Ekologická poľnohospodárska výroba

mini logo ÚKSÚP

Odbor ekologickej poľnohospodárskej výroby sa svojou činnosťou zameriava na ochranu a zveľaďovanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ochranu spotrebiteľa, bezpečnosť potravín a výkon povinností príslušného orgánu pre ekologickú poľnohospodársku výrobu v Slovenskej republike.

V zmysle príslušných legislatívnych noriem plní odbor nasledovné úlohy:

a) postavenie a povinnosti príslušného orgánu pre ekologickú poľnohospodársku výrobu v členskom štáte EÚ t.j. v SR,

b) posudzuje žiadosti a vydáva oprávnenie inšpekčnej organizácii na výkon kontroly v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v SR,

c) vykonáva dozor nad činnosťou inšpekčných organizácií oprávnených ÚKSÚP-om,

d) vykonáva a manažuje výkon úradných kontrol v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v SR v súlade s EÚ právom,

e) spracováva správy, dátové súbory, odpočty a hlásenia do orgánov EÚ a príslušným orgánom iných členských štátov EÚ. Spolupracuje s úradmi Európskej únie, ďalej s príslušnými orgánmi iných členských štátov EÚ a s inšpekčnými organizáciami v tretích krajinách v súlade s právnymi aktmi Európskej únie,

f) zastupuje Slovenskú republiku na zasadaniach pre oblasť ekologickej poľnohospodárskej výroby v orgánoch Európskej únie

g) vedie databázu bioosív v Slovenskej republike v súlade s EÚ nariadeniami pre ekologickú poľnohospodársku výrobu,

h) posudzuje prípady porušení pravidiel ekologickej poľnohospodárskej výroby,

i) povoľuje neekologické vstupy do ekologickej poľnohospodárskej výroby v SR (hnojivá, pôdne pomocné látky, prípravky na ochranu rastlín, krmivá, množiteľský materiál, čistiace a dezinfekčné prostriedky),

j) zostavuje zoznamy prípravkov na ochranu rastlín ako aj hnojív a pôdnych pomocných látok povolených do ekologickej poľnohospodárskej výroby v SR v súlade s EÚ právom,

k) vydáva výnimky do živočíšnej výroby ekologickej poľnohospodárskej výroby v súlade s EÚ právom,

l) rozhoduje o dĺžke obdobia konverzie v primárnej ekologickej poľnohospodárskej výrobe,

m) registruje prevádzkovateľov a vedie register prevádzkovateľov a inšpekčných organizácií oprávnených ÚKSÚP-om na výkon delegovaných úradných kontrol a ním súvisiacich činností v Slovenskej republike.