Zverejnené výstupy z Registra ovocných sadov


Štatistické zisťovania

Produkcia ovocia k 31.12. 2022 - podľa produkčnej výmery rodiacich ovocných jedincov (XLSX)
                                                   - podľa počtu ovocných jedincov (XLSX)
Uskladnenie jabĺk a hrušiek k 1.3.2023 (XLSX)
Uskladnenie jabĺk a hrušiek k 1.3.2022 (XLSX)
Uskladnenie jabĺk a hrušiek k 31.10.2022 (XLSX)
Uskladnenie jabĺk a hrušiek k 31.12.2022 (XLSX)
Odhad úrody ovocia k 15.6.2022 (XLSX)
Odhad úrody ovocia k 15.9.2022 (XLSX)
Produkcia ovocia k 31.12.2022 - sumár za SR (XLSX)


Publikačná činnosť

Zoznam PO registrovaných v ROS k 31.12.2022 podľa krajov (XLSX)
Štruktúra ovocných sadov podľa celkovej a produkčnej výmery k 31.12.2022 (XLSX)
Štruktúra ovocných sadov podľa úrovne agrotechniky a produkčnosti sadov k 31.12.2022 (XLSX)
Produkčná výmera podľa najpestovanejších ovocných druhov k 31.12.2022 (XLSX)
Produkčná výmera intenzívnych ovocných sadov podľa krajov k 31.12.2022 (XLSX)
Produkčná výmera extenzívnych ovocných sadov podľa krajov k 31.12.2022 (XLSX)
Stav výmery chmeľníc od roku 2003-2022 (XLSX)


Datasety 2022

Odhad úrody ovocia produkcia ovocia - PRODUKCIA OVOCIA 2022
Register chmeľníc a chmeliarskych subjektov k 31.12.2022 - Slovensko
Register ovocinárskych organizácii k 31.12.2022 - Slovensko
Register ovocných sadov k 31.12.2022 - Slovensko
Uskladnenie jabĺk a hrušiek k 01.03.2022 - Slovensko
Výmera podľa ovocného druhu k 31.12. 2022 - Slovensko

Dokumenty na stiahnutie: