Najčastejšie kladené otázky na OVVOS, Oddelenie registra sadov a chmeľníc

 

Ako a kedy zaregistrovať sad v Registri ovocných sadov?

Na stránke www.uksup.sk v časti Ovocinárstvo: Žiadosti a tlačivá sú uvedené všetky potrebné žiadosti a pokyny potrebné k vyplneniu dokumentov:

Žiadosť o registráciu v registri ovocných sadov - nový užívateľ
Pokyny na vyplnenie evidenčných listov ovocného sadu
Evidenčný list užívateľa ovocného sadu – A  (údaje o užívateľovi)
Evidenčný list ovocného sadu – B (údaje o ovocnom sade)

Užívateľovi ovocného sadu vyplýva povinnosť sa zaregistrovať do Registra ovocných sadov, ak užíva sad na výmere najmenej 0,3 ha. Užívateľovi vyplýva zo zákona povinnosť registrovať sa na kontrolnom ústave a oznámiť kontrolnému ústavu zmenu do 30 dní po jej uskutočnení. K registrácii nového sadu je potrebná Žiadosť o registráciu v registri ovocných sadov - nový užívateľ, Evidenčný list užívateľa ovocného sadu – A a Evidenčný list ovocného sadu – B (možnosť stiahnuť tu). Tieto dokumenty musia byť riadne opečiatkované a podpísané. Žiadosť o registráciu v registri ovocných sadov - nový užívateľ, Evidenčný list užívateľa ovocného sadu – A a Evidenčný list ovocného sadu B (možnosť stiahnuť tu) sa dá podať aj elektronicky emailom na ovocie@uksup.sk. Tieto dokumenty však majú len informatívny charakter. Registračné formuláre musia byť doručené (poštou alebo osobne) na adresu:

ÚKSÚP
Odbor vinohradníctva, vinárstva a ovocných sadov
Oddelenie registra sadov a chmeľníc
Topoľčianska 488/29
956 07 Veľké Ripňany

Postup vypĺňania príloh – Evidenčný list užívateľa ovocného sadu – A a Evidenčný list ovocného sadu – B je popísaný v Pokynoch na vyplnenie evidenčných listov ovocného sadu (možnosť stiahnuť tu). Evidenčné listy musia byť vyplnené kompletne, a musia byť podpísané. V prípade, ak žiadateľ o registráciu nedodá všetky požadované údaje, alebo uvedie nesprávne údaje, vyzve kontrolný ústav žiadateľa o dodanie chýbajúcich alebo oprave chybných dokladov do 15 dní. Nedodržaním termínov stanovených kontrolným ústavom zo strany žiadateľa sa bude jeho žiadosť o registráciu považovať za bezpredmetnú a bude vydané oznámenie o zastavení registrácie. Tento postup sa uplatňuje aj pri zmenách registrovaných údajov, čiže zmene registrácie.

 

Ako vykonať zmeny v Registri ovocných sadov?

Užívateľovi vyplýva zo zákona /zákon č. 597/2006 Z. z., v znení zákona č. 467/2008 Z. z./ povinnosť registrovať sa na kontrolnom ústave a oznámiť kontrolnému ústavu zmenu podľa odseku 2 písm. c) do 30 dní po jej uskutočnení, najmä však ak dôjde k zmene pestovaného ovocného druhu, likvidácii ovocného sadu a chmeľnice alebo niektorých výsadieb ovocného sadu, výsadbe nového ovocného sadu a chmeľnice alebo časti výsadby, zmene hranice pôdneho bloku alebo dielu pôdneho bloku s kultúrou ovocný sad, zmene užívateľa pôdneho bloku alebo dielu pôdneho bloku, ukončeniu užívania pôdneho bloku alebo dielu pôdneho bloku, zmene pestovanej kultúry na pôdnom bloku alebo diele pôdneho bloku. Ak užívateľ vykonal niektorú z týchto zmien, uvedie tieto zmeny na oznámení Aktualizácia údajov v Registri ovocných sadov s priložením vypnených evidenčných listov A a B (možnosť stiahnuť tu), ktoré zašle na adresu registra alebo naskenované elektronicky na adresu ovocie@uksup.sk. Každý dokument musí byť podpísaný a opečiatkovaný. Táto služba je spoplatnená podľa platného cenníka ÚKSÚP.

