Informácia ohľadom udelenia výnimiek naneekologické osivo (23.2.2021)

V ekologickej poľnohospodárskej výrobesa majú prednostne používať bioosivá. V databáze bioosív zverejnenej nawebstránke ÚKSÚP http://www.uksup.sk/ooepv-databaza-bioosiv/sú zaregistrované druhy spolu s odrodami množiteľského materiálu, ktoré súdostupné na trhu v kvalite bio a môžete ich vysiať bez výnimky. 

Ak Vám odrody predmetných druhovz databázy bioosív nevyhovujú, výnimku na neekologické osivo podľa čl. 45ods. c) NK 889/2008 je možné udeliť, iba ak užívateľ  dokáže, že žiadna zregistrovaných alternatív rovnakého druhu nie je preňho vhodná, a že preto jepovolenie dôležité pre jeho výrobu. 

V prípade žiadostio udelenie výnimky na neekologické sadenice jednoročných rastlín(zelenina, byliny), žiadateľ musí dokázať, že pri pestovaní sadenícneboli použité iné prípravky na ochranu rastlín, hnojivá, pôdne pomocné látkya rastové stimulátory ako sú povolené v ekologickej poľnohospodárskejvýrobe a osivo na predpestovanie priesad nebolo GMO alebo vyrobené z GMOa nebolo morené nepovolenými prípravkami na ochranu rastlínv ekologickej poľnohospodárskej výrobe. V opačnom prípade nebudemožné udelenie výnimky na sadenice (priesady).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Obchodovanie“ so Spojeným kráľovstvom od 01.01.2021

Dňa 01.02.2020 Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ a tým sa stalo „treťou krajinou“. V dohode o odstúpení od zmluvy sa ustanovilo prechodné obdobie, ktoré sa končí 31.12.2020. Po skončení tohto prechodného obdobia sa na Spojené kráľovstvo už neuplatňujú pravidlá EÚ v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby (ďalej len „EPV“). To znamená, že od 01.01.2021 bude „obchodovanie“ so Spojeným kráľovstvom brané ako obchodovanie s inými tretími krajinami, teda bude sa už jednať o dovoz z 3. krajiny / vývoz do tretej krajiny.

Preto vyzývame registrovaných obchodníkov, ktorí nakupujú produkty pochádzajúce z EPV (tzv. bio produkty) zo Spojeného kráľovstva a uvádzajú ich na trh, aby si od 01.01.2021 zaregistrovali aj činnosť „dovoz z 3. krajín“. Takisto vyzývame aj tých registrovaných obchodníkov, ktorí predávajú produkty pochádzajúce z EPV do Spojeného kráľovstva, aby si obdobne od 01.01.2021 zaregistrovali činnosť „vývoz do 3. krajín“. Uvedené zmeny v registri EPV stačí zrealizovať v januári 2021 prostredníctvom žiadosti o zmenu registrácie v EPV.  https://www.uksup.sk/ooepv-zmeny-v-registracii, Príloha 4 a/alebo 5)

Podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 sa môžu vzťahovať termíny odkazujúce na metódy EPV, ako aj ekologické logo EÚ len na výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky tohto nariadenia. Podľa čl. 34 a 35 tohto nariadenia sú príslušné orgány a inšpekčné organizácie členských štátov EÚ zodpovedné za vydávanie osvedčení (certifikátov) prevádzkovateľom potrebných na uvedenie takýchto výrobkov na trh EÚ.

Pokiaľ ide o ekologický výrobok uvedený na trh EÚ ku koncu prechodného obdobia, osvedčenia vydané príslušnými orgánmi v Spojenom kráľovstve už nie sú platné.

Na ekologický výrobok dovážaný na trh EÚ zo Spojeného kráľovstva na konci prechodného obdobia sa uplatňujú pravidlá ustanovené v čl. 45 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848.

Výrobky dovážané zo Spojeného kráľovstva sa môžu uvádzať na trh EÚ ako ekologické výrobky za predpokladu, že:

  • Produkt bol vyrobený a dovezený v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848.

  • Prevádzkovatelia vo všetkých fázach výroby, prípravy a distribúcie v Spojenom kráľovstve podrobili svoje činnosti kontrolnému orgánu.

Protokol o Írsku/Severnom Írsku (ďalej len „protokol IE/NI“):

Ekologické výrobky uvedené na trh v Severnom Írsku musia byť v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848. Ekologické výrobky dodávané zo Severného Írska do EÚ nie sú dovážané ekologické výrobky. Ale ekologické výrobky dodávané z Veľkej Británie do Severného Írska sú dovážané ekologické výrobky a musia spĺňať pravidlá EÚ týkajúce sa dovozu ekologických výrobkov.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Možnosť skrátenia obdobia konverzie v rastlinnej výrobe

 V súlade s čl. 36 Nariadenie komisie (NK) č. 889/2008 príslušný orgán môže rozhodnúť, že so spätnou platnosťou uzná ako súčasť obdobia konverzie ktorékoľvek predchádzajúce obdobie, počas ktorého:

a) pozemky boli predmetom opatrení definovaných v programe realizovanom v súlade s nariadením (ES) č. 1257/99, nariadením (ES) č. 1698/2005 alebo v inom úradne schválenom programe, za predpokladu, že príslušné opatrenia zabezpečujú, že sa na týchto pozemkoch nepoužijú výrobky neschválené pre ekologickú výrobu alebo,

b) pozemky boli prírodnými alebo poľnohospodárskymi plochami, ktoré neboli ošetrené výrobkami neschválenými pre ekologickú výrobu.

Obdobie uvedené v písmene b) sa môže vziať do úvahy so spätnou platnosťou len v prípade, ak sa príslušnému orgánu predloží dostatočný dôkaz, ktorý mu umožní, aby sa presvedčil, že dané podmienky sa dodržiavali minimálne tri roky.

V prípade pozemkov, ktoré už prešli konverziou alebo ktoré prechádzali procesom konverzie na ekologické poľnohospodárstvo a ktoré sú ošetrované výrobkom neschváleným pre ekologickú výrobu, môže členský štát skrátiť obdobie konverzie uvedené v odseku 1 v týchto dvoch prípadoch:

  • pozemky ošetrené výrobkom neschváleným pre ekologickú výrobu ako súčasť povinných opatrení na ochranu proti chorobám alebo škodcom stanovených príslušným orgánom členského štátu;
  • pozemky ošetrené výrobkom neschváleným na ekologickú výrobu ako súčasť vedeckých testov schválených príslušným orgánom členského štátu.

V týchto prípadoch sa dĺžka obdobia konverzie stanoví s prihliadnutím na tieto faktory:

  • proces rozkladu príslušného výrobku musí na konci obdobia konverzie zaručovať zanedbateľnú hladinu rezíduí v pôde a v prípade viacročnej plodiny v rastline;
  • úroda pozbieraná po ošetrení sa nesmie predávať ako výrobok ekologického poľnohospodárstva.

V prípade žiadosti o skrátenie konverzie na TTP, ktoré boli využívané inými druhmi zvierat ako bylinožravce, sa môže obdobie konverzie skrátiť na jeden rok. V prípade, ak príslušná pôda nebola počas posledného roka ošetrená výrobkami neschválenými pre EPV, možno toto obdobie skrátiť na šesť mesiacov (podľa čl. 37 NK č. 889/2008).

Žiadosť o skrátenie doby konverzie podáva prevádzkovateľ inšpekčnej organizácii, s ktorou má uzatvorenú zmluvu. Inšpekčná organizácia následne vykoná u prevádzkovateľa kontrolu za účelom preverenia požiadaviek čl. 36 ods. 2. a čl. 37 ods. 2 NK č. 889/2008.

Po vykonaní kontroly inšpekčná organizácia zašle na príslušný orgán návrh na zmenu doby konverzie spolu s dôkazmi, že podmienky pre skrátenie obdobia konverzie boli dodržiavané minimálne za posledné tri roky. Na základe dodaných dokumentov od inšpekčnej organizácii príslušný orgán rozhodne, či schváli alebo zamietne návrh na zmenu doby konverzie. V prípade schválenia návrhu na skrátenie doby konverzie, príslušný orgán vydá prevádzkovateľovi nové Oznámenie o zmene registrácie prevádzkovateľa v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, v ktorom bude vyznačená zmena týkajúca sa skrátenia konverzie.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dovozcovia z 3. krajín a systém TRACES

ÚKSÚP ako príslušný orgán pre ekologickú poľnohospodársku výrobu (ďalej len „EPV“) upozorňuje prevádzkovateľov zaregistrovaných v EPV s činnosťou „dovoz produktov z EPV z tretích krajín“ na povinnosť registrácie do systému TRACES (Trade Control and Expert System) stanoveného v rozhodnutí Komisie 2003/24/ES.

Registrácia a práca v systéme TRACES je od 20. októbra 2017 povinná pre každého dovozcu produktov z EPV z tretích krajín a dovoz bez tejto registrácie nie je povolený. Výnimkou sú dovozcovia, ktorí dovážajú produkty z EPV zo Švajčiarska, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu. Tí sú oslobodení od tejto povinnosti. Žiadateľ o registráciu sa do systému TRACES registruje sám, a to až po uzatvorení zmluvy s oprávnenou inšpekčnou organizáciou podľa Metodického pokynu pre prácu v systéme TRACES, ktorý je zverejnený na web stránke ÚKSÚP tu.

Metodický pokyn podrobne popisuje proces vytvorenia konta, prihlásenia sa do systému TRACES a vypĺňania certifikátu o inšpekcii (COI).