospodaruje 32,57  ha ornej pôdy. Výmera pokusných plôch sa pohybuje v rozmedzí od 6,5 do 9,0 ha.