Informácie z registra ovocných sadov

Register ovocných sadov

  • registruje ovocné sady zaoberajúce sa pestovaním ovocia na trh na výmere od 0,3 ha
  • vedie register ovocných sadov, ktorý každoročne aktualizuje, najmä o:
  • užívateľovi, ak ide o fyzickú osobu meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia
  • právnických osobách podľa názvu a sídla firmy, identifikačného čísla
  • ovocnom sade a každej výsadbe, najmä však o:

- registračnom čísle ovocného sadu a jeho geografickom umiestnení
- výmere, vrátane výmery novozaložených výsadieb pestovaných druhov
- pestovaných odrodách, vrátane podpníkov, počtu stromov, krov a hustote výsadby
- veku výsadby, charaktere ovocného sadu, vzhľadom na intenzitu pestovania a využívania závlah
- overovaní čísla pôdneho bloku, prípadne dielu pôdneho bloku
- zaradení ovocného sadu do integrovaného systému pestovania
- vykonáva kontrolu z integrovanej produkcie v rámci strednodobých odhadov úrod
- kontroluje registrované ovocné sady ich výsadby priamo v teréne
- aktualizuje registrované ovocné sady v súlade so systémom identifikácie poľnohospodárskych pozemkov
- kontroluje úroveň agrotechniky podporovaných sadov v integrovanom systéme s využívaním spôsobu pestovania ovocných druhov s integrovanou ochranou
- vydáva výpis z registra pre potreby farmárov pri predkladaní projektov na PPA
- vykonáva zmeny v registri na základe vykonaných zmien v teréne
- vykonáva štatistické prehľady o stave pestovania jednotlivých druhov
- stanovuje produkčný potenciál výsadieb vybraných ovocných druhov
- získava strednodobé odhady objemu produkcie a zásobovania trhu vybranými ovocnými druhmi
- poskytuje informácie orgánom štátnej správy pri rozhodovaní o poskytovaní podpory
- ukladá pokuty za porušenie právnych predpisov v súvislosti s registráciou ovocných sadov
- vykonáva štatistické zisťovania o prognózach úrod jabĺk (podľa odrôd), hrušiek, broskýň
- vykonáva štatistické zisťovania o uskladnení jabĺk a hrušiek (podľa odrôd)
- vykonáva zisťovania skutočných úrod ovocných druhov v registrovaných sadoch

Databázu Registra ovocných sadov tvoria nasledovné atribúty:

  • údaje o firme
  • údaje o ovocnom sade a chmeľnici
  • údaje o každej výsadbe v ovocnom sade podľa ID firmy

- Informácie o každom sade v užívaní subjektu /firmy/, hľadiska jeho vnútorného obsahu a štruktúry, t.j. o každej výsadbe podľa druhu, veku ...
- Počet výsadieb – poradové číslo výsadby
- Rok výsadby – vek stromov
- Počet jedincov vo výsadbe /stromy, kry/
- Spon / je najspoľahlivejším údajom pre výpočet čistej výmery
- Celkové výmery sadov
- Produkčné výmery sadov
- Produkčné výmery každej výsadby, podľa ovocného druhu v sade
- Členenie každej výsadby z hľadiska intenzity hospodárenia, úrovne agrotechniky, t. j. členenie výsadby podľa úrovne agrotechniky na intenzívne a extenzívne

Výstupy z Registra sadov sa zverejňujú v odborných a ďalších periodikách.