Dávame do pozornosti oznámenie od EK k ekologickému včelárstvu!

OZNÁMENIE KOMISIE – Otázky a odpovede k vykonávaniu pravidiel EÚ týkajúcich sa ekologického včelárstva (europa.eu)


ŠKOLENIE PARTICIPATÍVNEHO ŠĽACHTENIA RASTLÍN A MANAŽMENTU EKOLOGICKÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA

Informujeme Vás o možnosti zúčastniť sa na školení ohľadom participatívneho šľachtenia rastlín a manažmentu ekologického poľnohospodárstva, ktorá sa uskutoční 29.06.2022 v spoločnosti Biomila, spol. s r.o., Rudník 428, (Program nájdete nižšie v prílohe)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠKOLENIE - 12.05.2022

Prezentáciu z uskutočneného školenia zo dňa 12.05.2022 nájdete na konci tejto stránky v sekcii "Dokumenty na stiahnutie".


Oznamujeme prevádzkovateľom registrovaným v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (ďalej EPV), že dňa 12.05.2022 sa uskutoční on-line školenie ohľadne zmien v legislatívne platných od 01.01.2022.

Časový harmonogram a okruh tém:

10:00 – 10:30 hod- zmeny v legislatíve ovplyvňujúce administratívne procesy v EPV

10:30- 11:00 hod- zmeny vo vydávaní povolení/ výnimiek pre neekologické vstupy v živočíšnej výrobe a pri použití neekologického rastlinného materiálu v EPV

11:00-12:00 diskusia

12:00-13:00 prestávka na obed

13:00- 14:00 dovozy produktov z EPV z tretích krajín

Školenie bude realizované prostredníctvom TEAMs.

Prevádzkovateľom, ktorí sú registrovaní v EPV bude zaslaný online link na školenie na e-mailovú adresu, ktorú si prevádzkovatelia nahlásili v rámci kontaktných údajov do registra v EPV.

__________________________________________________________________________________________________________________________


OZNAM: Ukončenie činnosti inšpekčnej organizácii EKO-CONTROL SK, s.r.o v EPV k 30.04.2022

(zo dňa 11.04.2022)

ÚKSÚP ako príslušný orgán oznamuje, že oprávnená inšpekčná organizácia: EKO-CONTROL SK s.r.o. (registrovaná pod č. SK-BIO-004) ku dňu 30.04.2022 ukončuje svoju kontrolnú a certifikačnú činnosť v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (ďalej len „EPV“). V súlade s platnou legislatívou EKO-CONTROL SK s.r.o., na základe písomného oznámenia o ukončení činnosti v EPV, bude vymazaná z registra oprávnených inšpekčných organizácií ku dňu 01.05.2022.

V zmysle zákona č. 282/2020 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe (ďalej len „zákon“) informujeme všetkých prevádzkovateľov, ktorí majú podpísanú zmluvu s EKO-CONTROL SK s.r.o. (SK-BIO-004), že do 30.05.2022 (vrátane), ak chcú naďalej vykonávať svoju činnosť v EPV, sú povinní uzavrieť zmluvu na výkon úradnej kontroly a certifikácie s inou oprávnenou inšpekčnou organizáciou a informovať ÚKSÚP do 30 dní od výmazu EKO-CONTROL SK s.r.o. z registra oprávnených inšpekčných organizácií, o tejto novej uzavretej zmluve (v súlade s §10 ods. 1 c zákona). V prípade nesplnenia si povinnosti mať uzavretú zmluvu s oprávnenou inšpekčnou organizáciou počas celej doby trvania registrácie prevádzkovateľa v EPV, príslušný orgán pristúpi k výmazu prevádzkovateľa z registra prevádzkovateľov v zmysle § 9 ods. 2 a) zákona.

Platnosť certifikátov, ktoré boli vydané EKO-CONTROL SK s.r.o. končia k 30.04.2022. Od 01.05.2022 tieto certifikáty budú považované za neplatné.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ocenenia ekologickej výroby EÚ 2022 (The EU organic awards 2022)

Európska komisia, Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV), Európsky výbor regiónov (VR), COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe spoločne vyhlasujú vôbec prvé ekologické ocenenia Európskej únie. Tieto ocenenia sú vyhlásené s cieľom zvýšiť povedomie o ekologickej výrobe a zvýšiť dopyt po ekologických produktoch. Ich cieľom je odmeňovať najlepších a najinovatívnejších ekologických činiteľov, čím prispievajú k znižovaniu vplyvu poľnohospodárstva na životné prostredie a klímu a k dosahovaniu stratégií EÚ v oblasti biodiverzity a z farmy na stôl. Prvýkrát ocenenie v tejto oblasti bude udelená v roku 2022.

