Povolenia na výsadbu viniča

mini logo ÚKSÚP


Zákon č. 349/2015 Z. z. implementuje nové pravidlá režimu výsadby viniča formou udeľovania povolení na výsadbu, ktoré boli ustanovené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

Režim povolení na výsadbu viniča sa uplatňuje od 1. januára 2016 do 31. decembra 2030.

Povolenia sa týkajú novej výsadby, opätovnej výsadby a práv na výsadbu, ktoré sa majú zmeniť.

Povolenia sa udeľujú pre konkrétnu plochu vyjadrenú v hektároch, na základe podania žiadosti, zo strany vinohradníka, ktorý spĺňa objektívne a nediskriminačné kritéria oprávnenosti. Takéto povolenia sa udeľujú bezplatne.

Povolenia sú platné tri roky od dátumu udelenia. Vinohradník, ktorý nevyužije udelené povolenie v priebehu doby jeho platnosti, podlieha administratívnym sankciám stanoveným v čl. 89 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013.

V súvislosti s krízou spôsobenou pandémiou COVID 19 nadobudlo dňa 4.5.2020 účinnosť vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/601, ktorým sa zavádzajú nasledujúce núdzové opatrenia:

  • predlžuje sa platnosť povolení na novú a opätovnú výsadbu udelených v roku 2017, ktorých platnosť uplynula alebo uplynie v roku 2020 o 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, teda do 4.5.2021,
  • vinohradníci, ktorým boli udelené povolenia na opätovnú výsadbu a povolenia na novú výsadbu, ktorých platnosť uplynula alebo uplynie v roku 2020, nepodliehajú správnej sankcii uvedenej v článku 89 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013. Pokiaľ vinohradníci nemajú v úmysle tieto povolenia využiť, sú povinní túto skutočnosť nahlásiť ÚKSÚP do 31.12.2020.

Povolenia sa nevzťahujú na výsadbu ani opätovnú výsadbu plôch určených na pokusné účely alebo podpníkové vinohrady, na plochy, z ktorej víno alebo vinárske výrobky sú určené výhradne na vlastnú potrebu vinohradníka, ani na plochy, ktoré majú byť novo vysadené v dôsledku vyvlastňovacích opatrení uskutočňovaných vo verejnom záujme podľa vnútroštátneho práva.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ministerstvo) každoročne udeľuje povolenia na novú výsadbu, ktoré zodpovedajú 1 % celkovej plochy skutočne vysadenej viničom a to vymeranej k 31. júlu predchádzajúceho roka.

Žiadosť o udelenie povolenia na novú výsadbu podáva žiadateľ na ministerstvo do 30. apríla kalendárneho roka na základe výzvy ministerstva na predkladanie žiadostí, ktorú ministerstvo vyhlasuje zverejnením na svojom webovom sídle do 1. marca kalendárneho roka. Ďalšie podrobnosti upravuje zákon č. 349/2015 Z. z.

Kontrolný ústav (ÚKSÚP) udeľuje povolenia na opätovnú výsadbu rozhodnutím do troch mesiacov od predloženia žiadosti o povolenie na opätovnú výsadbu, ak vinohradník vyklčoval vinohradnícku plochu alebo sa zaviaže vyklčovať pôvodnú vinohradnícku plochu do konca štvrtého roka od dátumu výsadby nového viniča. Vinohradník, ktorý vyklčoval vinohrad, je povinný zaslať na ÚKSÚP hlásenie o vyklčovaní vinohradu do 30 dní od vyklčovania.

Žiadosť o udelenie povolenia na opätovnú výsadbu podáva žiadateľ do konca druhého vinárskeho roku nasledujúceho po vinárskom roku, v ktorom sa uskutočnilo vyklčovanie alebo kedykoľvek počas toho istého vinárskeho roku, v ktorom sa uskutočnilo vyklčovanie.  Prílohou k žiadosti je ortofotomapa s vyznačením predmetnej plochy a kópia katastrálnej mapy.  V prípade nedodržania uvedených lehôt ÚKSÚP neudelí povolenie na opätovnú výsadbu.

Povolenie na opätovnú výsadbu zodpovedá rovnakej ploche, aká bola vyklčovaná plocha a uplatňuje sa na ten istý podnik, v ktorom sa vyklčovanie uskutočnilo. Povolenie nie je možné prevádzať na iný podnik, resp. na inú právnicku alebo fyzickú osobu.

