Na účely senzorického hodnotenia vína podľa § 26 odseku 3 písm. c) zákona č. 313/2009 Z. z. ustanovuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Komisiu na hodnotenie vína. Členov na hodnotenie vína vymenúva a odvoláva minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z odborne spôsobilých osôb na návrh riaditeľa kontrolného ústavu pri splnení podmienok uvedených v Štatúte Komisie.

Komisia je nezávislý, odborný a rozhodovací orgán, ktorý sa vo svojej činnosti riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi vinohradníctvo a vinárstvo. Úlohou Komisie je zmyslovo preskúšať vína podliehajúce certifikácii a vykonať posúdenie zhody so špecifikáciou na základe žiadosti vinára alebo inej osoby, ktorá uvádza vinárske produkty do obehu. Komisia pôsobí pri Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom.

Členovia komisie sú odborne spôsobilí zástupcovia orgánov štátneho odborného dozoru, združení pestovateľov hrozna a výrobcov vína, obchodníkov s vínom, samosprávnych vinohradníckych a vinárskych organizácií a zástupcov odborných škôl.

Členovia komisie majú povinnosť podrobovať sa každých päť rokov senzorickým skúškam, ktoré organizuje Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.