Činnosť odboru pre oblasť vinohradníctva a vinárstva:

 • prideľuje registračné číslo vinohradu, registruje vinohrady a vedie vinohradnícky register,
 • rozhoduje o udelení povolenia na opätovnú výsadbu a o zmene práva na opätovnú výsadbu na povolenie,
 • rozhoduje o zmene práva na výsadbu viniča z rezervy výsadbových práv na povolenie,
 • eviduje povolenia na výsadbu viniča,
 • kontroluje dodržanie termínu  vyklčovania vinohradníckej plochy podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013,  ktorú sa vinohradník zaviazal vyklčovať, ak má udelené povolenie na  opätovnú výsadbu na inom pozemku alebo jeho časti,
 • rozhoduje o neoprávnenej výsadbe,
 • na základe návrhu Tokajského združenia zatrieďuje kvalifikované hony,
 • osvedčuje hrozno na účely výroby vína, ktorému sa má prideliť štátne kontrolné číslo,
 • vedie evidenciu hlásení o zbere hrozna, výrobe a zásobách vína a ich použití,
 • organizačne zabezpečuje činnosť Komisie na hodnotenie vína podľa jej štatútu č. 11149/2010-1310,
 • vykonáva certifikáciu vinárskych  produktov pred ich uvádzaním na trh vydáva certifikát, alebo oznamuje  dôvod neudelenia certifikátu,
 • prideľuje a odníma štátne kontrolné číslo,
 • osvedčuje na sprievodných dokladoch pôvod vína,
 • vykonáva činnosti Tokajského združenia, ak bola zrušená registrácia Tokajského združenia,
 • ukladá pokuty a sankčné opatrenia,
 • zasiela štátnej veterinárnej  a potravinovej správe kópie osvedčení o certifikácii, kópie vydaných  rozhodnutí a informácie o vykonaných kontrolách a ich výsledkoch,
 • rozhoduje o schválení chránených označení,
 • vydáva odborné stanovisko k zmene druhu pozemku vinice a k odňatiu vinice podľa osobitného predpisu 2),
 • vykonáva certifikáciu osôb spôsobilých posudzovať víno a vinárske produkty na základe senzorických skúšok podľa ISO 17024,
 • je zodpovedný za odber vzoriek hrozna  a ich spracovávanie za účelom analýzy izotopovými metódami do  Analytickej databanky pre vinárske produkty Európskej únie,
 • je zodpovedný za udržiavanie a aktualizáciu Analytickej databanky EÚ za Slovenskú republiku,
 • zasiela štatistické údaje do  situačných a výhľadových správ pre vinič hroznorodý a hroznové víno na  Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva  v Bratislave,
 • zasiela štatistické údaje ŠÚ SR  v zmysle prílohy č.4 Dodatku č.3 k Dohode o vzájomnej spolupráci  v oblasti štatistiky (vinohradnícky register, výroba a zásoby vína),
 • zasiela povinné hlásenia vzťahujúce sa k vinohradníckemu registru do Európskeho databázového systému ISAMM,
 • vykonáva kontrolu reštrukturalizácie vinohradov v rámci delegovanej činnosti pre PPA,
 • publikuje odborné články, vypracováva metodické pokyny.

2)  § 9 ods. 3 písm. a) a §17 ods. 5  písm. h) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní   poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o  integrovanej prevencii a kontrole  znečisťovania životného prostredia a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.  34/2014 Z. z.