Odborné stanovisko, zmena alebo odňatie vinice

mini logo ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Odbor vinohradníctva, vinárstva a ovocných sadov vydáva odborné stanovisko pri návrhu zmeny vinice na iný druh poľnohospodárskeho pozemku alebo pri návrhu odňatia vinice podľa zákona č. 220/2004 Z. z.

Žiadateľ si podá žiadosť o odborné stanovisko k zmene druhu pozemku na príslušné pracovisko ÚKSÚP podľa vinohradníckej oblasti. Povinnými prílohami k žiadosti sú: výpis z listu vlastníctva z registra C katastra a kópia katastrálnej mapy.

ÚKSÚP vydá odborné stanovisko do 30 dní od podania žiadosti bezplatne.

Odborné stanovisko je povinnou prílohou žiadosti o vydanie záväzného stanoviska pri návrhu zmeny vinice na iný druh poľnohospodárskeho pozemku alebo pri návrhu odňatia vinice, ktorú žiadateľ podáva na miestne príslušný Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor.

Kontakty:

ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

Ing. Branislav Šarmír, Malokarpatská vinohradnícka oblasť
tel: + 421 2 59 880 233
e-mail: branislav.sarmir@uksup.sk

ÚKSÚP, Levická 7, 949 01 Nitra

korešpondenčná adresa: ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

Ing. Gabriela Petrová, Nitrianska vinohradnícka oblasť
mobil: + 421 910 740 657
e-mail: gabriela.petrova@uksup.sk

ÚKSÚP, Nitrianska 113, 940 67 Nové Zámky

Ing. Jozef Lazan, Južnoslovenská vinohradnícka oblasť
tel: + 421 35 64 28 553
mobil: +421 904 372 961, +421 944 413 990
e-mail: jozef.lazan@uksup.sk

ÚKSÚP, Partizánska 17, 984 01 Lučenec

Ing. Štefan Bodnár, Stredoslovenská vinohradnícka oblasť
mobil: + 421 918 599 900
e-mail: stefan.bodnar@uksup.sk

ÚKSÚP, Sama Chalúpku 18, 071 01 Michalovce

Ing. Martin Podžuban, Východoslovenská vinohradnícka oblasť a vinohradnícka oblasť Tokaj
tel: + 421 56 68 86 013
mobil: + 421 905 560 189
e-mail: martin.podzuban@uksup.sk