Vinohradník, ktorý má právo vysadiť vinič na základe vzniknutého práva na opätovnú výsadbu alebo vzniknutého práva z rezervy výsadbových práv udeleného do 31.12.2015, je povinný pred výsadbou viniča požiadať ÚKSÚP o zmenu výsadbového práva na povolenie. Prílohou k žiadosti o zmenu práva na opätovnú výsadbu na povolenie je ortofotomapa s vyznačením predmetnej plochy, kópia katastrálnej mapy a kópia rozhodnutia o udelení práva na opätovnú výsadbu . Prílohou k žiadosti o zmenu práva na výsadbu viniča z rezervy výsadbových práv na povolenie je ortofotomapa s vyznačním predmetnej plochy, kópia katastrálnej mapy a kópia rozhodnutia o udelení práva z rezervy výsadbových práv. ÚKSÚP po overení platnosti práv na výsadbu do 90 dní udelí dané povolenie.

Vinohradník, ktorý vysadil vinič na základe udeleného povolenia na opätovnú výsadbu viniča alebo povolenia na novú výsadbu viniča je povinný požiadať ÚKSÚP do 30 dni od výsadby viniča o registráciu vinohradu a pridelenie registračného čísla. Prílohou k žiadosti je ortofotomapa s vyznačením predmetnej plochy, kópia katastrálnej mapy, kópia povolenia na opätovnú výsadbu alebo kópia povolenia na novú výsadbu. ÚKSÚP vydá do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti osvedčenie o registrácii a pridelí vinohradníckej ploche registračné číslo.

ÚKSUP eviduje povolenia na výsadbu viniča a kontroluje dodržanie termínu vyklčovania vinohradníckej plochy, ktorú sa vinohradník zaviazal vyklčovať, ak má udelené povolenie na opätovnú výsadbu na inom pozemku alebo jeho časti.

Postup udeľovania povolení podľa prechodných ustanovení sa uplatňuje nasledovne:

  • platnosť rozhodnutí o udelení práva na výsadbu z rezervy výsadbových práv a platnosť rozhodnutí o udelení práva na novú výsadbu, ktoré boli vydané do 31.12.2015 sa predlžuje do konca druhého vinárskeho roka nasledujúceho po vinárskom roku, v ktorom tieto rozhodnutia nadobudli právoplatnosť,
  • konanie o udelení práva na výsadbu z rezervy výsadbových práv začaté a právoplatne neskončené do 31.12.2015 sa dokončí ako konanie o udelení povolenia na novú výsadbu,
  • konanie o udelení práva na opätovnú výsadbu začaté a právoplatne neskončené do 31.12.2015 sa dokončí ako konanie o udelení povolenia na opätovnú výsadbu,
  • konanie o udelení práva na novú výsadbu začaté a právoplatne neskončené do 31.12.2015 sa zastavuje. Platnosť rozhodnutí o udelení práva na novú výsadbu, ktoré boli vydané do 31.12.2015 sa predlžuje do konca druhého vinárskeho roka nasledujúceho po vinárskom roku, v ktorom rozhodnutie nadobudlo platnosť,
  • žiadosť o zmenu práva na opätovnú výsadbu na povolenie môže vinohradník podať do 31. decembra 2019 ÚKSÚP-u,
  • žiadosť o zmenu práva na výsadbu viniča z rezervy výsadbových práv na povolenie môže vinohradník podať do 31. júla 2018 ÚKSÚP-u.

Za neoprávnenú výsadbu sa považujú plochy vysadené viničom bez povolenia na novú výsadbu alebo opätovnú výsadbu, na ktoré sa vzťahuje režim povolení na výsadbu viniča stanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013.

Legislatíva:

Kontakty:

ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava          

Ing. Branislav Šarmír, Malokarpatská vinohradnícka oblasť
tel: + 421 2 59 880 233
email: branislav.sarmir@uksup.sk         


ÚKSÚP, Levická 7, 949 01 Nitra           

Ing. Gabriela Petrová, Nitrianska vinohradnícka oblasť
mobil: + 421 910 740 657
email: gabriela.petrova@uksup.sk
      

ÚKSÚP, Nitrianska 113, 940 67 Nové Zámky              

Ing. Jozef Lazan, Južnoslovenská vinohradnícka oblasť
tel: + 421 35 64 28 553
mobil: +421  904 372 961, +421 944 413 990
email: jozef.lazan@uksup.sk


ÚKSÚP, Podjavorinskej 19, 984 01 Lučenec            

Ing. Štefan Bodnár, Stredoslovenská vinohradnícka oblasť
mobil: + 421 918 599 900
email: stefan.bodnar@uksup.sk


ÚKSÚP, Sama Chalúpku 18, 071 01 Michalovce             

Ing. Martin Podžuban, Východoslovenská vinohradnícka oblasť a vinohradnícka oblasť Tokaj
tel: + 421 56 68 86 013
mobil: + 421 905 560 189
email: martin.podzuban@uksup.sk