OZNAM o zmene postupu registrácie do ekologickej poľnohospodárskej výroby od 01.01.2022

Informujeme nových záujemcov o registráciu do systému ekologickej poľnohospodárskych výroby (ďalej len „EPV“) a všetkých prevádzkovateľov registrovaných v systéme EPV (ďalej len „žiadatelia“), že od 01.01.2022 dôjde k zmene registrácie v EPV v súlade so Zákonom č. 282/2020 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe (ďalej len „zákon č. 282/2020 Z.z.“) v platnom znení.

Podmienkou registrácie v registri prevádzkovateľov vedeného ÚKSÚP bude odporúčanie od oprávnenej inšpekčnej organizácie na základe výsledku vykonaného vstupného preverenia. To znamená, že pred podaním žiadosti o registráciu do registra prevádzkovateľov na ÚKSÚP sa žiadatelia najprv musia obrátiť na jednu z oprávnených inšpekčných organizácií, s ktorým podpíšu zmluvu o vykonaní vstupného preverenia.

Vybraná inšpekčná organizácia je povinná vykonať vstupné preverenie u žiadateľa do 60 dní od uzavretia zmluvy na vstupné preverenie a do 15 dní od výkonu vstupného preverenia zaslať žiadateľovi záznam zo vstupného preverenia, v ktorom bude uvedené, či odporúča alebo neodporúča registráciu žiadateľa v registri prevádzkovateľov.

Do 15 dní od prevzatia záznamu zo vstupného preverenia s odporúčaním o registráciu do registra prevádzkovateľov od inšpekčnej organizácií, žiadateľ môže požiadať ÚKSÚP o registráciu do registra prevádzkovateľov na tlačivách zverejnených na web stránke ÚKSÚP, pričom neoddeliteľnou súčasťou podanej žiadosti bude záznam o vstupnom preverení spolu s odporúčaním od inšpekčnej organizácií.

Ak podaná žiadosť o registráciu do registra prevádzkovateľov obsahuje všetky potrebné náležitosti, ÚKSÚP žiadateľa zaregistruje do registra prevádzkovateľov do 30 dní od prijatia úplnej žiadosti. Tým žiadateľ sa stane prevádzkovateľom a bude oprávnený vykonávať zaregistrovanú ekologickú poľnohospodársku činnosť podľa platnej legislatívy odo dňa jeho registrácie.

Registrovaní prevádzkovatelia – zmeny v registri:

Prevádzkovatelia, ktorí sú zaregistrovaní v systéme EPV, nemusia svoje registrované činnosti podrobiť vstupnému prevereniu. Ich registrácia naďalej ostáva v platnosti.

Vstupné preverenie podľa zákona č. 282/2020 Z.z. v platnom znení ale budú musieť absolvovať pred zaregistrovaním novej doteraz neregistrovanej činnosti, prevádzky.

Pri zmene výmer vstupné preverenie bude potrebné pred výkonom zmien v registri pri rozšírení výmery ak sa bude:

 • jednať o zaregistrovanie nových doteraz neregistrovaných pôdnych dielov;
 • rozširovať už registrovaná výmera pôdneho dielu viac ako o 10%.

Vstupné preverenie na registrované pôdne diely nebude nutné v prípadoch, ak došlo:

 • k zmene kultúry registrovaných pôdnych dielov – dané zmeny nahlasuje prevádzkovateľ na príslušnom tlačive;
 • k prečíslovaniu už registrovaného pôdneho dielu – dané zmeny nahlasuje prevádzkovateľ na príslušnom tlačive;
 • k rozdeleniu/zlúčeniu už registrovaných pôdnych dielov - dané zmeny nahlasuje prevádzkovateľ na príslušnom tlačive;
 • k preberaniu registrovaných pôdnych dielov od iného prevádzkovateľa – k žiadosti je nutné prikladať zmluvu alebo dohodu o prevode pozemkov u oboch strán. Pričom „odovzdávajúci prevádzkovateľ“ musí predmetné pôdne diely odhlásiť (zníženie výmery) so svojho registra a súčasne „preberajúci prevádzkovateľ“ ich musí do systému nahlásiť na príslušných tlačivách. V prípade, že žiadosti nebudú obsahovať zmluvu/dohodu o prevode pozemkov, pôdne diely sa budú považovať za nové pôdne diely a ÚKSÚP si bude žiadať záznam o vykonanom vstupnom preverení preberajúcej spoločnosti  [1]. 

