Informácie z registra chmeľníc

Register chmeľníc

- vedie register chmeľníc, ktorý každoročne aktualizuje, najmä o:

 • užívateľovi, ak ide o fyzickú osobu meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia
 • právnických osobách podľa názvu a sídla firmy, identifikačného čísla
 • chmeľnici a každej výsadbe, najmä však o:

- registračnom čísle chmeľnice a jej geografickom umiestnení
- výmere
- pestovaných odrodách a hustote výsadby
- veku výsadby, charaktere chmeľnice, vzhľadom na intenzitu pestovania a využívania závlah
- overovaní čísla pôdneho bloku, prípadne dielu pôdneho bloku

 • kontroluje registrované chemľnice a ich výsadby priamo v teréne
 • aktualizuje registrované chmeľnice v súlade so systémom identifikácie poľnohospodárskych pozemkov
 • vydáva výpis z registra pre potreby farmárov pri predkladaní projektov na PPA
 • vykonáva zmeny v registri na základe vykonaných zmien v teréne
 • poskytuje informácie orgánom štátnej správy pri rozhodovaní o poskytovaní podpory
 • ukladá pokuty za porušenie právnych predpisov v súvislosti s registráciou chmeľníc

Databázu Registra chmeľníc tvoria nasledovné atribúty:

 • údaje o firme
 • údaje o chmeľnici
 • údaje o každej výsadbe v chmeľnici

- Rok založenia chmeľnice a výsadby
- Skrátený KPB
- Názov odrody a klonu
- Počet rastlín na 1 ha, typ zavesenia
- Celková a čistá produkčná výmera chmeľnice v ha a výmera nevysadenej plochy s konštrukciou