Osvedčenie pôvodu vína pri vývoze do tretích krajín

mini logo ÚKSÚP

Žiadosť podáva vinár alebo obchodník s vínom, ktorý je zaregistrovaný vo vinohradníckom registri ako výrobca vína a vinárskych produktov resp. obchodník s vínom.

V žiadosti pre vývoz vína bez zemepisného označenia je žiadateľ povinný uviesť:

  • vývozcu z SR (názov, sídlo),
  • dovozcu (názov, sídlo, krajina),
  • označenie vína,
  • množstvo vyvážaného vína a spôsob balenia.

Povinné prílohy: protokol o analytickom rozbore z ÚKSÚP alebo z Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu (nesmie byť starší ako 10 rokov), úradný záznam o kontrole vína a vinárskych produktov vydaný Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky.

V žiadosti pre vývoz vína s chráneným zemepisným  označením alebo s chráneným označením pôvodu je žiadateľ povinný uviesť:

  • vývozcu z SR (názov, sídlo),
  • dovozcu (názov, sídlo, krajina),
  • označenie vína,
  • množstvo vyvážaného vína a spôsob balenia.

Povinné prílohy: protokol o analytickom rozbore z akreditovaného laboratória (nesmie byť starší ako 10 rokov), certifikát.

Vývozné dokumenty sú vydávané v anglickom jazyku do 30 dní od podania žiadosti, za úhradu podľa platného cenníka.

Kontakt:

ÚKSÚP, Matušková 21, 833 16 Bratislava

RNDr. Jarmila Švancarová Laštincová, PhD., vydávanie vývozných dokumentov
tel: + 421 2 59 880 292
e-mail: jarmila.lastincova@uksup.sk

Helena Bališová, fakturácia
tel: + 421 2 59 880 227
e-mail: vino@uksup.sk