Certifikácia vinárskych produktov

mini logo ÚKSÚP

Povinnej certifikácii podliehajú podľa zákona o vinohradníctve a vinárstve č. 313/2009 Z. z. vinárske produkty, ktoré boli vyrobené výlučne z hrozna dopestovaného na vinohradníckych plochách na území Slovenskej republiky a ktorých výroba ako aj fľašovanie sa uskutočnilo v Slovenskom vinohradníckom regióne a to:
 

 • víno s chráneným zemepisným označením - regionálne víno,
 • víno s chráneným označením pôvodu - akostné víno (odrodové, značkové),
 • víno s chráneným označením pôvodu - akostné víno (odrodové, značkové)  s prívlastkom (kabinetné, neskorý zber, výber z hrozna, bobuľový výber, hrozienkový výber, cibébový výber, botrytický výber, ľadové víno a slamové víno),
 • víno s chráneným označením pôvodu - pestovateľský sekt,
 • víno s chráneným označením pôvodu - sekt vinohradníckej oblasti,
 • víno s chráneným označením pôvodu - tokajské víno ( Tokajské samorodné víno - suché a sladké, Tokajský výber 3-putňový až 6-putňový, Tokajský mášláš, Tokajský forditáš, Tokajská výberová esencia, Tokajská esencia, Tokajský Furmint, Tokajská Lipovina a Tokajský Muškát),
 • víno s chráneným označením pôvodu - mladé víno, archívne víno.

Slovensko má pre vína s chráneným zemepisným označením schválené chránené označenie: Sloven/-ská, -ské, -ský a pre vína s chráneným označením pôvodu schválené chránené označenie: Južnosloven/-ská, -ské, -ský, Karpatská Perla, Malokarpat/-ská, -ské, -ský, Nitrian/-ska, -ske, sky, Skalický rubín, Stredosloven/-ská, -ské, -ský, vinohradnícka oblasť Tokaj a Východosloven/-ská, -ské, -ský. Viac informácii nájdete na E-BACCHUS.

Vinárske produkty, ktoré podliehajú certifikácii, možno uvádzať na trh, iba ak získali certifikát.

Certifikácia vína zahŕňa podľa čl. 19 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34:

Základné požiadavky na zmyslové, chemické a fyzikálne vlastnosti vinárskych produktov sú uvedené v prílohách č. 21 a 22 vyhlášky č. 350/2009 Z. z.

Certifikáciu vín pred ich uvedením na trh vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP).

Žiadateľ (registrovaný vinár) je povinný:

 • v súvislosti s výskytom a šírením ochorenia COVID – 19 sa minimálne 2 dni vopred informovať o možnosti prijatia vzorky, kontaktné osoby: Borský a Ing. Benkovičová,
 • predložiť priemernú vzorku odobratú zo skladovacej nádoby, vo fľašiach označených etiketou podľa vyhlášky č. 350/2009 Z.z. spolu so žiadosťou o certifikáciu (akostné víno, pestovateľský sekt, sekt vinohradníckej oblasti a regionálne víno) alebo žiadosťou o pridelenie štátneho kontrolného čísla (akostné víno s prívlastkom a tokajské víno s výnimkou Tokajského Furmintu, Tokajskej Lipoviny a Tokajského Muškátu),
 • predložiť z každej výrobnej dávky vína na účely certifikácie  4 flaše vína s obsahom 0,75 l/ 1 l. Ak ide o flaše s obsahom 0,5 l a menším, počet fliaš vína zodpovedajúci množstvu 3 l  vína,
 • predložiť spolu so žiadosťou o pridelenie štátneho kontrolného čísla aj kópiu osvedčenia o hrozne, bez ktorej nebude žiadateľovi pridelené štátne kontrolné číslo. Ak bolo hrozno osvedčené pre iného spracovateľa ako je výrobca vína s prívlastkom respektíve tokajského vína, je žiadateľ povinný predložiť kópiu dodacieho listu alebo faktúry o kúpe osvedčeného hrozna.
 • predložit pri certifikácii vína s chráneným označením pôvodu „Skalický rubín” spolu so žiadosťou prílohu o pôvode vína a percentuálnom zastúpení odrôd vo víne. Výrobcom vína s chráneným označením pôvodu „Skalický rubín” môže byť podľa špecifikácie vinár, ktorý má na území zemepisnej jednotky (Skalica, Mokrý Háj, Popudinské Močidlany, Prietržka, Radošovce a Vrádište) zriadenú prevádzku.

Upozorňujeme žiadateľov, že vzorky vína určené na chemickú analýzu, musia byť pred doručením do akreditovaného laboratória prijaté a označené ÚKSÚP-om.

Odo dňa podania žiadosti a predloženia jeho vzoriek, žiadateľ nesmie s vínom manipulovať okrem ošetrenia vína. Po predložení žiadosti ÚKSÚP vinárske produkty preskúša a do 30 dní od prijatia žiadosti vydá certifikát alebo oznámi žiadateľovi dôvod neudelenia certifikátu. Kópia certifikátu sa zasiela Štátnej veterinárnej a potravinovej správe v Bratislave.

Certifikácia vína sa vykonáva za úhradu podľa platného cenníka. Faktúra za certifikáciu vína sa vystaví na základe podkladov zo žiadosti po vydaní certifikátu alebo oznámení dôvodu neudelenia certifikátu.

ÚKSÚP odníme certifikát, ak sa preukáže, že víno nespĺňa požiadavky certifikácie, alebo sa dodatočne preukáže, že údaje poskytnuté na účel certifikácie sú nepravdivé alebo zavádzajúce.

Kontakty:

Odber vína na certifikáciu:

ÚKSÚP, Nitrianska 113, 940 67 Nové Zámky

Ing. Ľudovít Tóth
tel: + 421 35 64 28 553
mobil: + 421 915 951 070
email: ludovit.toth@uksup.sk

ÚKSÚP, Podjavorinskej 19, 984 01 Lučenec

Ing. Štefan Bodnár
mobil: + 421 918 599 900
email: stefan.bodnar@uksup.sk

ÚKSÚP, Sama Chalúpku 18, 071 01 Michalovce

Ing. Martin Podžuban
tel: + 421 56 68 86 013
mobil: + 421 905 560 189
email: martin.podzuban@uksup.sk

Po uskutočnení odberu, žiadateľ na svoje náklady doručí vzorky vína určeného na certifikáciu spolu s určenými dokladmi na adresu ÚKSÚP-u v Bratislave.

Príjem vína na certifikáciu:

ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

Róbert Borský
tel: +421 2 59 880 209
email: robert.borsky@uksup.sk

Senzorické hodnotenie vína:

ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

Ing. Dušan Somorovský, predseda Komisie na hodnotenie vína
email: vino@uksup.sk

Ing. Ivana Benkovičová, podpredseda Komisie na hodnotenie vína
tel: + 421 2 59 880 252
email: ivana.benkovicova@uksup.sk

Mgr. Dana Mezeiová, tajomník Komisie na hodnotenie vína, na materskej dovolenke
tel: + 421 2 59 880 261
email: dana.mezeiova@uksup.sk

Ľubica Hájeková, zástupkyňa tajomníka Komisie na hodnotenie vína
tel: + 421 2 59 880 209
email: lubica.hajekova@.uksup.sk

Vydávanie certifikátov:

ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

RNDr. Jarmila Švancarová Laštincová, PhD.
tel.: + 421 2 59 880 292
email: jarmila.lastincova@uksup.sk

Ľubica Hájeková
tel: + 421 2 59 880 209
email: lubica.hajekova@.uksup.sk

Fakturácia:

ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

Helena Bališová
tel.: + 421 2 59 880 227
email: vino@uksup.sk