Registrácia vinára, maloobchodníka a obchodníka

mini logo ÚKSÚP

Vinárom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába a uvádza na trh vinárske produkty. Výrobou vína je proces zahŕňajúci technologické postupy, výrobné operácie a ošetrovanie, ktorý sa začína spracovaním hrozna a končí sa uvedením vína na trh, alebo časť tohto procesu. Uvádzaním vinárskych produktov na trh je ich prepravovanie, skladovanie, ponúkanie, predaj a distribúcia. Vinárskym produktom sú výrobky podľa osobitného predpisu (príloha VII časť II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013) vyrobené na báze hrozna.

Vinár je povinný registrovať sa:

Vinár podáva spolu so žiadosťou o registráciu vinára aj oznámenie o začatí výroby vinárskych produktov. Vinár môže doručiť žiadosť spolu s oznámením poštou, osobne do podateľne v Bratislave alebo prostredníctvom e-schránky (www.slovensko.sk). Žiadosť doručená cez e-schránku musí byť uložená vo formáte pdf. a autorizovaná elektronickým podpisom. Žiadosť doručená mailom nebude vybavená. ÚKSÚP vydá do 30 dní odo dňa doručenia  žiadosti osvedčenie o registrácii a pridelí vinárovi registračné číslo.  Vinár, ktorý bude vyrábať víno s chráneným zemepisným označením alebo  víno s chráneným označením pôvodu musí mať sídlo prevádzky vo  vinohradníckej obci (zoznam vinohradníckych obcí je uvedený v prílohe č. 2 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.). Podľa  zákona č. 313/2009 Z. z. je vinár povinný oznámiť zmenu svojich údajov  vo vinohradníckom registri do 30 dní odo dňa jej vzniku.

Vinár je povinný hlásiť:

Vinár je povinný oznámiť:

Vinár môže požiadať ÚKSÚP:


Obchodníkom je fyzická  alebo právnická osoba, ktorá váži, meria, plní, balí, označuje,  uchováva, uvádza na trh, ako aj vykonáva ďalšie činnosti, ktoré nemožno  považovať za výrobu hrozna, vína alebo vinárskych produktov.

Maloobchodníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predavá vinárske produkty konečnému spotrebiteľovi.

Obchodník a maloobchodník s vinárskymi produktmi je povinný registrovať sa:

Obchodník môže doručiť žiadosť poštou, osobne do podateľne v Bratislave alebo prostredníctvom e-schránky (www.slovensko.sk). Žiadosť doručená cez e-schránku musí byť uložená vo formáte pdf. a autorizovaná elektronickým podpisom. Žiadosť doručená mailom nebude  vybavená. ÚKSÚP vydá do 30 dní odo dňa doručenia  žiadosti osvedčenie o registrácii a pridelí obchodníkovi a  maloobchodníkovi s vinárskymi produktmi registračné číslo. Podľa zákona  č. 313/2009 Z. z. je obchodník a maloobchodník povinný oznámiť zmenu  svojich údajov vo vinohradníckom registri do 30 dní odo dňa jej vzniku.

Obchodník a maloobchodník, ktorého predaj vinárskych produktov prevyšuje 200 hl v kalendárnom roku, je povinný hlásiť:


Legislatíva:


Zoznam  a opis dokumentov Kódexu enologických postupov OIV uvedených v článku 3  ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/934

Metodické usmernenie MPRV SR č. 9342/2023-310, ktorým sa podrobnejšie vysvetľujú pravidlá označovania vinárskych výrobkov


Kontakt:

ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava   

Ing. Martina Pauditšová, registrácia vinára, obchodníka a maloobchodníka
tel: + 421 2 59 880 233
e-mail: martina.pauditsova@uksup.sk

Róbert Borský, evidencia hlásení a oznámení o víne,
tel: + 421 2 59 880 209,
e-mail: robert.borsky@uksup.sk