Zverejnené výstupy z Registra ovocných sadov


Štatistické zisťovania 

  • aktuálne informácie získané pri posledných štatistických zisťovaniach

Produkcia ovocia k 31.12. 2023 - Definitívna úroda ovocia za rok 2023 v ovocných sadoch SR podľa produkčnej výmery rodiacich sadov (XLSX)
Produkcia ovocia k 31.12. 2023 - Definitívna úroda ovocia za rok 2023 v ovocných sadoch SR podľa počtu ovocných stromov (XLSX)
Produkcia ovocia k 31.12.2023 - Sumár za SR (XLSX)
Uskladnenie jabĺk a hrušiek k 1.3.2024 (XLSX)
Uskladnenie jabĺk a hrušiek k 31.10.2023 (XLSX)
Uskladnenie jabĺk a hrušiek k 31.12.2023 (XLSX)
Odhad úrody ovocia k 15.6.2023 (XLSX)
Odhad úrody ovocia k 15.9.2023 (XLSX)

  • štatistické prehľady za ostatné roky nájdete tu


Publikačná činnosť

Zoznam PO registrovaných v ROS k 31.12.2023 podľa krajov (XLSX)
Štruktúra ovocných sadov podľa celkovej a produkčnej výmery k 31.12.2023 (XLSX)
Štruktúra ovocných sadov podľa úrovne agrotechniky a produkčnosti sadov k 31.12.2023 (XLSX)
Produkčná výmera podľa najpestovanejších ovocných druhov k 31.12.2023 (XLSX)
Produkčná výmera intenzívnych ovocných sadov podľa krajov k 31.12.2023 (XLSX)
Produkčná výmera extenzívnych ovocných sadov podľa krajov k 31.12.2023 (XLSX)
Stav výmery chmeľníc od roku 2003-2023 (XLSX)


Datasety 2023

Odhad úrody ovocia produkcia ovocia - PRODUKCIA OVOCIA 2023
Register chmeľníc a chmeliarskych subjektov k 31.12.2023 - Slovensko
Register ovocinárskych organizácii k 31.12.2023 - Slovensko
Register ovocných sadov k 31.12.2023 - Slovensko
Uskladnenie jabĺk a hrušiek k 01.03.2023 - Slovensko
Výmera podľa ovocného druhu k 31.12. 2023 - Slovensko

Dokumenty na stiahnutie: