Štatistické zisťovania

Odbor vinohradníctva, vinárstva a ovocných sadov sa riadi pri spracovávaní štatistických výkazov podľa zákona č. 597/2006 Z. z. v znení zákona 467/2008 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh. Podľa Čl. I, § 4a, ods. (5) : Kontrolný ústav je oprávnený vyžadovať od užívateľa ovocného sadu, aby predložil údaje o odhadoch úrod, o zbere úrody a uskladnení vybraných druhov ovocia, ktoré boli určené výhradne na uvádzanie na trh.


Plán činností spracovávania štatistických zisťovaní:

Usk (MPRV SR) 3-03 Výkaz o uskladnení jabĺk a hrušiek k 1. marcu 2024 ukončené

Odh (MPRV SR) 1-03 Odhad úrody ovocia k 15.6.2024 prebieha

Odh (MPRV SR) 1-03 Odhad úrody ovocia k 15.9.2024

Usk (MPRV SR) 3-03 Výkaz o uskladnení jabĺk a hrušiek k 31.10.2024

Usk (MPRV SR) 3-03 Výkaz o uskladnení jabĺk a hrušiek k 31.12.2024

Odh (MPRV SR) 1-03 Produkcia ovocia k 31.12.2024


Kódex postupov pre európsku štatistiku

Kódex postupov pre európsku štatistiku je základom spoločného rámca kvality Európskeho štatistického systému. Je samoregulačným nástrojom a vychádza zo 16 zásad, ktoré sa týkajú inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a štatistických výstupov. Súbor ukazovateľov najlepších postupov a noriem pre jednotlivé zásady poskytuje usmernenia a referenčné kritériá pre preskúmavanie vykonávania kódexu postupov, čím sa v rámci Európskeho štatistického systému zvyšuje transparentnosť.

Štatistické orgány, medzi ktoré patria štatistický orgán Európskej únie (Eurostat), národné štatistické úrady a iné vnútroštátne orgány zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky, sa zaväzujú, že budú dodržiavať Kódex postupov pre európsku štatistiku.

Nezávislý poradný výbor, Európske poradné grémium pre riadenie v oblasti štatistiky1 (ESGAB, grémium) poskytuje prehľad o Európskom štatistickom systéme v súvislosti s vykonávaním kódexu postupov. Grémium každoročne analyzuje vykonávanie kódexu postupov štatistickým orgánom Európskej únie (Eurostat) a európskym štatistickým systémom ako celkom a poskytuje poradenstvo týkajúce sa primeraných opatrení na uľahčenie vykonávania kódexu postupov, jeho komunikácie používateľom a poskytovateľom údajov, ako aj jeho prípadnej aktualizácie.

Toto vydanie z roku 2017 je druhou revíziou kódexu postupov pôvodne prijatého v roku 2005. Cieľom je reagovať na posledné zmeny a inovácie v rozvoji, tvorbe a šírení oficiálnych štatistík v európskom štatistickom systéme i mimo neho, medzi ktoré patria nové zdroje údajov, využívanie nových technológií, modernizácia právneho rámca a výsledky partnerských preskúmaní týkajúcich sa vykonávania kódexu postupov.

Prijatý Výborom pre Európsky štatistický systém 16. novembra 2017.