OZNÁMENIE PRE OVOCINÁROV

evidovaných v Registri ovocných sadov ÚKSÚP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydalo dňa 31. marca 2016 usmernenie, ktorým sa ustanovuje postup Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave pri zabezpečení evidencie plôch ovocných sadov a stanovení produkčného potenciálu Slovenskej republiky.

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave spravuje register ovocných sadov, ktorý eviduje ucelené výsadby ovocných druhov pestovaných v Slovenskej republike v súlade so zákonom č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z.. V zmysle tohto zákona každá spravodajská jednotka, t. j. „užívateľ ovocného sadu“ nahlasuje akékoľvek zmeny v ovocnom sade a najmä výsadbu nového sadu podľa ovocných druhov, odrôd, veku a hustoty výsadby. Kontrolný ústav sleduje produkčný potenciál SR, strednodobé odhady úrod hlavných ovocných druhov, celkové úrody a uskladnenie jabĺk a hrušiek.

Z tohto usmernenia vyplýva nová definícia ovocného sadu, ktorá znie:

Ovocný sad je poľnohospodársky obhospodarovaná pôda so súvislou výsadbou jedného alebo viacerých ovocných druhov s minimálnou hustotou 100 ks životaschopných ovocných stromov na 1 hektár alebo 900 ks životaschopných ovocných krov na 1 hektár. K tejto obhospodarovanej trvalej výsadbe sa pripočíta súvislý manipulačný priestor, ktorý nepresahuje 12 metrov na začiatku a konci riadkov a 8 metrov po stranách pozdĺžne vysadených radov stromov a krov, ak tento priestor netvorí súčasť cesty alebo nepresiahne obvyklú hranicu oplotenia ovocného sadu. Maximálna šírka medziradia podľa ovocných druhov môže byť 12 metrov u ovocných stromov a 5 metrov u ovocných krov. Pri terasovom spôsobe pestovania sa svah započítava do šírky medziradia.
Za ovocné sady sa nepovažujú výsadby podpníkov a množiteľských materiálov ovocných drevín, sú však v evidencii LPIS a v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. g) a j) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 spôsobilé na pomoc pre niektoré priame platby.

Pri integrovanom pestovaní je ovocný sad s prívlastkom „rodiaci“ definovaný zvýšenou hustotou ovocných stromov ustanovenou v prílohe č. 7 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 163/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov a tým, že sa z neho v predošlých troch rokoch zberala úroda.

Pri ekologickom pestovaní je najnižší počet jedincov ovocných druhov ustanovený v § 37 písm. d) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z.

Informácie o aktuálnom stave Registra ovocných sadov za rok 2020 nájdete v priloženom dokumente, viď: nižšie: Dokumenty na stiahnutie (aktualizované 05.03.2021)