V siedmich kategóriách bude udelených osem ocenení, medzi nimi:

 • najlepšia biofarmárka a najlepší biofarmár,
 • najlepší bioregión,
 • najlepšie bio mesto,
 • najlepšia biobioštvrť, bio-obvod,
 • najlepší ekologický (bio) malý a stredný podnik,
 • najlepší predajca (malopredajca) biopotravín a
 • najlepšia bioreštaurácia.

Do ocenenie sa môže prihlásiť každý, ktorý spĺňa podmienky uvedené na vyhradenej stránke EU Organic Awards:

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/practical-guide-organic-awards-2022_en.pdf

Vzory žiadostí v jednotlivých kategóriách sú dostupné na webovom sídle Európskej komisie:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_en

Prihlášky je možné zasielať v období od 25. marca do 8. júna 2022.

Porota, ktorá rozhodne o konečných víťazoch, bude zložená zo zástupcov Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie, Európskej komisie, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Európskeho výboru regiónov, COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe.

Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutoční v deň ekologického poľnohospodárstva EÚ 23. septembra 2022.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

OZNAM o zmene postupu registrácie do ekologickej poľnohospodárskej výroby od 01.01.2022

Informujeme nových záujemcov o registráciu do systému ekologickej poľnohospodárskych výroby (ďalej len „EPV“) a všetkých prevádzkovateľov registrovaných v systéme EPV (ďalej len „žiadatelia“), že od 01.01.2022 došlo k zmene registrácie v EPV v súlade so Zákonom č. 282/2020 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe (ďalej len „zákon č. 282/2020 Z.z.“) v platnom znení.

Podmienkou registrácie v registri prevádzkovateľov vedeného ÚKSÚP je odporúčanie od oprávnenej inšpekčnej organizácie na základe výsledku vykonaného vstupného preverenia. To znamená, že pred podaním žiadosti o registráciu do registra prevádzkovateľov na ÚKSÚP sa žiadatelia najprv musia obrátiť na jednu z oprávnených inšpekčných organizácií, s ktorým podpíšu zmluvu o vykonaní vstupného preverenia.

Vybraná inšpekčná organizácia je povinná vykonať vstupné preverenie u žiadateľa do 60 dní od uzavretia zmluvy na vstupné preverenie a do 15 dní od výkonu vstupného preverenia zaslať žiadateľovi záznam zo vstupného preverenia, v ktorom bude uvedené, či odporúča alebo neodporúča registráciu žiadateľa v registri prevádzkovateľov.

Do 15 dní od prevzatia záznamu zo vstupného preverenia s odporúčaním o registráciu do registra prevádzkovateľov od inšpekčnej organizácií, žiadateľ môže požiadať ÚKSÚP o registráciu do registra prevádzkovateľov na tlačivách zverejnených na web stránke ÚKSÚP, pričom neoddeliteľnou súčasťou podanej žiadosti bude záznam o vstupnom preverení spolu s odporúčaním od inšpekčnej organizácií.

Ak podaná žiadosť o registráciu do registra prevádzkovateľov obsahuje všetky potrebné náležitosti, ÚKSÚP žiadateľa zaregistruje do registra prevádzkovateľov do 30 dní od prijatia úplnej žiadosti. Tým žiadateľ sa stane prevádzkovateľom a bude oprávnený vykonávať zaregistrovanú ekologickú poľnohospodársku činnosť podľa platnej legislatívy odo dňa jeho registrácie.

Registrovaní prevádzkovatelia – zmeny v registri:

Prevádzkovatelia, ktorí sú zaregistrovaní v systéme EPV, nemusia svoje registrované činnosti podrobiť vstupnému prevereniu. Ich registrácia naďalej ostáva v platnosti.

Vstupné preverenie podľa zákona č. 282/2020 Z.z. v platnom znení ale budú musieť absolvovať pred zaregistrovaním novej doteraz neregistrovanej činnosti, prevádzky.

