Zverejnené výstupy z Registra ovocných sadov


Štatistické zisťovania

Produkcia ovocia k 31.12. 2021 - podľa produkčnej výmery rodiacich ovocných jedincov (XLS)
                                                   - podľa počtu ovocných jedincov (XLS)
Uskladnenie jabĺk a hrušiek k 1.3.2022 (XLS)
Uskladnenie jabĺk a hrušiek k 31.10.2022 (XLS)
Uskladnenie jabĺk a hrušiek k 31.12.2021 (XLS)
Odhad úrody ovocia k 15.6.2022 (XLS)
Odhad úrody ovocia k 15.9.2022 (XLS)
Produkcia ovocia k 31.12.2021 - sumár za SR (XLS)


Publikačná činnosť

Zoznam PO registrovaných v ROS k 31.12.2021 podľa krajov (XLS)
Štruktúra ovocných sadov podľa celkovej a produkčnej výmery k 31.12.2021 (XLS)
Štruktúra ovocných sadov podľa úrovne agrotechniky a produkčnosti sadov k 31.12.2021 (XLS)
Produkčná výmera podľa najpestovanejších ovocných druhov k 31.12.2021 (XLS)
Produkčná výmera intenzívnych ovocných sadov podľa krajov k 31.12.2021 (XLS)
Produkčná výmera extenzívnych ovocných sadov podľa krajov k 31.12.2021 (XLS)
Stav výmery chmeľníc od roku 2003-2021 (XLS)


Datasety 2021

Odhad úrody ovocia produkcia ovocia - PRODUKCIA OVOCIA 2020
Register chmeľníc a chmeliarskych subjektov k 31.12.2021 - Slovensko
Register ovocinárskych organizácii k 31.12.2021 - Slovensko
Register ovocných sadov k 31.12.2021 - Slovensko
Uskladnenie jabĺk a hrušiek k 01.03.2021 - Slovensko
Výmera podľa ovocného druhu k 31.12. 2021 - Slovensko

Dokumenty na stiahnutie: