Verejná konzultácia 

V súlade s čl. 80 nariadenia (EÚ) 2017/625 môžu členské štáty vyberať poplatky alebo platby na pokrytie nákladov na úradné kontroly a iné úradné činnosti. 

Príslušný orgán pre ekologickú poľnohospodársku výrobu (ÚKSÚP) nastavil poplatky spojené s výkonom úradnej kontroly zásielok pochádzajúcich z ekologickej poľnohospodárskej výroby (EPV) a z konverzie z tretích krajín do EÚ nasledovne:

  • Dokladová kontrola každej zásielky: 20,00 €;
  • Kontrola identity: 17,50 € (každá začatá hodina);
  • Fyzická kontrola: 50,00 € (za zásielku).

Prevádzkovateľ (dovozca) je povinný pri dovozoch produktov z EPV alebo produktov z konverzie z tretích krajín do EÚ znášať okrem vyššie uvedených poplatkov všetky náklady na odber vzoriek a laboratórne analýzy, testovanie a diagnostiky, ktoré si účtujú úradné laboratóriá za plnenie uvedených úloh a uhradiť ich bez ohľadu na výsledok.

V prípade pripomienok k nastaveným poplatkom za výkon úradných kontrol zásielok môžete svoje pripomienky aj spolu s odôvodnením posielať na e-mailovú adresu: ekologia@uksup.sk do 01.05.2022.