Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky

mini logo ÚKSÚP

Hlavnou činnosťou TSÚP je :

  • skúšanie, certifikácia a posudzovanie zhody určených výrobkov v komodite poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke stroje, malá a záhradná mechanizácia,
  • odborné a špecializované služby v rámci skúšania a posudzovania strojov, zariadení a technologických liniek používaných v agrosektore a posudková činnosť v rámci autorizácií orgánov štátnej správy a štátneho odborného dozoru (MDVRV SR, MZ SR, MŽP SR),
  • vedecko-výskumná činnosť v oblasti strojov a technologických liniek a ich aplikácie z hľadiska udržateľného rozvoja poľnohospodárskej výroby a biodiverzity,
  • technicko-normalizačná činnosť v oblasti poľnohospodárskych, potravinárskych a lesníckych strojov a alternatívnej energetiky (z poľnohospodárskej biomasy),
  • zastupovanie SR a činnosť v medzinárodných organizáciách pôsobiacich v oblasti poľnohospodárskej, potravinárskej a lesníckej techniky.