INFORMÁCIE K DOVOZOM Z TRETÍCH KRAJÍN DO EÚ

Zmeny, ktoré vstúpili do platnosti od 01.01.2022 pre prepustenie zásielky:

ÚKSÚP vykonáva úradné kontroly zásielok produktov z EPV a produktov z konverzie z tretích krajín.

ÚKSÚP potvrdzuje rozhodnutie o zásielke v certifikáte o inšpekcii (COI) v systéme TRACES NT.

Po potvrdení COI sa do 30.06.2022 zasiela dovozcom do e-mailu aj prostredníctvom elektronickej schránky cez portál www.slovensko.sk, scan kópie COI s podpisom a pečiatkou inšpektora ÚKSÚP, ktorý daný COI potvrdil, aby ho dovozca v papierovej podobe mohol predložiť colnému úradu pri podávaní colného vyhlásenia. Po 30.06.2022 bude proces potvrdenia COI a predloženia dokumentov na colné konanie prebiehať iba elektronicky.

Upozorňujeme, že po potvrdení kolónky 30 príslušným orgánom ÚKSÚP je prvý príjemca v EÚ povinný potvrdiť kolónku 31 v COI v systéme TRACES NT. Až po potvrdení kolónky 31 prvým príjemcom je dovoz zásielky ukončený.

Povinnosti prevádzkovateľa platné od 01.01.2022 pre prepustenie zásielky:

Informovať v písomnej alebo elektronickej podobe príslušný orgán ÚKSÚP a rovnako aj IO o dovoze produktov z EPV a produktov z konverzie najneskôr 48 hodín pred uskutočnením dovozu.

V prílohe e-mailu priložiť scan papierového COI „original“ (aby inšpektor ÚKSÚP mohol porovnať informácie v papierovom COI s informáciami v systéme TRACES NT) – dokladá sa iba v prípade, ak sa COI alebo výpis z COI vydáva v papierovej podobe a nie sú podpísané overenou elektronickou pečaťou.

Dovozca a prvý príjemca vypĺňajú COI v systéme TRACES NT tak, ako je uvedené nižšie v dokumente Príručka k vypĺňaniu COI a výpisu z COI.

ÚKSÚP na hraničnej kontrolnej stanici (ďalej len „HKS“) alebo na mieste prepustenia uvoľnenia do voľného obehu (podľa vhodnosti) vykonáva úradné kontroly zásielok na účely overenia súladu s nariadením (EÚ) 2018/848 takto:

Dokladové kontroly pri všetkých zásielkach (100 % kontrola dokumentácie);

Kontrola identity (kontrola totožnosti je vykonaná náhodne v zmysle požiadaviek a  analýzy rizika ÚKSÚP);

Fyzické kontroly (kontrola s frekvenciou zohľadnenia analýzy rizika ÚKSÚP a v závislosti od pravdepodobnosti nesúladu s nariadením (EÚ) 2018/848);

 Súčasťou dokladových kontrol je preverenie certifikátu o inšpekcii (COI) a všetkých ostatných podporných dokladov - obchodné, finančné a prepravné doklady ako napríklad nákladný list, faktúry, baliaci list, bio certifikát tovaru a v náležitých prípadoch aj výsledky analýz alebo testov odobratých vzoriek.

A v prípade, že súkromná alebo štátna inšpekčná organizácia (IO) bola uznaná v súlade s čl. 46 nariadenia (EÚ) 2018/848, pri zásielkach zložených z voľne ložených produktov EPV aj plán cesty vrátane všetkých priestorov, ktoré sa majú používať počas cesty z tretej krajiny pôvodu alebo vývozu do Únie.

 Rozhodnutie o štatúte zásielky:

ÚKSÚP po overení náležitostí zásielky (dokumentárna kontrola/kontrola identity/fyzická kontrola) prijme rozhodnutie o každej zásielke. Rozhodnutie o zásielke sa zaznamená v kolónke 30 v COI v systéme TRACES NT, pričom sa v ňom uvedie jedno z týchto konštatovaní:

 • zásielka môže byť prepustená do voľného obehu ako ekologická;
 • zásielka môže byť prepustená do voľného obehu ako v konverzii;
 • zásielku možno prepustiť do voľného obehu ako konvenčnú;
 • zásielku nemožno prepustiť do voľného obehu;
 • časť zásielky môže byť prepustená do voľného obehu s výpisom z COI.

Ekologické produkty a produkty z konverzie, ktoré podliehajú kontrolám na HKS:

Zásielky EPV a z konverzie, ktoré podliehajú SPS kontrole (t.j. kontrole bezpečnosti) na HKS v súlade s čl. 47 ods. 1 nariadením 2017/625, musia byť rovnako podrobené kontrole na udelenie štatútu ekologický/v konverzii v priestoroch HKS. Ekologická kontrola musí byť vykonaná pre sanitárnou, resp. fytosanitárnou kontrolou. Príslušný orgán za SPS kontroly vykonáva svoje kontroly až po potvrdení COI a po vykonaní kontroly k udeleniu štatútu „ekologický/v konverzii. Výsledky kontrol zaznamenáva v časti II CHED (jednotnom vstupnom zdravotnom doklade).

