Možnosť skrátenia obdobia konverzie v rastlinnej výrobe (aktualizované 03.03.2022)

V súlade s čl. 10 ods. 3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 848/2018 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č.834/2007 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2018/848“) a čl. 1 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/464 z 26. marca 2020, ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o dokumenty potrebné na spätné uznanie období na účely konverzie, o výrobu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o informácie, ktoré majú poskytovať členské štáty v znení neskorších predpisov (ďalej len „VKN (EÚ) 2020/464“) príslušný orgán v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (ďalej len „EPV“) môže rozhodnúť, že so spätnou platnosťou uzná ako súčasť obdobia konverzie ktorékoľvek predchádzajúce obdobie, počas ktorého:

a) na predmetné pozemky prevádzkovateľa sa vzťahovali opatrenia vymedzené v programe vykonávanom podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 , s cieľom zabezpečiť, že žiadne produkty ani látky, okrem tých, ktoré sú povolené na používanie v EPV, sa na uvedených pozemkoch nepoužívali; alebo,

b) prevádzkovateľ dokáže poskytnúť dôkaz, že predmetné pozemky boli prírodnými alebo poľnohospodárskymi plochami, ktoré počas najmenej trojročného obdobia neboli ošetrované produktmi alebo látkami, ktoré nie sú povolené na používanie v EPV.

Za účelom zmeny doby konverzie uvedenej v prípade bode a) prevádzkovateľ predloží príslušnému orgánu v EPV, v ktorom sa činnosť vykonáva a v ktorom poľnohospodársky podnik prevádzkovateľa podlieha kontrolnému systému, úradné dokumenty relevantných príslušných orgánov, ktoré preukazujú, že na pozemky, v prípade ktorých sa žiada o spätné uznanie predchádzajúceho obdobia, sa vzťahovali opatrenia vymedzené v programe vykonávanom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a že na daných pozemkoch sa nepoužívali žiadne produkty ani látky okrem tých, ktoré sú povolené na používanie v EPV.


Obdobie uvedené v písmene b) sa môže vziať do úvahy so spätnou platnosťou len v prípade, ak prevádzkovateľ predloží príslušnému orgánu v EPV, v ktorom sa činnosť vykonáva a v ktorom poľnohospodársky podnik prevádzkovateľa podlieha kontrolnému systému, tieto doklady preukazujúce, že pozemky boli prírodnými alebo poľnohospodárskymi plochami, ktoré počas najmenej trojročného obdobia neboli ošetrované produktmi alebo látkami, ktoré nie sú povolené na používanie v EPV v súlade s nariadením (EÚ) 2018/848:

a)mapy, v ktorých sa jasne uvádza každý pozemok, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o spätné uznanie, a informácie o celkovej ploche týchto pozemkov a, ak je to relevantné, o povahe a objeme prebiehajúcej výroby a;

b)podrobnú analýzu rizík, ktorú vykonáva súkromná inšpekčná organizácia s cieľom posúdiť, či bol akýkoľvek pozemok, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o spätné uznanie, ošetrovaný produktmi alebo látkami, ktoré nie sú povolené na používanie v EPV počas najmenej trojročného obdobia, pričom sa zohľadní najmä veľkosť celkovej plochy, na ktorú sa žiadosť vzťahuje, a agronomické postupy vykonávané počas daného obdobia na každom pozemku, na ktorý sa žiadosť vzťahuje;

c)výsledky laboratórnych analýz, ktoré akreditované laboratóriá vykonali na vzorkách rastlín, ktoré súkromná inšpekčná organizácia odobrala z každého z pozemkov, ktoré boli označené ako pozemky predstavujúce riziko kontaminácie v dôsledku toho, že boli ošetrované produktmi a látkami, ktoré nie sú povolené na používanie v EPV, a to v nadväznosti na podrobnú analýzu rizika uvedenú v písmene b) – odber vzoriek a následná ich analýza v súvislosti so skrátením konverzie sa uskutoční iba ak je to relevantné a je preukázané použitie nepovolených látok v EPV;

d)inšpekčnú správu súkromnej inšpekčnej organizácie v nadväznosti na fyzickú inšpekciu u prevádzkovateľa s cieľom overiť informácie získané o pozemkoch, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o spätné uznanie;

e)akékoľvek iné relevantné dokumenty, ktoré súkromná inšpekčná organizácia považuje za potrebné na posúdenie žiadosti o spätné uznanie (napr. fotokópie z časti knihe honov, z evidencie použitých prípravkov na ochranu rastlín, z evidencie použitých hnojív, prehlásenie predchádzajúcich užívateľov atď.);

f)konečné písomné vyhlásenie súkromnej inšpekčnej organizácie, v ktorom sa uvádza, či je spätné uznanie predchádzajúceho obdobia ako súčasti obdobia konverzie odôvodnené, a v ktorom sa uvádza počiatočná lehota, odkedy sa pozemok považuje za ekologický v prípade každého dotknutého pozemku, ako aj celková plocha pozemkov, na ktoré sa spätné uznanie obdobia uplatnilo.


V prípade pozemkov, ktoré už prešli konverziou alebo ktoré prechádzali procesom konverzie na ekologické poľnohospodárstvo a ktoré sú ošetrované výrobkom neschváleným pre ekologickú výrobu, môže členský štát skrátiť obdobie konverzie uvedené v týchto dvoch prípadoch (Príloha II, časť I, bod 1.7.2, 1.7.3 Nariadenia (EÚ) 2018/848):

•pozemky ošetrené výrobkom neschváleným pre ekologickú výrobu ako súčasť povinných opatrení na ochranu proti chorobám alebo škodcom stanovených príslušným orgánom členského štátu;

•pozemky ošetrené výrobkom neschváleným na ekologickú výrobu ako súčasť vedeckých testov schválených príslušným orgánom členského štátu.

V týchto prípadoch sa dĺžka obdobia konverzie stanoví s prihliadnutím na tieto faktory (Príloha II, časť I, bod 1.7.4 Nariadenia (EÚ) 2018/848) :

•proces rozkladu príslušného výrobku musí na konci obdobia konverzie zaručovať zanedbateľnú hladinu rezíduí v pôde a v prípade viacročnej plodiny v rastline;

•úroda pozbieraná po ošetrení sa nesmie predávať ako výrobok ekologického poľnohospodárstva.

V prípade žiadosti o skrátenie konverzie na pastviny a voľné plochy (TTP), ktoré boli využívané inými druhmi zvierat ako bylinožravce, sa môže obdobie konverzie skrátiť na jeden rok (Príloha II, časť I, bod 1.7.5 písm. b) Nariadenia (EÚ) 2018/848).

Žiadosť o výkon kontroly s cieľom skrátenie doby konverzie podáva prevádzkovateľ inšpekčnej organizácii, s ktorou má uzatvorenú zmluvu. Inšpekčná organizácia následne vykoná u prevádzkovateľa kontrolu za účelom preverenia požiadaviek článku 10 ods. 3 nariadenia 2018/848 a z Prílohy II, časti I, bodu 1.7.5 písm. b) Nariadenia (EÚ) 2018/848.

Po vykonaní kontroly inšpekčná organizácia zašle prevádzkovateľovi správu z vykonanej inšpekcie, návrh na zmenu doby konverzie spolu s dôkazmi, že podmienky pre skrátenie obdobia konverzie boli dodržiavané minimálne za posledné tri roky pre každý dotknutý pozemok. Následne prevádzkovateľ predloží príslušnému orgánu v EPV spolu s vlastnou žiadosťou predmetné dokumenty v súlade s čl. 1 VKN (EÚ) 2020/464. Na základe dodaných dokumentov od prevádzkovateľa príslušný orgán v EPV rozhodne, či schváli alebo zamietne návrh na zmenu doby konverzie. V prípade schválenia návrhu na skrátenie doby konverzie, príslušný orgán v EPV vydá prevádzkovateľovi nové Osvedčenie o zmene registrácie prevádzkovateľa v EPV, v ktorom bude vyznačená zmena týkajúca sa skrátenia konverzie.