Víno s chráneným označením pôvodu označené tradičným výrazom akostné víno s prívlastkom ( kabinetné, neskorý zber, výber z hrozna, bobuľový výber, hrozienkový výber, cibébový výber, botrytický výber, ľadové víno a slamové víno) alebo tokajské víno (samorodné, výber 3-putňový až 6-putňový, mášláš, forditáš, výberová esencia a esencia), ktoré je balené do fliaš, možno uvádzať na trh, iba ak je označené prideleným štátnym kontrolným číslom (ŠKČ).

Štátne kontrolné číslo obsahuje tieto údaje: skratku štátneho kontrolného čísla „ŠKČ”, štvormiestne číslo, ktoré je poradovým číslom osvedčenia o pridelení štátneho kontrolného čísla, rok pridelenia štátneho kontrolného čísla a objem fliaš, do ktorých sa bude víno plniť.

ŠKČ prideľuje Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP) na základe výsledkov certifikácie. ÚKSÚP pridelí štátne kontrolné číslo len na množstvo vína uvedené v žiadosti o pridelenie ŠKČ.

Pridelenie ŠKČ pre akostné víno s prívlastkom a tokajské víno sa uvedie v certifikáte s udaním objemu fľaše, na ktorú sa žiada ŠKČ a počet ŠKČ pre jednotlivé druhy fliaš.

ÚKSÚP oznámi výrobcovi ŠKČ (zoznam výrobcov nájdete v dokumentoch na stiahnutie) meno žiadateľa, ktorému boli ŠKČ pridelené a ostatné údaje, ktoré má obsahovať ŠKČ. Výrobca ŠKČ musí mať uzavretú zmluvu s ÚKSÚP o zabespečení dotlače a distribúcie označenia vinárskych produktov ŠKČ, bez ktorej nemôže tlačiť ŠKČ. Žiadateľ si dá u výrobcu ŠKČ vyrobiť počet pridelených ŠKČ.

Pridelenie ŠKČ sa vykonáva za úhradu podľa platného cenníka. Upozorňujeme žiadateľov, že zmena spotrebiteľského balenia alebo zhotoviteľa – výrobcu ŠKČ je spoplatnená podľa platného cenníka.

ŠKČ sa umiestňuje tak, aby sa pri otvorení fľaše číslo porušilo.

ÚKSÚP odníme ŠKČ, ak:

  • sa dodatočne preukáže, že víno nespĺňa požiadavky na pridelenie ŠKČ, alebo
  • ten komu bolo pridelené ŠKČ, marí kontrolu alebo zabraňuje kontrole používania ŠKČ.

Ten, komu bolo ŠKČ odňaté, je povinný odstrániť už nalepené ŠKČ z fliaš s vínom a nepoužité ŠKČ vrátiť ÚKSÚP-u.

Kontakty:

ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

RNDr. Jarmila Švancarová Laštincová, PhD.
tel.: + 421 2 59 880 292
e-mail: jarmila.lastincova@uksup.sk

Helena Bališová, fakturácia
tel: + 421 2 59 880 227
e-mail: vino@uksup.sk