Aktuálne na území SR máme pre zásielky z EPV a z konverzie, ktoré podliehajú aj SPS kontrole schválenú jednu HKS a to je Hraničná kontrolná stanica Bratislava-letisko. 

Kategórie produktov, podliehajúce kontrolám na HKS sú určené vo:

 • Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 2019/1793;
 • Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 2021/1533;
 • Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 2011/848/EÚ;
 • Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 2020/1158;
 • Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 2019/2072.

V prípade zásielok podliehajúcim kontrole na HKS vykoná prevádzkovateľ prenotifikáciu aj prostredníctvom vyplnenia kolónky I.10 v príslušnom CHED. Prevádzkovateľ, ktorý má v úmysle umiestniť takéto produkty na trh EÚ ako ekologické alebo ako konverzné, musí túto skutočnosť v prípade zásielok podliehajúcich kontrole na HKS uviesť v častiach: I CHED kolónka č. I.31 a príslušný COI musí byť manuálne nahratý ako odkaz na certifikát v kolónke I.9.

Odkaz na COI sa automaticky objaví v časti II CHED v systéme TRACES NT. V prípade, že zásielka podlieha požiadavkám CHED-D aj CHED-PP (napr. čerstvé ekologické chilli papričky), vyššie uvedené platí pre CHED-D a CHED-PP. Návod na prepojenie CHED-D a CHED-PP s COI nájdete v uvedenom dokumente Manuál na prepojenie CHED-D a CHED-PP s COI“.

Ekologické produkty a produkty z konverzie, ktoré sú oslobodené od úradných kontrol na HKS:

Inšpektor v prípade zásielok, ktoré sú oslobodené od dovozných kontrol na HKS, vykonáva úradné kontroly ekologických zásielok a zásielok z konverzie na mieste uvoľnenia do voľného obehu (sklady prevádzkovateľov). Rozdiel pri výkone týchto úradných kontrol je, že tieto zásielky podliehajú výhradne kontrolám z hľadiska kvalitatívneho parametra tzn. po vyplnení a rozhodnutí COI, zásielka postupuje na colné konanie za účelom jej preclenia. Zoznam aktuálne platných miest uvoľnenia do voľného obehu je uvedený v systéme TRACES NT, ktorý aktualizuje príslušný orgán ÚKSÚP.     

Vydávanie COI súkromnou alebo štátnou IO v tretej krajine:

Súkromná alebo štátna IO, ktorá zásielku overila, vydáva pri každej zásielke COI (vyplní kolónku 1-18) a to ešte predtým, ako daná zásielka opustí tretiu krajinu vývozcu alebo pôvodu.

V kolónke 10 v COI je možné vybrať buď HKS alebo miesto uvoľnenia do voľného obehu – sklady prevádzkovateľov (viď obrázok v „dokumentoch na stiahnutie“ – kolónka 10 v COI).

Nahráva do COI v systéme TRACES NT všetky podporné dokumenty k zásielke.

V prípade vydávania COI v papierovej podobe v kolónke 18, IO uvádza vlastnoručný podpis ako aj úradnú pečiatku oprávnenej osoby zastupujúcej štátnu alebo súkromnú IO, ktorá COI vydáva.

Všeobecné povinnosti prevádzkovateľa:

Každý prevádzkovateľ, ktorý plánuje dovážať produkty z EPV a z konverzie z tretích krajín musí spĺňať nasledovné požiadavky:

 • byť registrovaný v systéme EPV ako: „prevádzkovateľ dovážajúci produkty z EPV z tretích krajín“ a vedený v registri EPV, ktorý v SR vedie ÚKSÚP (§ 4 písm. b) bod 1 a § 5 bod 3 Zákona č. 282/2020 Z.z.).
 • mať platne uzatvorenú písomnú zmluvu s IO oprávnenou na výkon kontroly v EPV na území SR podľa § 4 písm. c), vedenou v registri podľa § 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 282/2020 Z.z. na účely overovania výkonu svojej činnosti podľa podmienok ustanovených zákonom a splní si ohlasovaciu povinnosť po uzatvorení tejto zmluvy na ÚKSÚP.
 • byť zaregistrovaný v systéme TRACES NT a platne validovaný v systéme TRACES NT administrátorom za ÚKSÚP. Prevádzkovateľ sa do systému TRACES NT registruje sám v zmysle návodu na prihlásenie do systému TRACES NT, ktorý nájdete v uvedenom dokumente „TRACES NT príručka na prihlásenie“.

Legislatíva týkajúca sa dovozov:

Linky na jednotlivé nariadenia nájdete v časti „legislatíva“, konkrétne sa jedná o uvedené:

 • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848;
 • Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625;
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2306;
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1698;
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2305;
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1697;
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1342;
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2307;
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2325.