Odbor vinohradníctva, vinárstva a ovocných sadov

mini logo ÚKSÚP

Činnosť odboru pre oblasť vinohradníctva a vinárstva:

 • prideľuje registračné číslo vinohradu, registruje vinohrady a vedie vinohradnícky register,
 • rozhoduje o udelení povolenia na opätovnú výsadbu a o zmene práva na opätovnú výsadbu na povolenie,
 • rozhoduje o zmene práva na výsadbu viniča z rezervy výsadbových práv na povolenie,
 • eviduje povolenia na výsadbu viniča,
 • kontroluje dodržanie termínu vyklčovania vinohradníckej plochy podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ktorú sa vinohradník zaviazal vyklčovať, ak má udelené povolenie na opätovnú výsadbu na inom pozemku alebo jeho časti,
 • rozhoduje o neoprávnenej výsadbe,
 • na základe návrhu Tokajského združenia zatrieďuje kvalifikované hony,
 • osvedčuje hrozno na účely výroby vína, ktorému sa má prideliť štátne kontrolné číslo,
 • vedie evidenciu hlásení o zbere hrozna, výrobe a zásobách vína a ich použití,
 • organizačne zabezpečuje činnosť Komisie na hodnotenie vína podľa jej štatútu č. 11149/2010-1310,
 • vykonáva certifikáciu vinárskych produktov pred ich uvádzaním na trh vydáva certifikát, alebo oznamuje dôvod neudelenia certifikátu,
 • prideľuje a odníma štátne kontrolné číslo,
 • osvedčuje na sprievodných dokladoch pôvod vína,
 • vykonáva činnosti Tokajského združenia, ak bola zrušená registrácia Tokajského združenia,
 • ukladá pokuty a sankčné opatrenia,
 • zasiela štátnej veterinárnej a potravinovej správe kópie osvedčení o certifikácii, kópie vydaných rozhodnutí a informácie o vykonaných kontrolách a ich výsledkoch,
 • rozhoduje o schválení chránených označení,
 • vydáva odborné stanovisko k zmene druhu pozemku vinice a k odňatiu vinice podľa osobitného predpisu 2),
 • vykonáva certifikáciu osôb spôsobilých posudzovať víno a vinárske produkty na základe senzorických skúšok podľa ISO 17024,
 • je zodpovedný za odber vzoriek hrozna a ich spracovávanie za účelom analýzy izotopovými metódami do Analytickej databanky pre vinárske produkty Európskej únie,
 • je zodpovedný za udržiavanie a aktualizáciu Analytickej databanky EÚ za Slovenskú republiku,
 • zasiela štatistické údaje do situačných a výhľadových správ pre vinič hroznorodý a hroznové víno na Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave,
 • zasiela štatistické údaje ŠÚ SR v zmysle prílohy č.4 Dodatku č.3 k Dohode o vzájomnej spolupráci v oblasti štatistiky (vinohradnícky register, výroba a zásoby vína),
 • zasiela povinné hlásenia vzťahujúce sa k vinohradníckemu registru do Európskeho databázového systému ISAMM,
 • vykonáva kontrolu reštrukturalizácie vinohradov v rámci delegovanej činnosti pre PPA,
 • publikuje odborné články, vypracováva metodické pokyny.

2) § 9 ods. 3 písm. a) a §17 ods. 5 písm. h) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 34/2014 Z. z.

Činnosť odboru pre oblasť ovocných sadov a chmeľníc:

 • vedie register ovocných sadov a register chmeľníc, ktorý každoročne aktualizuje v zmysle uvedených zákonov a vyhlášky č. 15/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia a rozsahu údajov vedených v registri ovocných sadov a chmeľníc,
 • aktualizuje registrované ovocné sady a chmeľnice v súlade so systémom identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS),
 • kontroluje registrované ovocné sady a chmeľnice a ich výsadby priamo v teréne, vrátane úrovne agrotechniky sadov v integrovanom systéme a overuje tak správnosť údajov vedených v registri ovocných sadov a chmeľníc na ÚKSÚP,
 • poskytuje a uverejňuje informácie z registra, ktoré nie sú predmetom ochrany osobných údajov alebo nie sú označené užívateľom za predmet obchodného tajomstva podľa osobitných predpisov,
 • vydáva výpis z registra na žiadosť farmárov,
 • ukladá pokuty za porušenie právnych predpisov v súvislosti s registráciou ovocných sadov a chmeľníc,
 • vykonáva štatistické zisťovania o odhade úrod jabĺk, hrušiek, marhúľ a broskýň, o uskladnení jabĺk a hrušiek (podľa odrôd), o produkcii ovocia všetkých ovocných druhov v registrovaných sadoch,
 • vydáva odborné stanoviská k projektom a k zjednodušenej projektovej dokumentácii na výsadbu ovocných sadov a rýchlorastúcich drevín,
 • poskytuje informácie orgánom štátnej správy pri rozhodovaní o poskytovaní podpory,
 • pravidelne zasiela údaje do systému ISAMM (Informačný systém pre monitorovanie a organizáciu poľnohospodárskych trhov), ktorý vykonáva výmeny informácií medzi Komisiou a členskými štátmi EÚ a koordinuje túto činnosť za ÚKSÚP,
 • prezentuje ústav aktívnou účasťou v odbornej tlači, na odborných seminároch a výstavách.