Vinohradnícky register je evidencia vinohradníkov, vinárov, obchodníkov a maloobchodníkov s  vinárskymi produktmi. Obsahuje údaje o vinohradníckych plochách, vinohradníkoch, vinároch, obchodníkoch a maloobchodníkoch s vinárskymi produktami. Údaje z vinohradníckeho registra možno sprístupniť tomu, kto preukáže, že má na veci právny záujem.

Vinohradnícky register vedie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP), Odbor vinohradníctva a vinárstva.

Vinohradníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pestuje vinič, vyrába alebo uvádza na trh hrozno, odrezky, vrúble, viničové sadenice, vysádza a ošetruje vinohrady.

Vinárom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába a uvádza na trh vinárske produkty.

Obchodníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá váži, meria, plní, balí, označuje, uchováva, uvádza na trh, ako aj vykonáva ďalšie činnosti, ktoré nemožno považovať za výrobu hrozna, vína alebo vinárskych produktov.

Maloobchodníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predavá vinárske produkty konečnému spotrebiteľovi.

ÚKSÚP vykonáva registráciu vinohradníka/vinohradu, vinára, obchodníka a maloobchodníka prostredníctvom svojich registračných pracovísk v Bratislave, v Nových Zámkoch, v Lučenci a Michalovciach.

Vinohradník je povinný registrovať sa:

 • ak užíva jednu vinohradnícku plochu alebo viac vinohradníckych plôch, ak ich celková výmera prevyšuje 1000 m2,
 • výmera je menšia ako 1000 m2 a vinohradník uvádza hrozno na trh,
 • registrovať sa môže aj vinohradník , ktorý pestuje vinič na výmere menšej ako 1000 m2 a neuvádza hrozno na trh.
  Vzor žiadosti o registráciu vinohradu a pridelenie registračného čísla

Vinohradník je povinný ÚKSÚP-u predložiť žiadosť o pridelenie registračného čísla do 30 dní odo dňa, od ktorého nadobudol do vlastníctva, nájmu alebo výpožičky vinohradnícku plochu. ÚKSÚP vydá do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti osvedčenie o registrácii a pridelí vinohradníckej ploche registračné číslo. Vinohradník je povinný označiť vinohradnícku plochu prideleným registračným číslom. Vinohradníckou plochou je pozemok s vhodnými pôdno-klimatickými stanovištnými podmienkami, ktorú registruje ÚKSÚP.

Vinohradník je povinný hlásiť:

 • zmeny vo vinohrade (vinohradnícka plocha) – vyklčovanie, doplnený o súhlas vlastníka pozemku s vyklčovaním vinohradu, keď vinič vysadil vlastník pozemku, hlásenie o vyklčovaní vinohradu,
 • zmeny vo vinohrade (odrodová skladba, vedenie, spon), hlásenie o zmene v registrácii vinohradu,
 • prevod vinohradu (zmena vlastníka vinohradníckej plochy), hlásenie o zmene v registrácii vinohradu, prílohou k hláseniu je aktuálny výpis z listu vlastníctva katastra nehnuteľností k vinohradu, ktorý je predmetom hlásenia,
 • užívanie vinohradu (zmena užívateľa vinohradníckej plochy), hlásenie o zmene v registrácii vinohradu, prílohou k hláseniu je v prípade zmeny nájomcu kópia nájomnej zmluvy k vinohradu, ktorý je predmetom hlásenia,
 • úrodu hrozna a jeho použitie, ak zberá hrozno na účely uvádzania na trh – termín doručenia do 10.12. (stav k 30.11.).
  Vzor hlásenia o vyklčovaní vinohradu
  Vzor hlásenia o zmene v registrácii vinohradu
  Vzor hlásenia o úrode hrozna a jeho použití 

Podľa zákona č. 313/2009 Z. z. je vinohradník povinný oznámiť zmenu svojich údajov vo vinohradníckom registri do 30 dní odo dňa jej vzniku.

Vinohradník môže požiadať ÚKSÚP:

