Štatistické zisťovania

Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby sa riadi pri spracovávaní štatistických výkazov podľa zákona č. 597/2006 Z. z. v znení zákona 467/2008 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh. Podľa Čl. I, § 4a, ods. (5) : Kontrolný ústav je oprávnený vyžadovať od užívateľa ovocného sadu, aby predložil údaje o odhadoch úrod, o zbere úrody a uskladnení vybraných druhov ovocia, ktoré boli určené výhradne na uvádzanie na trh.

Plán činností:

Usk (MPRV SR) 3-03  Výkaz o uskladnení jabĺk a hrušiek k 1. marcu 2020 - ukončené

Odh (MPRV SR) 1-03  Odhad úrody ovocia k 15.6.2020 - ukončené

Odh (MPRV SR)  1-03  Odhad úrody ovocia k 15.9.2020 - práve prebieha

Usk (MPRV SR) 3-03  Výkaz o uskladnení jabĺk a hrušiek k 31.10.2020  

Odh (MPRV SR)  1-03  Produkcia ovocia k 31.12.2020

Usk (MPRV SR) 3-03  Výkaz o uskladnení jabĺk a hrušiek k 31.12.2020

Odh (MPRV SR)  1-03  Produkcia ovocia k 31.12.2020