UPOZORNENIE určené VŠETKÝM POUŽÍVATEĽOM TRACES NT

Na zvýšenie bezpečnosti systému budú od 11. júna 2024 všetci používatelia systému TRACES potrebovať na prístup do systému TRACES dvojfaktorové overenie. Je potrebné čo najskôr nastaviť dvojfaktorové overenie vo svojom účte EU Login. Na nastavenie prejdite na stránku https://webgate.ec.europa.eu/cas a prihláste sa pomocou používateľského mena a hesla, ktoré používate pre systém TRACES (účet pre prihlásenie do EÚ).

Ak už máte účet EU Login, nevytvárajte si nový. EU Login je aplikácia Single Sign On (jednotné prihlásenie) pre širokú škálu platforiem Európskej komisie a jeden účet možno použiť na autentifikáciu vo viacerých systémoch.

Príručku Komisie pre nastavenie dvojfaktorového overenia nájdete na tomto linku.

Video návod: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-231618 so slovenskými titulkami


INFORMÁCIE K DOVOZOM Z TRETÍCH KRAJÍN DO EÚ

Zmeny, ktoré vstúpili do platnosti od 01.01.2022 pre prepustenie zásielky:

ÚKSÚP vykonáva úradné kontroly zásielok produktov z EPV a produktov z konverzie z tretích krajín.

ÚKSÚP potvrdzuje rozhodnutie o zásielke v certifikáte o inšpekcii (COI) v systéme TRACES NT.

Po potvrdení COI sa do 30.06.2022 zasiela dovozcom do e-mailu aj prostredníctvom elektronickej schránky cez portál www.slovensko.sk, scan kópie COI s podpisom a pečiatkou inšpektora ÚKSÚP, ktorý daný COI potvrdil, aby ho dovozca v papierovej podobe mohol predložiť colnému úradu pri podávaní colného vyhlásenia. Po 30.06.2022 bude proces potvrdenia COI a predloženia dokumentov na colné konanie prebiehať iba elektronicky.

Upozorňujeme, že po potvrdení kolónky 30 príslušným orgánom ÚKSÚP je prvý príjemca v EÚ povinný potvrdiť kolónku 31 v COI v systéme TRACES NT. Až po potvrdení kolónky 31 prvým príjemcom je dovoz zásielky ukončený.

Povinnosti prevádzkovateľa platné od 01.01.2022 pre prepustenie zásielky:

Informovať v písomnej alebo elektronickej podobe príslušný orgán ÚKSÚP a rovnako aj IO o dovoze produktov z EPV a produktov z konverzie najneskôr 48 hodín pred uskutočnením dovozu.

V prílohe e-mailu priložiť scan papierového COI „original“ (aby inšpektor ÚKSÚP mohol porovnať informácie v papierovom COI s informáciami v systéme TRACES NT) – dokladá sa iba v prípade, ak sa COI alebo výpis z COI vydáva v papierovej podobe a nie sú podpísané overenou elektronickou pečaťou.

Dovozca a prvý príjemca vypĺňajú COI v systéme TRACES NT tak, ako je uvedené nižšie v dokumente Príručka k vypĺňaniu COI a výpisu z COI.

ÚKSÚP na hraničnej kontrolnej stanici (ďalej len „HKS“) alebo na mieste prepustenia uvoľnenia do voľného obehu (podľa vhodnosti) vykonáva úradné kontroly zásielok na účely overenia súladu s nariadením (EÚ) 2018/848 takto:

Dokladové kontroly pri všetkých zásielkach (100 % kontrola dokumentácie);

Kontrola identity (kontrola totožnosti je vykonaná náhodne v zmysle požiadaviek a analýzy rizika ÚKSÚP);

Fyzické kontroly (kontrola s frekvenciou zohľadnenia analýzy rizika ÚKSÚP a v závislosti od pravdepodobnosti nesúladu s nariadením (EÚ) 2018/848);

Súčasťou dokladových kontrol je preverenie certifikátu o inšpekcii (COI) a všetkých ostatných podporných dokladov - obchodné, finančné a prepravné doklady ako napríklad nákladný list, faktúry, baliaci list, bio certifikát tovaru a v náležitých prípadoch aj výsledky analýz alebo testov odobratých vzoriek.

A v prípade, že súkromná alebo štátna inšpekčná organizácia (IO) bola uznaná v súlade s čl. 46 nariadenia (EÚ) 2018/848, pri zásielkach zložených z voľne ložených produktov EPV aj plán cesty vrátane všetkých priestorov, ktoré sa majú používať počas cesty z tretej krajiny pôvodu alebo vývozu do Únie.

Rozhodnutie o štatúte zásielky:

ÚKSÚP po overení náležitostí zásielky (dokumentárna kontrola/kontrola identity/fyzická kontrola) prijme rozhodnutie o každej zásielke. Rozhodnutie o zásielke sa zaznamená v kolónke 30 v COI v systéme TRACES NT, pričom sa v ňom uvedie jedno z týchto konštatovaní:

 • zásielka môže byť prepustená do voľného obehu ako ekologická;
 • zásielka môže byť prepustená do voľného obehu ako v konverzii;
 • zásielku možno prepustiť do voľného obehu ako konvenčnú;
 • zásielku nemožno prepustiť do voľného obehu;
 • časť zásielky môže byť prepustená do voľného obehu s výpisom z COI.

