Činnosť odboru pre oblasť vinohradníctva a vinárstva:

 • prideľuje registračné číslo vinohradu, registruje vinohrady a vedie vinohradnícky register,
 • rozhoduje o udelení povolenia na opätovnú výsadbu a o zmene práva na opätovnú výsadbu na povolenie,
 • rozhoduje o zmene práva na výsadbu viniča z rezervy výsadbových práv na povolenie,
 • eviduje povolenia na výsadbu viniča,
 • kontroluje dodržanie termínu vyklčovania vinohradníckej plochy podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ktorú sa vinohradník zaviazal vyklčovať, ak má udelené povolenie na opätovnú výsadbu na inom pozemku alebo jeho časti,
 • rozhoduje o neoprávnenej výsadbe,
 • na základe návrhu Tokajského združenia zatrieďuje kvalifikované hony,
 • osvedčuje hrozno na účely výroby vína, ktorému sa má prideliť štátne kontrolné číslo,
 • vedie evidenciu hlásení o zbere hrozna, výrobe a zásobách vína a ich použití,
 • organizačne zabezpečuje činnosť Komisie na hodnotenie vína podľa jej štatútu č. 11149/2010-1310,
 • vykonáva certifikáciu vinárskych produktov pred ich uvádzaním na trh vydáva certifikát, alebo oznamuje dôvod neudelenia certifikátu,
 • prideľuje a odníma štátne kontrolné číslo,
 • osvedčuje na sprievodných dokladoch pôvod vína,
 • vykonáva činnosti Tokajského združenia, ak bola zrušená registrácia Tokajského združenia,
 • ukladá pokuty a sankčné opatrenia,
 • zasiela štátnej veterinárnej a potravinovej správe kópie osvedčení o certifikácii, kópie vydaných rozhodnutí a informácie o vykonaných kontrolách a ich výsledkoch,
 • rozhoduje o schválení chránených označení,
 • vydáva odborné stanovisko k zmene druhu pozemku vinice a k odňatiu vinice podľa osobitného predpisu 2),
 • vykonáva certifikáciu osôb spôsobilých posudzovať víno a vinárske produkty na základe senzorických skúšok podľa ISO 17024,
 • je zodpovedný za odber vzoriek hrozna a ich spracovávanie za účelom analýzy izotopovými metódami do Analytickej databanky pre vinárske produkty Európskej únie,
 • je zodpovedný za udržiavanie a aktualizáciu Analytickej databanky EÚ za Slovenskú republiku,
 • zasiela štatistické údaje do situačných a výhľadových správ pre vinič hroznorodý a hroznové víno na Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave,
 • zasiela štatistické údaje ŠÚ SR v zmysle prílohy č.4 Dodatku č.3 k Dohode o vzájomnej spolupráci v oblasti štatistiky (vinohradnícky register, výroba a zásoby vína),
 • zasiela povinné hlásenia vzťahujúce sa k vinohradníckemu registru do Európskeho databázového systému ISAMM,
 • vykonáva kontrolu reštrukturalizácie vinohradov v rámci delegovanej činnosti pre PPA,
 • publikuje odborné články, vypracováva metodické pokyny.

2) § 9 ods. 3 písm. a) a §17 ods. 5 písm. h) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 34/2014 Z. z.