Sekcia laboratórnych činností

mini logo ÚKSÚP

Sekcia laboratórnych činností zabezpečuje plnenie úloh ÚKSÚP vyplývajúce jej zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ alebo na základe uzatvorených zmlúv na úseku laboratórnej činnosti na celom území Slovenskej republiky.

Sekcia laboratórnych činností v rozsahu svojej pôsobnosti:

  • zabezpečuje výkon laboratórnych činností pre sekciu rastlinnej výroby a skúšobníctva a sekciu poľnohospodárskych vstupov a kontroly podľa požiadaviek odborných útvarov ÚKSÚP,
  • zabezpečuje výkon skúšobníctva a laboratórnych činností pre externých žiadateľov


Kontakty