Prehľady štatistických zisťovaní od roku 2010 po aktuálne dostupné informácie. Výsledky sú uvedené v jednotlivých súboroch EXCEL (zabezpečené).

Produkcia ovocia k 31.12.

V prípade citlivých údajov sú uvedené D – dôverné údaje – sú údaje, ktoré umožňujú priamo alebo nepriamo identifikovať štatistické jednotky, a tým zverejniť individuálne informácie. Pri rozhodovaní o tom, či možno štatistickú jednotku považovať za identifikovateľnú, sa zohľadnia všetky relevantné prostriedky, ktorých použitie možno rozumne predpokladať na identifikáciu štatistickej jednotky treťou osobou. (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev).

Odhad úrody ovocia k 15.6.

Odhad úrody ovocia k 15.9.

Uskladnenie jabĺk a hrušiek k 31.10.

Uskladnenie jabĺk a hrušiek k 31.12.

Uskladnenie jabĺk a hrušiek k 01.03.