Pri zmene výmer vstupné preverenie bude potrebné pred výkonom zmien v registri pri rozšírení výmery ak sa bude:

 • jednať o zaregistrovanie nových doteraz neregistrovaných pôdnych dielov;

Vstupné preverenie na registrované pôdne diely nebude nutné v prípadoch, ak došlo:

 • k zmene kultúry registrovaných pôdnych dielov – dané zmeny nahlasuje prevádzkovateľ na príslušnom tlačive;
 • k prečíslovaniu už registrovaného pôdneho dielu – dané zmeny nahlasuje prevádzkovateľ na príslušnom tlačive;
 • k rozdeleniu/zlúčeniu už registrovaných pôdnych dielov - dané zmeny nahlasuje prevádzkovateľ na príslušnom tlačive;
 • k preberaniu registrovaných pôdnych dielov od iného prevádzkovateľa – k žiadosti je nutné prikladať zmluvu alebo dohodu o prevode pozemkov u oboch strán. Pričom „odovzdávajúci prevádzkovateľ“ musí predmetné pôdne diely odhlásiť (zníženie výmery) so svojho registra a súčasne „preberajúci prevádzkovateľ“ ich musí do systému nahlásiť na príslušných tlačivách. V prípade, že žiadosti nebudú obsahovať zmluvu/dohodu o prevode pozemkov, pôdne diely sa budú považovať za nové pôdne diely a ÚKSÚP si bude žiadať záznam o vykonanom vstupnom preverení preberajúcej spoločnosti [1].

Vstupné preverenie bude potrebné aj pri registrovaní nového druhu zvierat.

[1] tento postup platí aj v prípade, že preberajúca spoločnosť ešte nebola registrovaná v EPV, t.j vstupné preverenie preberajúcej spoločnosti nebude nutné na tie časti, ktoré preberá od odovzdávajúceho prevádzkovateľa.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Možnosť skrátenia obdobia konverzie v rastlinnej výrobe (aktualizované 03.03.2022)

V súlade s čl. 10 ods. 3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 848/2018 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č.834/2007 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2018/848“) a čl. 1 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/464 z 26. marca 2020, ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o dokumenty potrebné na spätné uznanie období na účely konverzie, o výrobu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o informácie, ktoré majú poskytovať členské štáty v znení neskorších predpisov (ďalej len „VKN (EÚ) 2020/464“) príslušný orgán v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (ďalej len „EPV“) môže rozhodnúť, že so spätnou platnosťou uzná ako súčasť obdobia konverzie ktorékoľvek predchádzajúce obdobie, počas ktorého:

a) na predmetné pozemky prevádzkovateľa sa vzťahovali opatrenia vymedzené v programe vykonávanom podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 , s cieľom zabezpečiť, že žiadne produkty ani látky, okrem tých, ktoré sú povolené na používanie v EPV, sa na uvedených pozemkoch nepoužívali; alebo,

b) prevádzkovateľ dokáže poskytnúť dôkaz, že predmetné pozemky boli prírodnými alebo poľnohospodárskymi plochami, ktoré počas najmenej trojročného obdobia neboli ošetrované produktmi alebo látkami, ktoré nie sú povolené na používanie v EPV.

Za účelom zmeny doby konverzie uvedenej v prípade bode a) prevádzkovateľ predloží príslušnému orgánu v EPV, v ktorom sa činnosť vykonáva a v ktorom poľnohospodársky podnik prevádzkovateľa podlieha kontrolnému systému, úradné dokumenty relevantných príslušných orgánov, ktoré preukazujú, že na pozemky, v prípade ktorých sa žiada o spätné uznanie predchádzajúceho obdobia, sa vzťahovali opatrenia vymedzené v programe vykonávanom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a že na daných pozemkoch sa nepoužívali žiadne produkty ani látky okrem tých, ktoré sú povolené na používanie v EPV.


Obdobie uvedené v písmene b) sa môže vziať do úvahy so spätnou platnosťou len v prípade, ak prevádzkovateľ predloží príslušnému orgánu v EPV, v ktorom sa činnosť vykonáva a v ktorom poľnohospodársky podnik prevádzkovateľa podlieha kontrolnému systému, tieto doklady preukazujúce, že pozemky boli prírodnými alebo poľnohospodárskymi plochami, ktoré počas najmenej trojročného obdobia neboli ošetrované produktmi alebo látkami, ktoré nie sú povolené na používanie v EPV v súlade s nariadením (EÚ) 2018/848:

a)mapy, v ktorých sa jasne uvádza každý pozemok, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o spätné uznanie, a informácie o celkovej ploche týchto pozemkov a, ak je to relevantné, o povahe a objeme prebiehajúcej výroby a;

b)podrobnú analýzu rizík, ktorú vykonáva súkromná inšpekčná organizácia s cieľom posúdiť, či bol akýkoľvek pozemok, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o spätné uznanie, ošetrovaný produktmi alebo látkami, ktoré nie sú povolené na používanie v EPV počas najmenej trojročného obdobia, pričom sa zohľadní najmä veľkosť celkovej plochy, na ktorú sa žiadosť vzťahuje, a agronomické postupy vykonávané počas daného obdobia na každom pozemku, na ktorý sa žiadosť vzťahuje;

c)výsledky laboratórnych analýz, ktoré akreditované laboratóriá vykonali na vzorkách rastlín, ktoré súkromná inšpekčná organizácia odobrala z každého z pozemkov, ktoré boli označené ako pozemky predstavujúce riziko kontaminácie v dôsledku toho, že boli ošetrované produktmi a látkami, ktoré nie sú povolené na používanie v EPV, a to v nadväznosti na podrobnú analýzu rizika uvedenú v písmene b) – odber vzoriek a následná ich analýza v súvislosti so skrátením konverzie sa uskutoční iba ak je to relevantné a je preukázané použitie nepovolených látok v EPV;

d)inšpekčnú správu súkromnej inšpekčnej organizácie v nadväznosti na fyzickú inšpekciu u prevádzkovateľa s cieľom overiť informácie získané o pozemkoch, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o spätné uznanie;

e)akékoľvek iné relevantné dokumenty, ktoré súkromná inšpekčná organizácia považuje za potrebné na posúdenie žiadosti o spätné uznanie (napr. fotokópie z časti knihe honov, z evidencie použitých prípravkov na ochranu rastlín, z evidencie použitých hnojív, prehlásenie predchádzajúcich užívateľov atď.);

f)konečné písomné vyhlásenie súkromnej inšpekčnej organizácie, v ktorom sa uvádza, či je spätné uznanie predchádzajúceho obdobia ako súčasti obdobia konverzie odôvodnené, a v ktorom sa uvádza počiatočná lehota, odkedy sa pozemok považuje za ekologický v prípade každého dotknutého pozemku, ako aj celková plocha pozemkov, na ktoré sa spätné uznanie obdobia uplatnilo.


V prípade pozemkov, ktoré už prešli konverziou alebo ktoré prechádzali procesom konverzie na ekologické poľnohospodárstvo a ktoré sú ošetrované výrobkom neschváleným pre ekologickú výrobu, môže členský štát skrátiť obdobie konverzie uvedené v týchto dvoch prípadoch (Príloha II, časť I, bod 1.7.2, 1.7.3 Nariadenia (EÚ) 2018/848):

•pozemky ošetrené výrobkom neschváleným pre ekologickú výrobu ako súčasť povinných opatrení na ochranu proti chorobám alebo škodcom stanovených príslušným orgánom členského štátu;

•pozemky ošetrené výrobkom neschváleným na ekologickú výrobu ako súčasť vedeckých testov schválených príslušným orgánom členského štátu.

V týchto prípadoch sa dĺžka obdobia konverzie stanoví s prihliadnutím na tieto faktory (Príloha II, časť I, bod 1.7.4 Nariadenia (EÚ) 2018/848) :

•proces rozkladu príslušného výrobku musí na konci obdobia konverzie zaručovať zanedbateľnú hladinu rezíduí v pôde a v prípade viacročnej plodiny v rastline;

•úroda pozbieraná po ošetrení sa nesmie predávať ako výrobok ekologického poľnohospodárstva.

V prípade žiadosti o skrátenie konverzie na pastviny a voľné plochy (TTP), ktoré boli využívané inými druhmi zvierat ako bylinožravce, sa môže obdobie konverzie skrátiť na jeden rok (Príloha II, časť I, bod 1.7.5 písm. b) Nariadenia (EÚ) 2018/848).

Žiadosť o výkon kontroly s cieľom skrátenie doby konverzie podáva prevádzkovateľ inšpekčnej organizácii, s ktorou má uzatvorenú zmluvu. Inšpekčná organizácia následne vykoná u prevádzkovateľa kontrolu za účelom preverenia požiadaviek článku 10 ods. 3 nariadenia 2018/848 a z Prílohy II, časti I, bodu 1.7.5 písm. b) Nariadenia (EÚ) 2018/848.

Po vykonaní kontroly inšpekčná organizácia zašle prevádzkovateľovi správu z vykonanej inšpekcie, návrh na zmenu doby konverzie spolu s dôkazmi, že podmienky pre skrátenie obdobia konverzie boli dodržiavané minimálne za posledné tri roky pre každý dotknutý pozemok. Následne prevádzkovateľ predloží príslušnému orgánu v EPV spolu s vlastnou žiadosťou predmetné dokumenty v súlade s čl. 1 VKN (EÚ) 2020/464. Na základe dodaných dokumentov od prevádzkovateľa príslušný orgán v EPV rozhodne, či schváli alebo zamietne návrh na zmenu doby konverzie. V prípade schválenia návrhu na skrátenie doby konverzie, príslušný orgán v EPV vydá prevádzkovateľovi nové Osvedčenie o zmene registrácie prevádzkovateľa v EPV, v ktorom bude vyznačená zmena týkajúca sa skrátenia konverzie.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Obchodovanie“ so Spojeným kráľovstvom od 01.01.2021

Dňa 01.02.2020 Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ a tým sa stalo „treťou krajinou“. V dohode o odstúpení od zmluvy sa ustanovilo prechodné obdobie, ktoré sa končí 31.12.2020. Po skončení tohto prechodného obdobia sa na Spojené kráľovstvo už neuplatňujú pravidlá EÚ v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby (ďalej len „EPV“). To znamená, že od 01.01.2021 bude „obchodovanie“ so Spojeným kráľovstvom brané ako obchodovanie s inými tretími krajinami, teda bude sa už jednať o dovoz z 3. krajiny / vývoz do tretej krajiny.

Preto vyzývame registrovaných obchodníkov, ktorí nakupujú produkty pochádzajúce z EPV (tzv. bio produkty) zo Spojeného kráľovstva a uvádzajú ich na trh, aby si od 01.01.2021 zaregistrovali aj činnosť „dovoz z 3. krajín“. Takisto vyzývame aj tých registrovaných obchodníkov, ktorí predávajú produkty pochádzajúce z EPV do Spojeného kráľovstva, aby si obdobne od 01.01.2021 zaregistrovali činnosť „vývoz do 3. krajín“. Uvedené zmeny v registri EPV stačí zrealizovať v januári 2021 prostredníctvom žiadosti o zmenu registrácie v EPV. https://www.uksup.sk/ooepv-zmeny-v-registracii, Príloha 4 a/alebo 5)

Podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 sa môžu vzťahovať termíny odkazujúce na metódy EPV, ako aj ekologické logo EÚ len na výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky tohto nariadenia. Podľa čl. 34 a 35 tohto nariadenia sú príslušné orgány a inšpekčné organizácie členských štátov EÚ zodpovedné za vydávanie osvedčení (certifikátov) prevádzkovateľom potrebných na uvedenie takýchto výrobkov na trh EÚ.

Pokiaľ ide o ekologický výrobok uvedený na trh EÚ ku koncu prechodného obdobia, osvedčenia vydané príslušnými orgánmi v Spojenom kráľovstve už nie sú platné.

Na ekologický výrobok dovážaný na trh EÚ zo Spojeného kráľovstva na konci prechodného obdobia sa uplatňujú pravidlá ustanovené v čl. 45 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848.

Výrobky dovážané zo Spojeného kráľovstva sa môžu uvádzať na trh EÚ ako ekologické výrobky za predpokladu, že:

 • Produkt bol vyrobený a dovezený v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848.

 • Prevádzkovatelia vo všetkých fázach výroby, prípravy a distribúcie v Spojenom kráľovstve podrobili svoje činnosti kontrolnému orgánu.

Protokol o Írsku/Severnom Írsku (ďalej len „protokol IE/NI“):

Ekologické výrobky uvedené na trh v Severnom Írsku musia byť v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848. Ekologické výrobky dodávané zo Severného Írska do EÚ nie sú dovážané ekologické výrobky. Ale ekologické výrobky dodávané z Veľkej Británie do Severného Írska sú dovážané ekologické výrobky a musia spĺňať pravidlá EÚ týkajúce sa dovozu ekologických výrobkov.