Zákon č. 349/2015 Z. z. implementuje nové pravidlá režimu výsadby viniča formou udeľovania povolení na výsadbu, ktoré boli ustanovené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

Režim povolení na výsadbu viniča sa uplatňuje od 1. januára 2016 do 31. decembra 2030.

Povolenia sa týkajú novej výsadby, opätovnej výsadby a práv na výsadbu, ktoré sa majú zmeniť.

Povolenia sa udeľujú pre konkrétnu plochu vyjadrenú v hektároch, na základe podania žiadosti, zo strany vinohradníka, ktorý spĺňa objektívne a nediskriminačné kritéria oprávnenosti. Takéto povolenia sa udeľujú bezplatne.

Povolenia sú platné tri roky od dátumu udelenia. Vinohradník, ktorý nevyužije udelené povolenie v priebehu doby jeho platnosti, podlieha administratívnym sankciám stanoveným v čl. 89 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013.

Povolenia sa nevzťahujú na výsadbu ani opätovnú výsadbu plôch určených na pokusné účely alebo podpníkové vinohrady, na plochy, z ktorej víno alebo vinárske výrobky sú určené výhradne na vlastnú potrebu vinohradníka, ani na plochy, ktoré majú byť novo vysadené v dôsledku vyvlastňovacích opatrení uskutočňovaných vo verejnom záujme podľa vnútroštátneho práva.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ministerstvo) každoročne udeľuje povolenia na novú výsadbu, ktoré zodpovedajú 1 % celkovej plochy skutočne vysadenej viničom a to vymeranej k 31. júlu predchádzajúceho roka.

Žiadosť o udelenie povolenia na novú výsadbu podáva žiadateľ na ministerstvo do 30. apríla kalendárneho roka na základe výzvy ministerstva na predkladanie žiadostí, ktorú ministerstvo vyhlasuje zverejnením na svojom webovom sídle do 1. marca kalendárneho roka. Ďalšie podrobnosti upravuje zákon č. 349/2015 Z. z.

Kontrolný ústav (ÚKSÚP) udeľuje povolenia na opätovnú výsadbu rozhodnutím do troch mesiacov od predloženia žiadosti o povolenie na opätovnú výsadbu, ak vinohradník vyklčoval vinohradnícku plochu alebo sa zaviaže vyklčovať pôvodnú vinohradnícku plochu do konca štvrtého roka od dátumu výsadby nového viniča. Vinohradník, ktorý vyklčoval vinohrad, je povinný zaslať na ÚKSÚP hlásenie o vyklčovaní vinohradu do 30 dní od vyklčovania.

Žiadosť o udelenie povolenia na opätovnú výsadbu podáva žiadateľ do konca druhého vinárskeho roku nasledujúceho po vinárskom roku, v ktorom sa uskutočnilo vyklčovanie alebo kedykoľvek počas toho istého vinárskeho roku, v ktorom sa uskutočnilo vyklčovanie. Prílohou k žiadosti je ortofotomapa s vyznačením predmetnej plochy a kópia katastrálnej mapy. V prípade nedodržania uvedených lehôt ÚKSÚP neudelí povolenie na opätovnú výsadbu.

Povolenie na opätovnú výsadbu zodpovedá rovnakej ploche, aká bola vyklčovaná plocha a uplatňuje sa na ten istý podnik, v ktorom sa vyklčovanie uskutočnilo. Povolenie nie je možné prevádzať na iný podnik, resp. na inú právnicku alebo fyzickú osobu.

Vinohradník môže požiadať ÚKSÚP o zmenu plochy povolenia na opätovnú výsadbu viniča podľa čl. 11 Vykonávacieho nariadenia Komisie 2018/274. Prílohou k žiadosti o zmenu plochy povolenia na opätovnú výsadbu viniča je kópia pôvodného povolenia na opätovnú výsadbu, mapa z Katastra nehnuteľností pre novú výsadbu a ortofotomapa s vyznačením predmetnej plochy.

Vinohradník, ktorý vysadil vinič na základe udeleného povolenia na opätovnú výsadbu viniča alebo povolenia na novú výsadbu viniča je povinný požiadať ÚKSÚP do 30 dni od výsadby viniča o registráciu vinohradu a pridelenie registračného čísla. Prílohou k žiadosti je ortofotomapa s vyznačením predmetnej plochy, kópia katastrálnej mapy, kópia povolenia na opätovnú výsadbu alebo kópia povolenia na novú výsadbu. ÚKSÚP vydá do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti osvedčenie o registrácii a pridelí vinohradníckej ploche registračné číslo.

ÚKSUP eviduje povolenia na výsadbu viniča a kontroluje dodržanie termínu vyklčovania vinohradníckej plochy, ktorú sa vinohradník zaviazal vyklčovať, ak má udelené povolenie na opätovnú výsadbu na inom pozemku alebo jeho časti.

Za neoprávnenú výsadbu sa považujú plochy vysadené viničom bez povolenia na novú výsadbu alebo opätovnú výsadbu, na ktoré sa vzťahuje režim povolení na výsadbu viniča stanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013.

Legislatíva:

Kontakty:

ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

Ing. Branislav Šarmír, Malokarpatská vinohradnícka oblasť
tel: + 421 2 59 880 233
e-mail: branislav.sarmir@uksup.sk


ÚKSÚP, Levická 7, 949 01 Nitra

korešpondenčná adresa: ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

Ing. Gabriela Petrová, Nitrianska vinohradnícka oblasť
mobil: + 421 910 740 657
e-mail: gabriela.petrova@uksup.sk

ÚKSÚP, Nitrianska 113, 940 67 Nové Zámky

Ing. Jozef Lazan, Južnoslovenská vinohradnícka oblasť
tel: + 421 35 64 28 553
mobil: +421 904 372 961, +421 944 413 990
e-mail: jozef.lazan@uksup.sk


ÚKSÚP, Partizánska 17, 984 01 Lučenec

Ing. Štefan Bodnár, Stredoslovenská vinohradnícka oblasť
mobil: + 421 918 599 900
e-mail: stefan.bodnar@uksup.sk


ÚKSÚP, Sama Chalúpku 18, 071 01 Michalovce

Ing. Martin Podžuban, Východoslovenská vinohradnícka oblasť a vinohradnícka oblasť Tokaj
tel: + 421 56 68 86 013
mobil: + 421 905 560 189
e-mail: martin.podzuban@uksup.sk