 

Ako vyradiť ovocný sad z Registra ovocných sadov?

Užívateľ doručí písomne Ukončenie registrácie v registri ovocných sadov (možnosť stiahnuť tu) na Register ovocných sadov s uvedením dôvodu. Dokument musí byť riadne podpísaný a opečiatkovaný.

 

Ako získať výpis o registrácii ovocného sadu?

Užívateľ odošle Žiadosť o výpis z registra ovocných sadov (možnosť stiahnuť tu, alebo napísať vlastnú) na Register ovocných sadov elektronicky ovocie@uksup.sk alebo poštou na adresu. Register ovocných sadov žiadosť do 30 kalendárnych dní vybaví, t. j. vystaví sa Výpis z Registra ovocných sadov. Výpis sa žiadateľovi odosiela poštou na adresu uvedenú v žiadosti. Výpisy predkladajú užívatelia ovocných sadov predovšetkým na PPA pri predkladaní žiadostí a projektov o získanie podpôr štátnej pomoci a ďalej môže byť na účely potvrdenia obhospodarovaných plôch, alebo ako doklad  pre ďalšie inštitúcie. Táto služba je spoplatnená podľa platného cenníka ÚKSÚP.

 

Ako získať odborné stanovisko k projektu na výsadbu ovocného sadu alebo rýchlorastúcich drevín?

Záujemca zašle Žiadosť o vypracovanie odborného stanoviska (možnosť stiahnuť tu)  spolu s projektom na adresu:

ÚKSÚP
Odbor vinohradníctva, vinárstva a ovocných sadov
Oddelenie registra sadov a chmeľníc
Topoľčianska 488/29
956 07 Veľké Ripňany

Vzor žiadosti (nie je povinný) je uvedený na stránke tu. V prípade nezrovnalostí Vás bude kontaktovať poverený zamestnanec, preto je výhodou, ak uvediete telefónne číslo, na ktorom Vás zastihneme.Táto služba je spoplatnená podľa platného cenníka ÚKSÚP.

 

Informácie a povinnosti užívateľa ovocného sadu

Štatistické zisťovania

Pestovateľ ovocného sadu má povinnosť podľa Vyhlášky č. 15/2009 Z. z. poskytovať údaje o odhadoch úrod, ktoré spracováva OOEPV:

  • k 15. júnu kalendárneho roka údaje o odhade úrody jabĺk, hrušiek, marhúľ a broskýň,
  • k 15. septembru kalendárneho roka údaje o odhade úrody jabĺk a hrušiek,
  • k 31. decembru kalendárneho roka údaje o Produkcii ovocia,
  • k 1. marcu, k 31. októbru a k 31. decembru kalendárneho roka údaje o uskladnení jabĺk a hrušiek.

Kontrolný ústav pre správne vedenie registra podľa zákona zasiela užívateľovi ovocného sadu formuláre a predtlače pod názvami „Odhad úrod ovocia, Produkcia ovocia a Výkaz o uskladnení jabĺk a hrušiek“.

Vykonanie zmeny v ovocnom sade

Užívateľ je povinný registrovať sa na kontrolnom ústave a oznámiť kontrolnému ústavu zmenu podľa odseku 2 písm. c) do 30 dní po jej uskutočnení, najmä však ak dôjde k zmene pestovaného ovocného druhu, likvidácii ovocného sadu a chmeľnice alebo niektorých výsadieb ovocného sadu, výsadbe nového ovocného sadu a chmeľnice alebo časti výsadby, zmene hranice pôdneho bloku alebo dielu pôdneho bloku s kultúrou ovocný sad, zmene užívateľa pôdneho bloku alebo dielu pôdneho bloku, ukončeniu užívania pôdneho bloku alebo dielu pôdneho bloku, zmene pestovanej kultúry na pôdnom bloku alebo diele pôdneho bloku. Nesplnením si tejto povinnosti sa vystavuje užívateľ udeleniu pokuty podľa § 5 ods.1 písm. c) zákona. Každá zmena ohľadom stavu ovocného sadu a činnosti  musí byť do 30 kalendárnych dní nahlásená na ÚKSÚP, OVVOS, Oddelenie registra sadov a chmeľníc . /zákon č. 597/2006 Z. z., v znení zákona 467/2008 Z. z./ Táto služba je spoplatnená podľa platného cenníka ÚKSÚP.