 Vstupné preverenie bude potrebné aj pri registrovaní nového druhu zvierat. 

    [1] Ak preberajúca spoločnosť nebude registrovaná v registri prevádzkovateľov (jedná sa o nového žiadateľa), bude musieť absolvovať vstupné preverenie na miesto výkonu činnosti, ale nie na preberané pôdne diely.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

  Informácia ohľadom udelenia výnimiek na neekologické osivo (23.2.2021)

V ekologickej poľnohospodárskej výrobe sa majú prednostne používať bioosivá. V databáze bioosív zverejnenej na webstránke ÚKSÚP http://www.uksup.sk/ooepv-databaza-bioosiv/sú zaregistrované druhy spolu s odrodami množiteľského materiálu, ktoré sú dostupné na trhu v kvalite bio a môžete ich vysiať bez výnimky. 

Ak Vám odrody predmetných druhov z databázy bioosív nevyhovujú, výnimku na neekologické osivo podľa čl. 45ods. c) NK 889/2008 je možné udeliť, iba ak užívateľ  dokáže, že žiadna z registrovaných alternatív rovnakého druhu nie je preňho vhodná, a že preto je povolenie dôležité pre jeho výrobu. 

V prípade žiadosti o udelenie výnimky na neekologické sadenice jednoročných rastlín(zelenina, byliny), žiadateľ musí dokázať, že pri pestovaní sadeníc neboli použité iné prípravky na ochranu rastlín, hnojivá, pôdne pomocné látky a rastové stimulátory ako sú povolené v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a osivo na predpestovanie priesad nebolo GMO alebo vyrobené z GMOa nebolo morené nepovolenými prípravkami na ochranu rastlín v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. V opačnom prípade nebude možné udelenie výnimky na sadenice (priesady).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Obchodovanie“ so Spojeným kráľovstvom od 01.01.2021

Dňa 01.02.2020 Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ a tým sa stalo „treťou krajinou“. V dohode o odstúpení od zmluvy sa ustanovilo prechodné obdobie, ktoré sa končí 31.12.2020. Po skončení tohto prechodného obdobia sa na Spojené kráľovstvo už neuplatňujú pravidlá EÚ v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby (ďalej len „EPV“). To znamená, že od 01.01.2021 bude „obchodovanie“ so Spojeným kráľovstvom brané ako obchodovanie s inými tretími krajinami, teda bude sa už jednať o dovoz z 3. krajiny / vývoz do tretej krajiny.

Preto vyzývame registrovaných obchodníkov, ktorí nakupujú produkty pochádzajúce z EPV (tzv. bio produkty) zo Spojeného kráľovstva a uvádzajú ich na trh, aby si od 01.01.2021 zaregistrovali aj činnosť „dovoz z 3. krajín“. Takisto vyzývame aj tých registrovaných obchodníkov, ktorí predávajú produkty pochádzajúce z EPV do Spojeného kráľovstva, aby si obdobne od 01.01.2021 zaregistrovali činnosť „vývoz do 3. krajín“. Uvedené zmeny v registri EPV stačí zrealizovať v januári 2021 prostredníctvom žiadosti o zmenu registrácie v EPV.  https://www.uksup.sk/ooepv-zmeny-v-registracii, Príloha 4 a/alebo 5)

Podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 sa môžu vzťahovať termíny odkazujúce na metódy EPV, ako aj ekologické logo EÚ len na výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky tohto nariadenia. Podľa čl. 34 a 35 tohto nariadenia sú príslušné orgány a inšpekčné organizácie členských štátov EÚ zodpovedné za vydávanie osvedčení (certifikátov) prevádzkovateľom potrebných na uvedenie takýchto výrobkov na trh EÚ.

Pokiaľ ide o ekologický výrobok uvedený na trh EÚ ku koncu prechodného obdobia, osvedčenia vydané príslušnými orgánmi v Spojenom kráľovstve už nie sú platné.

Na ekologický výrobok dovážaný na trh EÚ zo Spojeného kráľovstva na konci prechodného obdobia sa uplatňujú pravidlá ustanovené v čl. 45 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848.

Výrobky dovážané zo Spojeného kráľovstva sa môžu uvádzať na trh EÚ ako ekologické výrobky za predpokladu, že:

 • Produkt bol vyrobený a dovezený v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848.

