Vinohradníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pestuje vinič, vyrába alebo uvádza na trh hrozno, odrezky, vrúble, viničové sadenice, vysádza a ošetruje vinohrady.

ÚKSÚP vykonáva registráciu vinohradníka/vinohradu prostredníctvom svojich registračných pracovísk v Bratislave, v Nitre, v Nových Zámkoch, v Lučenci a Michalovciach.

Vinohradník je povinný registrovať sa:

  • ak užíva jednu vinohradnícku plochu alebo viac vinohradníckych plôch, ak ich celková výmera prevyšuje 1000 m2,
  • výmera je menšia ako 1000 m2 a vinohradník uvádza hrozno na trh,
  • registrovať sa môže aj vinohradník, ktorý pestuje vinič na výmere menšej ako 1000 m2a neuvádza hrozno na trh.

Vinohradník je povinný ÚKSÚP-u predložiť žiadosť o pridelenie registračného čísla do 30 dní odo dňa, od ktorého nadobudol do vlastníctva, nájmu alebo výpožičky vinohradnícku plochu. ÚKSÚP vydá do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti osvedčenie o registrácii a pridelí vinohradníckej ploche registračné číslo. Vinohradník je povinný označiť vinohradnícku plochu prideleným registračným číslom. Vinohradníckou plochou je pozemok s vhodnými pôdno-klimatickými stanovištnými podmienkami, ktorú registruje ÚKSÚP.

Vinohradník, ktorý vysadil vinič na základe udeleného povolenia na opätovnú výsadbu viniča alebo povolenia na novú výsadbu viniča je povinný požiadať ÚKSÚP do 30 dni od výsadby viniča o registráciu vinohradu a pridelenie registračného čísla. Prílohou k žiadosti je ortofotomapa s vyznačením predmetnej plochy, kópia katastrálnej mapy, kópia povolenia na opätovnú výsadbu alebo kópia povolenia na novú výsadbu. ÚKSÚP vydá do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti osvedčenie o registrácii a pridelí vinohradníckej ploche registračné číslo. Vinohradník je povinný označiť vinohradnícku plochu prideleným registračným číslom.

Viac informácii nájdete TU

Kontakty:

ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

Ing. Branislav Šarmír, Malokarpatská vinohradnícka oblasť
tel: + 421 2 59 880 233
e-mail: branislav.sarmir@uksup.sk


ÚKSÚP, Levická 7, 949 01 Nitra

korešpondenčná adresa: ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

Ing. Gabriela Petrová, Nitrianska vinohradnícka oblasť
mobil: + 421 910 740 657
e-mail: gabriela.petrova@uksup.sk

ÚKSÚP, Nitrianska 113, 940 67 Nové Zámky

Ing. Jozef Lazan, Južnoslovenská vinohradnícka oblasť
tel: + 421 35 64 28 553
mobil: +421 904 372 961, +421 944 413 990
e-mail: jozef.lazan@uksup.sk


ÚKSÚP, Partizánska 17, 984 01 Lučenec

Ing. Štefan Bodnár, Stredoslovenská vinohradnícka oblasť
mobil: + 421 918 599 900
e-mail: stefan.bodnar@uksup.sk


ÚKSÚP, Sama Chalúpku 18, 071 01 Michalovce

Ing. Martin Podžuban, Východoslovenská vinohradnícka oblasť a vinohradnícka oblasť Tokaj
tel: + 421 56 68 86 013
mobil: + 421 905 560 189
e-mail: martin.podzuban@uksup.sk