Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby

mini logo ÚKSÚP

Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby (OOEPV) sa riadi zákonmi Národnej rady Slovenskej republiky a právnych predpisov Európskej únie pre oblasť ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby. Odbor vznikol 15.08.2016 zlúčením odboru ovocinárstva a integrovanej produkcie s odborom ekologickej poľnohospodárskej výroby. Zlúčením 2 odborov do jedného celku sa dosiahlo v rámci  organizačnej štruktúry ÚKSÚP efektívnejšie riadenie odboru. Na novom zlúčenom odbore ostali zachované všetky odborné činnosti pre oblasť ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Dve oddelenia pre ekologickú poľnohospodársku výrobu vrátane registrácie prevádzkovateľov, administratívy a kontroly majú sídlo na Matúškovej ul. č. 21, 833 16 v Bratislave. Oddelenie registra ovocných sadov a chmeľníc má sídlo na adrese Topoľčianska ul. 488/29, 956 07 Veľké Ripňany, ako ju poznajú ovocinári doposiaľ. Na oddeleniach OOEPV sa vykonávajú všetky odborné činnosti v súlade s legislatívou, čím nie je obmedzovaná žiadna činnosť pre potreby farmárov obidvoch oblastí.

Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby sa riadi najmä:

 • Zákonom č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z.
 • Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1337/2011 z 13. decembra 2011 o európskej štatistike trvalých plodín a o zrušení NR (EHS) č. 357/79 a smernice EP a Rady 2001/109/ES
 • Zákonom č. 282/2020 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v platnom znení
 • Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES)č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ)č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031,nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES)č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS,89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách)

 • Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 848/2018 z30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č.834/2007 v znení neskorších predpisov

Činnosť odboru OEPV: pre oblasť  ovocinárstva a integrovanej produkcie

 • vedie register ovocných sadov a register chmeľníc, ktorý každoročne aktualizuje v zmysle uvedených zákonov a vyhlášky č. 15/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia a rozsahu údajov vedených v registri ovocných sadov a chmeľníc,
 • aktualizuje registrované ovocné sady a chmeľnice v súlade so systémom identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS),
 • kontroluje registrované ovocné sady a chmeľnice a ich výsadby priamo v teréne, vrátane úrovne agrotechniky sadov v integrovanom systéme a overuje tak správnosť údajov vedených v registri ovocných sadov a chmeľníc na ÚKSÚP,
 • poskytuje a uverejňuje informácie z registra, ktoré nie sú predmetom ochrany osobných údajov alebo nie sú označené užívateľom za predmet obchodného tajomstva podľa osobitných predpisov,
 • vydáva výpis z registra na žiadosť farmárov,
 • ukladá pokuty za porušenie právnych predpisov v súvislosti s registráciou ovocných sadov a chmeľníc,
 • vykonáva štatistické zisťovania o odhade úrod jabĺk, hrušiek, marhúľ a broskýň, o uskladnení jabĺk a hrušiek (podľa odrôd), o produkcii ovocia všetkých ovocných druhov v registrovaných sadoch,
 • vydáva odborné stanoviská k projektom a k zjednodušenej projektovej dokumentácii na výsadbu ovocných sadov a rýchlorastúcich drevín,
 • poskytuje informácie orgánom štátnej správy pri rozhodovaní o poskytovaní podpory,
 • pravidelne zasiela údaje do systému ISAMM (Informačný systém pre monitorovanie a organizáciu poľnohospodárskych trhov), ktorý vykonáva výmeny informácií medzi Komisiou a členskými štátmi EÚ a koordinuje túto činnosť za ÚKSÚP,
 • prezentuje ústav aktívnou účasťou v odbornej tlači, na odborných seminároch a výstavách.

Činnosť odboru OEPV: pre oblasť  ekologickej poľnohospodárskej výroby

 • má postavenie a plní povinnosti príslušného orgánu pre ekologickú poľnohospodársku výrobu v členskom štáte EÚ t. j. v Slovenskej republike,
 • posudzuje žiadosti a vydáva oprávnenie súkromnej inšpekčnej organizácii na výkon úradnej kontroly v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v Slovenskej republike,
 • vykonáva dozor nad činnosťou oprávnených inšpekčných organizácií,
 • vykonáva a manažuje výkon úradných kontrol v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike v súlade s EÚ právom,
 • spracováva správy, dátové súbory, odpočty a hlásenia do orgánov EÚ a príslušným orgánom iných členských štátov EÚ. Spolupracuje s úradmi Európskej únie, ďalej s príslušnými orgánmi iných členských štátov EÚ a s inšpekčnými organizáciami v tretích krajinách v súlade s právnymi aktmi Európskej únie,
 • zastupuje Slovenskú republiku na zasadaniach pre oblasť ekologickej poľnohospodárskej výroby v orgánoch EÚ,
 • vedie databázu bioosív v Slovenskej republike v súlade s EÚ právom pre ekologickú poľnohospodársku výrobu,
 • posudzuje prípady porušení pravidiel ekologickej poľnohospodárskej výroby a pripravuje podklady na udelenie sankcie pre právny útvar,
 • povoľuje neekologické vstupy do ekologickej poľnohospodárskej výroby v SR (hnojivá, pôdne pomocné látky, prípravky na ochranu rastlín, krmivá, množiteľský materiál, čistiace a dezinfekčné prostriedky),
 • zostavuje zoznamy prípravkov na ochranu rastlín, hnojív, pôdnych pomocných látok, krmív a čistiacich a dezinfekčných prostriedkov povolených do ekologickej poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike v súlade s EÚ právom,
 • vydáva výnimky do živočíšnej výroby ekologickej poľnohospodárskej výroby v súlade s EÚ právom,
 • rozhoduje o dĺžke obdobia konverzie v primárnej ekologickej poľnohospodárskej výrobe,
 • registruje prevádzkovateľov a vedie register prevádzkovateľov a inšpekčných organizácií oprávnených na výkon kontroly v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v Slovenskej republike,
 • podieľa sa na výkone delegovaných úradných kontrol pre Pôdohospodársku platobnú agentúru v Slovenskej republike,
 • nahlasuje do informačného systému OFIS (Organic Farming Information System) nezhody a porušenia v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v súlade s Nariadením Komisie č. 889/2008.