 • Prevádzkovatelia vo všetkých fázach výroby, prípravy a distribúcie v Spojenom kráľovstve podrobili svoje činnosti kontrolnému orgánu.

Protokol o Írsku/Severnom Írsku (ďalej len „protokol IE/NI“):

Ekologické výrobky uvedené na trh v Severnom Írsku musia byť v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848. Ekologické výrobky dodávané zo Severného Írska do EÚ nie sú dovážané ekologické výrobky. Ale ekologické výrobky dodávané z Veľkej Británie do Severného Írska sú dovážané ekologické výrobky a musia spĺňať pravidlá EÚ týkajúce sa dovozu ekologických výrobkov.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Možnosť skrátenia obdobia konverzie v rastlinnej výrobe

 V súlade s čl. 36 Nariadenie komisie (NK) č. 889/2008 príslušný orgán môže rozhodnúť, že so spätnou platnosťou uzná ako súčasť obdobia konverzie ktorékoľvek predchádzajúce obdobie, počas ktorého:

a) pozemky boli predmetom opatrení definovaných v programe realizovanom v súlade s nariadením (ES) č. 1257/99, nariadením (ES) č. 1698/2005 alebo v inom úradne schválenom programe, za predpokladu, že príslušné opatrenia zabezpečujú, že sa na týchto pozemkoch nepoužijú výrobky neschválené pre ekologickú výrobu alebo,

b) pozemky boli prírodnými alebo poľnohospodárskymi plochami, ktoré neboli ošetrené výrobkami neschválenými pre ekologickú výrobu.

Obdobie uvedené v písmene b) sa môže vziať do úvahy so spätnou platnosťou len v prípade, ak sa príslušnému orgánu predloží dostatočný dôkaz, ktorý mu umožní, aby sa presvedčil, že dané podmienky sa dodržiavali minimálne tri roky.

V prípade pozemkov, ktoré už prešli konverziou alebo ktoré prechádzali procesom konverzie na ekologické poľnohospodárstvo a ktoré sú ošetrované výrobkom neschváleným pre ekologickú výrobu, môže členský štát skrátiť obdobie konverzie uvedené v odseku 1 v týchto dvoch prípadoch:

 • pozemky ošetrené výrobkom neschváleným pre ekologickú výrobu ako súčasť povinných opatrení na ochranu proti chorobám alebo škodcom stanovených príslušným orgánom členského štátu;
 • pozemky ošetrené výrobkom neschváleným na ekologickú výrobu ako súčasť vedeckých testov schválených príslušným orgánom členského štátu.

V týchto prípadoch sa dĺžka obdobia konverzie stanoví s prihliadnutím na tieto faktory:

 • proces rozkladu príslušného výrobku musí na konci obdobia konverzie zaručovať zanedbateľnú hladinu rezíduí v pôde a v prípade viacročnej plodiny v rastline;
 • úroda pozbieraná po ošetrení sa nesmie predávať ako výrobok ekologického poľnohospodárstva.

V prípade žiadosti o skrátenie konverzie na TTP, ktoré boli využívané inými druhmi zvierat ako bylinožravce, sa môže obdobie konverzie skrátiť na jeden rok. V prípade, ak príslušná pôda nebola počas posledného roka ošetrená výrobkami neschválenými pre EPV, možno toto obdobie skrátiť na šesť mesiacov (podľa čl. 37 NK č. 889/2008).

Žiadosť o skrátenie doby konverzie podáva prevádzkovateľ inšpekčnej organizácii, s ktorou má uzatvorenú zmluvu. Inšpekčná organizácia následne vykoná u prevádzkovateľa kontrolu za účelom preverenia požiadaviek čl. 36 ods. 2. a čl. 37 ods. 2 NK č. 889/2008.

Po vykonaní kontroly inšpekčná organizácia zašle na príslušný orgán návrh na zmenu doby konverzie spolu s dôkazmi, že podmienky pre skrátenie obdobia konverzie boli dodržiavané minimálne za posledné tri roky. Na základe dodaných dokumentov od inšpekčnej organizácii príslušný orgán rozhodne, či schváli alebo zamietne návrh na zmenu doby konverzie. V prípade schválenia návrhu na skrátenie doby konverzie, príslušný orgán vydá prevádzkovateľovi nové Oznámenie o zmene registrácie prevádzkovateľa v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, v ktorom bude vyznačená zmena týkajúca sa skrátenia konverzie.