 • o udelenie práva na opätovnú výsadbu do 31.12.2015, konanie o udelení práva na opätovnú výsadbu začaté a právoplatne neskončené do 31.12.2015 sa dokončí ako konanie o udelení povolenia na opätovnú výsadbu,
 • o prevod práva na opätovnú výsadbu do 31.12.2015, konanie o prevode práva na opätovnú výsadbu začaté a právoplatne neskončené do 31.12.2015 sa zastavuje,
 • o udelenie práva na novú výsadbu do 31.12.2015, konanie o udelení práva na novú výsadbu začaté a právoplatne neskončené do 31.12.2015 sa zastavuje, platnosť rozhodnutí o udelení práva na novú výsadbu, ktoré boli vydané do 31.12.2015 sa predlžuje do konca druhého vinárskeho roka nasledujúceho po vinárskom roku, v ktorom rozhodnutie nadobudlo platnosť,
 • o zmenu práva na opätovnú výsadbu na povolenie do 31. decembra 2019, prílohou k žiadosti je ortofotomapa s vyznačením predmetnej plochy, kópia katastrálnej mapy a kópia rozhodnutia o udelení práva na opätovnú výsadbu,
 • o zmenu práva na výsadbu viniča z rezervy výsadbových práv na povolenie do 31.júla 2018, prílohou k žiadosti je ortofotomapa s vyznačením predmetnej plochy, kópia katastrálnej mapy a kópia rozhodnutia o udelení práva z rezervy výsadbových práv,
 • o udelenie povolenia na opätovnú výsadbu od 1.1.2016, prílohou k žiadosti je ortofotomapa s vyznačením predmetnej plochy a kópia katastrálnej mapy,
 • o vyčiarknutie vinohradníckej plochy z vinohradníckeho registra ak bola vinohradnícka plocha zaregistrovaná inou osobou ako jej vlastníkom a k tejto vinohradníckej ploche nie je uzatvorená nájomná zmluva,
 • o aktuálny výpis údajov z vinohradníckeho registra,
 • o potvrdenie o registrácii vo vinohradníckom registri,
 • o potvrdenie kópie hlásenia o úrode hrozna pre potreby PPA,
 • o vydanie odborného stanoviska k zmene druhu pozemku vinice a k odňatiu vinice podľa zákona č. 220/2004 Z. z., prílohou k žiadosti je výpis z listu vlastníctva z registra C katastra, kópia katastrálnej mapy a ortofotomapa s vyznačením predmetnej plochy.
  Vzor žiadosti o zmenu výsadbového práva na opätovnú výsadbu na povolenie
  Vzor žiadosti o zmenu práva na výsadbu viniča z rezervy výsadbových práv na povolenie
  Vzor žiadosti o povolenie na opätovnú výsadbu
  Vzor žiadosti o vydanie odborného stanoviska

Žiadosť o udelenie povolenia na opätovnú výsadbu podáva žiadateľ do konca druhého vinárskeho roku nasledujúceho po vinárskom roku, v ktorom sa uskutočnilo vyklčovanie alebo kedykoľvek počas toho istého vinárskeho roku, v ktorom sa uskutočnilo vyklčovanie. V prípade nedodržania uvedených lehôt ÚKSÚP neudelí povolenie na opätovnú výsadbu. Povolenie na opätovnú výsadbu udeľuje rozhodnutím ÚKSÚP na základe písomnej žiadosti vinohradníka, ak vinohradnícku plochu vyklčoval alebo sa zaviaže vyklčovať pôvodnú vinohradnícku plochu najneskôr do konca štvrtého roka odo dňa výsadby nového viniča.  O žiadosti rozhodne ÚKSÚP do 90 dní odo dňa jej podania. Povolenie na opätovnú výsadbu je platné tri roky od dátumu udelenia. Vinohradník, ktorý nevyužil udelené povolenie v priebehu doby jeho platnosti, podlieha administratívnym sankciám stanoveným v čl. 89 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Pri zmene práva na povolenie kontrolný ústav po overení platnosti práv na výsadbu do 90 dní udelí dané povolenie.

Vinohradník, ktorý vysadil vinič na základe udeleného povolenia na opätovnú výsadbu viniča alebo povolenia na novú výsadbu viniča je povinný požiadať ÚKSÚP do 30 dni od výsadby viniča o registráciu vinohradu a pridelenie registračného čísla. Prílohou k žiadosti je ortofotomapa s vyznačením predmetnej plochy, kópia katastrálnej mapy, kópia povolenia na opätovnú výsadbu alebo kópia povolenia na novú výsadbu. ÚKSÚP vydá do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti osvedčenie o registrácii a pridelí vinohradníckej ploche registračné číslo.

Vinár je povinný registrovať sa:

ÚKSÚP vydá do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti osvedčenie o registrácii a pridelí vinárovi registračné číslo. Vinár, ktorý bude vyrábať víno s chráneným zemepisným označením alebo víno s chráneným označením pôvodu musí mať sídlo prevádzky vo vinohradníckej obci (zoznam vinohradníckych obcí je uvedený v prílohe č. 2 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.). Podľa zákona č. 313/2009 Z. z. je vinár povinný oznámiť zmenu svojich údajov vo vinohradníckom registri do 30 dní odo dňa jej vzniku.

Vinár je povinný hlásiť:

Vinár je povinný oznámiť:

Vinár môže požiadať ÚKSÚP:

 • o potvrdenie o registrácii vo vinohradníckom registri,
 • o potvrdenie kópie hlásenia o výrobe vína a hlásenia o stave zásob vína pre potreby PPA.

Obchodník a maloobchodník s vinárskymi produktmi je povinný registrovať sa:

ÚKSÚP vydá do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti osvedčenie o registrácii a pridelí obchodníkovi a maloobchodníkovi s vinárskymi produktmi registračné číslo. Podľa zákona č. 313/2009 Z. z. je obchodník a maloobchodník povinný oznámiť zmenu svojich údajov vo vinohradníckom registri do 30 dní odo dňa jej vzniku.

Obchodník a maloobchodník, ktorého predaj vinárskych produktov prevyšuje 200 hl je povinný hlásiť:

Kontakt:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Odbor vinohradníctva a vinárstva
Matúškova 21
833 16 Bratislava

tel/fax: + 421 2 59 880 227
email: vino@uksup.sk

Registračné pracoviská