Odbor ekologickej poľnohospodárskej výroby

mini logo ÚKSÚP

Odbor ekologickej poľnohospodárskej výroby (OEPV) sa riadi zákonmi Národnej rady Slovenskej republiky a právnymi predpismi Európskej únie pre oblasť ekologickej poľnohospodárskej výroby. Samostatný odbor ekologickej poľnohospodárskej výroby vznikol 1. 2. 2023 z odboru ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby, odčlenením ovocinárstva zo spoločného celku a zrušením jednotlivých oddelení odboru. Na novom samostatnom odbore bez oddelení ostali zachované všetky odborné činnosti pre oblasť ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Odbor ekologickej poľnohospodárskej výroby má sídlo na Matúškovej ul. č. 21, 833 16 v Bratislave. Na OEPV sa vykonávajú všetky odborné činnosti v súlade s legislatívou.

Odbor ekologickej poľnohospodárskej výroby sa riadi najmä:

 • Zákonom č. 282/2020 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v platnom znení
 • Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 848/2018 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č.834/2007 v znení neskorších predpisov
 • Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES)č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ)č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031,nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES)č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS,89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách)

Činnosť odboru ekologickej poľnohospodárskej výroby:

 • má postavenie a plní povinnosti príslušného orgánu pre ekologickú poľnohospodársku výrobu v členskom štáte EÚ t. j. v Slovenskej republike,
 • posudzuje žiadosti a vydáva oprávnenie súkromnej inšpekčnej organizácii na výkon úradnej kontroly v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v Slovenskej republike,
 • vykonáva dozor nad činnosťou oprávnených inšpekčných organizácií,
 • vykonáva a manažuje výkon úradných kontrol v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike v súlade s EÚ právom,
 • spracováva správy, dátové súbory, odpočty a hlásenia do orgánov EÚ a príslušným orgánom iných členských štátov EÚ. Spolupracuje s úradmi Európskej únie, ďalej s príslušnými orgánmi iných členských štátov EÚ a s inšpekčnými organizáciami v tretích krajinách v súlade s právnymi aktmi Európskej únie,
 • zastupuje Slovenskú republiku na zasadnutiach pre oblasť ekologickej poľnohospodárskej výroby v orgánoch EÚ,
 • vedie databázu bioosív v Slovenskej republike v súlade s EÚ právom pre ekologickú poľnohospodársku výrobu,
 • posudzuje prípady porušení pravidiel ekologickej poľnohospodárskej výroby a pripravuje podklady na udelenie sankcie pre právny útvar,
 • povoľuje neekologické vstupy do ekologickej poľnohospodárskej výroby v SR (hnojivá, pôdne pomocné látky, prípravky na ochranu rastlín, krmivá, množiteľský materiál, čistiace a dezinfekčné prostriedky),
 • zostavuje zoznamy prípravkov na ochranu rastlín, hnojív, pôdnych pomocných látok, krmív a čistiacich a dezinfekčných prostriedkov povolených do ekologickej poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike v súlade s EÚ právom,
 • vydáva výnimky do živočíšnej výroby ekologickej poľnohospodárskej výroby v súlade s EÚ právom,
 • rozhoduje o dĺžke obdobia konverzie v primárnej ekologickej poľnohospodárskej výrobe,
 • registruje prevádzkovateľov a vedie register prevádzkovateľov a inšpekčných organizácií oprávnených na výkon kontroly v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v Slovenskej republike,
 • podieľa sa na výkone delegovaných úradných kontrol pre Pôdohospodársku platobnú agentúru v Slovenskej republike,
 • nahlasuje dáta do informačného systému OFIS (Organic Farming Information System) nezhody a porušenia v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v súlade s Nariadením Komisie č. 889/2008.
 • vykonáva úradné kontroly pri dovozoch produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby z tretích krajín do EÚ