Odbor vinohradníctva, vinárstva a ovocných sadov

Činnosť oddelenia registra sadov a chmeľníc:

  • komplexne rieši problematiku rastlinných druhov v ovocinárstve a chmeliarstve
  • vedie register ovocných sadov a chmeľníc, ktorý každoročne aktualizuje
  • kontroluje registrované ovocné sady, chmeľnice a ich výsadby priamo v teréne
  • vydáva výpis z registra pre potreby farmárov
  • vykonáva štatistické prehľady o stave pestovania jednotlivých druhov
  • získava strednodobé odhady objemu produkcie a zásobovania trhu vybranými ovocnými druhmi
  • určenie produkčného potenciálu výsadieb vybraných ovocných druhov podľa osobitného predpisu: Odhad úrody ovocia k 15.6., 15.9. a Produkcia ovocia k 31.12.
  • získanie strednodobých odhadov objemu produkcie a zásobovania trhu vybranými ovocnými druhmi: Výkaz o uskladnení jabĺk a hrušiek k 1.3., 31.10. a 31.12.
  • poskytuje informácie orgánom štátnej správy pri rozhodovaní o poskytovaní podpory
  • koordinuje a metodicky zabezpečuje výkon odrodových skúšok s ovocnými plodinami