Činnosť

mini logo ÚKSÚP

1. Zákon č. 271/2005 Z. z. o krmivách – ústav:

 • vypracúva národný plán kontroly a pohotovostný plán
 • vykonáva úradnú kontrolu
 • schvaľuje a registruje krmivárske podniky
 • vedie register
 • vydáva
  • osvedčenie o registrácii a zapisuje do registra krmivársky podnik
  • osvedčenie o odbornej spôsobilosti
  • potvrdenie, že krmivo spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom a záväznými právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a krmivársky podnik je zapísaný v registri
 • vyhotovuje posudok o posúdení vzoriek odobraných v rámci úradnej kontroly
 • vyčiarkuje krmivársky podnik z registra

2. Zákon č. 202/2009 Z.z. o právnej ochrane odrôd rastlín – ústav:

 • vykonáva odborný prieskum odrody na účely udelenia šľachtiteľského osvedčenia a vyhotovuje správu o odbornom prieskume odrody
 • vykonáva kontrolu udržiavacieho šľachtenia právne chránenej odrody
 • predkladá návrhy na zrušenie alebo neplatnosť šľachtiteľského osvedčenia
 • navrhuje zmenu názvu, ak názov nespĺňa alebo prestal spĺňať podmienky názvu odrody

3. Zákon č.597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh – ústav:

 • vykonáva odrodové skúšky na účely registrácie odrôd pestovaných rastlín a na účely predĺženia registrácie odrôd pestovaných rastlín,
 • zostavuje prehľad registrovaných odrôd s uvedením ich hospodárskych vlastností,
 • rozhoduje o registrácii, predĺžení registrácie a o zrušení registrácie odrôd pestovaných rastlín
 • vedie Štátnu odrodovú knihu a zostavuje Listinu registrovaných odrôd,
 • rozhoduje o zápise udržiavateľov odrôd do Štátnej odrodovej knihy,
 • vydáva osvedčenia o šľachtení nových odrôd pestovaných rastlín a osvedčenia o udržiavacom šľachtení odrôd pestovaných rastlín,
 • vydáva metodiky odrodových skúšok a metodické pokyny na vykonávanie odrodových skúšok a metodické pokyna na prihlasovanie a uznávanie množiteľského materiálu pestovaných rastlín,
 • vedie evidenciu dodávateľov a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľov,
 • poveruje odborne spôsobilé fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby vykonaním poľných prehliadok, odberom vzoriek, vykonávaním laboratórneho skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín, vykonáva dohľad nad uvedenými činnosťami a zabezpečuje odbornú prípravu a odborné skúšky na uvedené účely,
 • vykonáva uznávanie množiteľského materiálu odrôd pestovaných rastlín, ktoré sú registrované v Štátnej odrodovej knihe alebo v Spoločnom katalógu odrôd poľných plodín a Spoločnom katalógu odrôd zelenín,
 • vykonáva kontrolu udržiavacieho šľachtenia odrôd pestovaných rastlín a kontrolu množiteľského materiálu pestovaných rastlín v priebehu jeho výroby, spracúvania, balenia a skladovania,
 • ukladá pokuty podľa § 5 a 6 a prijíma iné opatrenia podľa § 7,
 • plní ďalšie úlohy ustanovené nariadením vlády vydaným podľa osobitného predpisu. 1)

1) Zákon č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

4. Zákon č. 202/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z.z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z. – ústav:

 • vydáva certifikáty hnojív
 • vydáva rozhodnutia o zrušení certifikátov
 • vypracováva záväzné posudky k zúrodňovacím projektom
 • vydáva na základe výsledkov vykonanej kontroly:
  • posudok o znížení akosti hnojiva

  • rozhodnutie o zákaze výroby, uvádzania do obehu, používania alebo zneškodňovania hnojiva

  • rozhodnutie o regulačnom opatrení

5. Zákon č. 189/2009 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe – ústav:

 • vykonáva a zabezpečuje povinnosti príslušného orgánu štátnej správy podľa tohto zákona a podľa právnych aktov Európskych spoločenstiev pre ekologickú poľnohospodársku výrobu
 • vedie register:
  • prevádzkovateľov
  • inšpekčných organizácií
 • vydáva oprávnenie inšpekčnej organizácii na výkon kontroly v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a vykonáva dozor nad výkonom kontroly
 • registruje prevádzkovateľov a vykonáva zmeny v registri
 • vydáva súhlas na dovoz produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby dovozcovi podľa osobitých predpisov
 • informuje a spolupracuje s príslušnými orgánmi Európskej únie a s príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie a s inšpekčnými organizáciami členských štátov a iných štátov
 • ukladá sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi pre ekologickú poľnohospodársku výrobu
 • zostavuje zoznam hnojív, zoznam krmív a zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe

6. Zákon NR SR č. 405/2011 Z.z.o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – ústav:

 • vydáva osvedčenie o registrácii výrobcov a dovozcov
 • rozhoduje o:
  • autorizácii prípravkov na ochranu rastlín
  • udelení povolenia na paralelný obchod
  • udelení povolenia na používanie prípravku naochranu rastlín na účely výskumu a vývoja
  • prebaľovaní prípravkov na ochranu rastlín
 • vydáva fytocertifikáty, rastlinné pasy, náhradné rastlinné pasy a udeľuje oprávnenie na vydávanierastlinných pasov
 • zisťuje a vedie evidenciu výskytu škodlivých organizmov a škodlivých činiteľov vrátane inváznych druhov
 • vykonáva signalizáciu ošetrenia proti škodlivým organizmom
 • predkladá ministerstvu opatrenia na predchádzanie výskytu a rozširovania škodlivých organizmov
 • prijíma žiadosti na hodnotenie účinných látok, safenerov, synergentov, adjuvantov alebo základných látok, prípravkov na ochranu rastlín, koordinuje proces ich hodnotenia a vydáva rozhodnutia
 • vypracúva odborné stanoviská a hodnotiace správy pre oblasť identity a fyzikálno-chemických vlastností, analytických metód a biologickej účinnosti
 • vedie zoznam autorizovaných a povolených prípravkov na ochranu rastlín a zoznam menej významných použití
 • uchováva informácie a poskytuje informácie o prípravkoch na ochranu rastlín
 • vykonáva úradné kontroly prípravkov na ochranu rastlín
 • je referenčným laboratóriom pre chemickú laboratórnu kontrolu prípravkov na ochranu rastlín
 • vykonáva skúšanie biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín podľa zásad správnej experimentálnej praxe
 • podieľa sa na vypracúvaní národného akčného plánu v oblasti prípravkov na ochranu rastlín
 • rozhoduje o povoleniach na leteckú aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín a vykonáva kontrolu leteckých aplikácií

7. Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve – ústav:

 • prideľuje registračné číslo vinohradu, registruje vinohrady a vedie vinohradnícky register,
 • rozhoduje o udelení povolenia podľa § 3 ods. 1 písm. c) a o zmene práva na povolenie podľa § 3 ods. 1 písm. a),
 • eviduje povolenia na výsadbu viniča, kontroluje dodržanie termínu podľa osobitného predpisu1) na splnenie záväzku podľa § 3 ods. 1 písm. c),
 • rozhoduje o neoprávnenej výsadbe,
 • oznamuje Európskej komisii údaje podľa osobitného predpisu, 2)
  na základe návrhu Tokajského združenia zatrieďuje kvalifikované hony,
 • osvedčuje hrozno na účely výroby vína, ktorému sa má prideliť štátne kontrolné číslo,
 • vedie evidenciu hlásení o zbere hrozna, výrobe a zásobách vína a ich použití,
 • vykonáva certifikáciu vinárskych produktov pred ich uvádzaním na trh, vydáva certifikát a oznamuje dôvod neudelenia certifikátu,
 • prideľuje a odníma štátne kontrolné číslo,
 • osvedčuje na sprievodných dokladoch pôvod vína,
 • kontroluje vykonávanie činnosti vinára uvedených v § 9 ods. 1 písm. b), c) a f),
 • vykonáva činnosti Tokajského združenia, ak bola zrušená registrácia Tokajského združenia podľa § 31 ods. 6,
 • ukladá pokuty a sankčné opatrenia,
 • zasiela štátnej veterinárnej a potravinovej správe kópie osvedčení o certifikácii, kópie vydaných rozhodnutí a informácie o vykonaných kontrolách a ich výsledkoch,
 • rozhoduje o schválení chránených označení podľa osobitného predpisu,3)
 • vydáva odborné stanovisko k zmene druhu pozemku vinice a k odňatiu vinice podľa osobitného predpisu.4)

  1) Čl. 66 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

  2) Čl. 71 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

  3)  Čl. 51 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 479/2008.

  4)  § 9 ods. 3 písm. a) §17 ods. 5 písm. h) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní  poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole  znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.  34/2014 Z. z.