Ekologické produkty a produkty z konverzie, ktoré podliehajú kontrolám na HKS:

Zásielky EPV a z konverzie, ktoré podliehajú SPS kontrole (t.j. kontrole bezpečnosti) na HKS v súlade s čl. 47 ods. 1 nariadením 2017/625, musia byť rovnako podrobené kontrole na udelenie štatútu ekologický/v konverzii v priestoroch HKS. Ekologická kontrola musí byť vykonaná pre sanitárnou, resp. fytosanitárnou kontrolou. Príslušný orgán za SPS kontroly vykonáva svoje kontroly až po potvrdení COI a po vykonaní kontroly k udeleniu štatútu „ekologický/v konverzii. Výsledky kontrol zaznamenáva v časti II CHED (jednotnom vstupnom zdravotnom doklade).

Aktuálne na území SR máme pre zásielky z EPV a z konverzie, ktoré podliehajú aj SPS kontrole schválenú jednu HKS a to je Hraničná kontrolná stanica Bratislava-letisko.

Kategórie produktov, podliehajúce kontrolám na HKS sú určené vo:

 • Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 2019/1793;
 • Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 2021/1533;
 • Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 2011/848/EÚ;
 • Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 2020/1158;
 • Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 2019/2072.

V prípade zásielok podliehajúcim kontrole na HKS vykoná prevádzkovateľ prenotifikáciu aj prostredníctvom vyplnenia kolónky I.10 v príslušnom CHED. Prevádzkovateľ, ktorý má v úmysle umiestniť takéto produkty na trh EÚ ako ekologické alebo ako konverzné, musí túto skutočnosť v prípade zásielok podliehajúcich kontrole na HKS uviesť v častiach: I CHED kolónka č. I.31 a príslušný COI musí byť manuálne nahratý ako odkaz na certifikát v kolónke I.9.

Odkaz na COI sa automaticky objaví v časti II CHED v systéme TRACES NT. V prípade, že zásielka podlieha požiadavkám CHED-D aj CHED-PP (napr. čerstvé ekologické chilli papričky), vyššie uvedené platí pre CHED-D a CHED-PP. Návod na prepojenie CHED-D a CHED-PP s COI nájdete v uvedenom dokumente Manuál na prepojenie CHED-D a CHED-PP s COI“.

Ekologické produkty a produkty z konverzie, ktoré sú oslobodené od úradných kontrol na HKS:

Inšpektor v prípade zásielok, ktoré sú oslobodené od dovozných kontrol na HKS, vykonáva úradné kontroly ekologických zásielok a zásielok z konverzie na mieste uvoľnenia do voľného obehu (sklady prevádzkovateľov). Rozdiel pri výkone týchto úradných kontrol je, že tieto zásielky podliehajú výhradne kontrolám z hľadiska kvalitatívneho parametra tzn. po vyplnení a rozhodnutí COI, zásielka postupuje na colné konanie za účelom jej preclenia. Zoznam aktuálne platných miest uvoľnenia do voľného obehu je uvedený v systéme TRACES NT, ktorý aktualizuje príslušný orgán ÚKSÚP.

Vydávanie COI súkromnou alebo štátnou IO v tretej krajine:

Súkromná alebo štátna IO, ktorá zásielku overila, vydáva pri každej zásielke COI (vyplní kolónku 1-18) a to ešte predtým, ako daná zásielka opustí tretiu krajinu vývozcu alebo pôvodu.

V kolónke 10 v COI je možné vybrať buď HKS alebo miesto uvoľnenia do voľného obehu – sklady prevádzkovateľov (viď obrázok v „dokumentoch na stiahnutie“ – kolónka 10 v COI).

Nahráva do COI v systéme TRACES NT všetky podporné dokumenty k zásielke.

V prípade vydávania COI v papierovej podobe v kolónke 18, IO uvádza vlastnoručný podpis ako aj úradnú pečiatku oprávnenej osoby zastupujúcej štátnu alebo súkromnú IO, ktorá COI vydáva.

Všeobecné povinnosti prevádzkovateľa:

Každý prevádzkovateľ, ktorý plánuje dovážať produkty z EPV a z konverzie z tretích krajín musí spĺňať nasledovné požiadavky:

 • byť registrovaný v systéme EPV ako: „prevádzkovateľ dovážajúci produkty z EPV z tretích krajín“ a vedený v registri EPV, ktorý v SR vedie ÚKSÚP (§ 4 písm. b) bod 1 a § 5 bod 3 Zákona č. 282/2020 Z.z.).
 • mať platne uzatvorenú písomnú zmluvu s IO oprávnenou na výkon kontroly v EPV na území SR podľa § 4 písm. c), vedenou v registri podľa § 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 282/2020 Z.z. na účely overovania výkonu svojej činnosti podľa podmienok ustanovených zákonom a splní si ohlasovaciu povinnosť po uzatvorení tejto zmluvy na ÚKSÚP.
 • byť zaregistrovaný v systéme TRACES NT a platne validovaný v systéme TRACES NT administrátorom za ÚKSÚP. Prevádzkovateľ sa do systému TRACES NT registruje sám v zmysle návodu na prihlásenie do systému TRACES NT, ktorý nájdete v uvedenom dokumente „TRACES NT príručka na prihlásenie“.

Legislatíva týkajúca sa dovozov:

Linky na jednotlivé nariadenia nájdete v časti „legislatíva“, konkrétne sa jedná o uvedené:

 • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848;
 • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625;
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2306;
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1698;
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2305;
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1697;
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1342;
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2307;
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2325.