Dolné Plachtince


Špecializovaná ovocinársko - vinohradnícka stanica sa nachádza na juhu Stredoslo-venského resp. Bansko-Bystrického kraja. Stanica je situovaná v strede Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti a tesne naväzuje na južné svahy Krupinskej planiny / vrchoviny /,ktorá chráni oblasť pred prílevom chladného vzduchu zo severu.
Nadmorská výška stanice je 228 m. Je to teplé stanovište vhodné na pestovanie teplomilných ovocných druhov a viniča. Priemerná ročná teplota vypočítaná z meraní za 30 rokov /1970-2000/ priamo na stanici, kde je umiestnená aj doplnková meteorologická stanica SHMU je 9,4 °C. Ročný úhrn zrážok za uvedené obdobie je 584 mm.

Pôda na stanici patrí do skupiny ilimetrických pôd. Pôdny typ je hnedozem subtyp luvizemná, čiže hnedozem luvizemná. Pôdny druh ílovito - hlinitá s vysokým obsahom ílovitých častíc.

Skúšobná stanica bola založená v r. 1960 so zameraním na skúšanie odrôd ovocia a viniča. V roku 1970 bola stanica rozšírená prevzatím 25 ha pôdy na ktorej sa potom vykonávali pokusy s poľnými plodinami, ktoré trvali do roku 1992, keď poľné plodiny boli zrušené.