Povinnej certifikácii podliehajú podľa zákona o vinohradníctve a vinárstve č. 313/2009 Z. z. vinárske produkty, ktoré boli vyrobené výlučne z hrozna muštových odrôd podľa aktuálnej Listiny registrovaných odrôd alebo z muštových odrôd uvedených v špecifikáciách pre chránené označenie, dopestovaného na vinohradníckych plochách na území Slovenskej republiky a ktorých výroba ako aj fľašovanie sa uskutočnilo v Slovenskom vinohradníckom regióne a to:

 • víno s chráneným zemepisným označením - Sloven/-ská, -ské, -ský,
 • víno s chráneným zemepisným označením - tradičný výraz regionálne víno,
 • víno s chráneným označením pôvodu - Južnosloven/-ská, -ské, -ský, Karpatská Perla, Malokarpat/-ská, -ské, -ský, Nitrian/-ska, -ske, sky, Skalický rubín, Stredosloven/-ská, -ské, -ský, vinohradnícka oblasť Tokaj a Východosloven/-ská, -ské, -ský,
 • víno s chráneným označením pôvodu - tradičný výraz akostné víno (odrodové, značkové),
 • víno s chráneným označením pôvodu - tradičný výraz akostné víno (odrodové, značkové) s prívlastkom (kabinetné, neskorý zber, výber z hrozna, bobuľový výber, hrozienkový výber, cibébový výber, botrytický výber, ľadové víno a slamové víno),
 • víno s chráneným označením pôvodu - tradičný výraz pestovateľský sekt,
 • víno s chráneným označením pôvodu - tradičný výraz sekt vinohradníckej oblasti,
 • víno s chráneným označením pôvodu - tradičné výrazy Tokajské samorodné víno - suché a sladké, Tokajský výber 3-putňový až 6-putňový, Tokajský mášláš, Tokajský forditáš, Tokajská výberová esencia, Tokajská esencia, Tokajský Furmint, Tokajská Lipovina a Tokajský Muškát,
 • víno s chráneným označením pôvodu - tradičné pojmy panenská úroda, mladé víno a archívne víno.

Zoznam chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení, ktoré sú v EÚ chránené na základe nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 je uverejnený v elektronickom registri eAmbrosiaZoznam tradičných pojmov, ktoré sú v EÚ chránené na základe nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 je uverejnený v elektronickom registri eAmbrosia.

Vinárske produkty, ktoré podliehajú certifikácii, možno uvádzať na trh, iba ak získali certifikát.

Certifikácia vína zahŕňa podľa čl. 19 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34:

Certifikáciu vín pred ich uvedením na trh vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP).

Žiadateľ (registrovaný vinár) je povinný:

 • sa minimálne 2 dni vopred informovať o možnosti prijatia vzorky, kontakt: + 421 2 59 880 209,
 • predložiť priemernú vzorku odobratú zo skladovacej nádoby (za priemernú vzorku vína sa považuje aj vzorka vína odobratá cez vzorkovací kohút po zhomogenizovaní vína v skladovacej nádobe), vo fľašiach označených etiketou, ktorá obsahuje meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak je žiadateľ fyzická osoba, názov, sídlo, ak je žiadateľ právnická osoba, označenie vína, ročník vína, číslo skladovacej alebo prepravnej nádoby, obsah skladovacej alebo prepravnej nádoby v litroch spolu so žiadosťou o certifikáciu (akostné víno, pestovateľský sekt, sekt vinohradníckej oblasti a regionálne víno) alebo žiadosťou o pridelenie štátneho kontrolného čísla (akostné víno s prívlastkom a tokajské víno s výnimkou Tokajského Furmintu, Tokajskej Lipoviny a Tokajského Muškátu),
 • predložiť z každej výrobnej dávky vína na účely certifikácie 4 fľaše vína s obsahom 0,75 l/ 1 l. Ak ide o fľaše s obsahom 0,5 l a menším, počet fliaš vína zodpovedajúci množstvu 3 l vína (6 fliaš vína s obsahom 0,5 l, 8 fliaš vína s obsahom 0,375 l),
 • predložiť pestovateľský sekt a sekt vinohradníckej oblasti vo fľašiach uzavretých zátkou hubovitého tvaru z korku alebo iného materiálu, ktorý môže prísť do styku s potrvavinami, prichytenou agrafou, prípadne zakrytou diskom a obalená fóliou, ktorá zakrýva celú zátku a celé hrdlo fľaše alebo jeho časť,
 • predložiť spolu so žiadosťou o pridelenie štátneho kontrolného čísla aj kópiu osvedčenia o hrozne, bez ktorej nebude žiadateľovi pridelené štátne kontrolné číslo. Ak bolo hrozno osvedčené pre iného spracovateľa ako je výrobca vína s prívlastkom respektíve tokajského vína, je žiadateľ povinný predložiť kópiu kúpno-predajnej zmluvy alebo dodacieho listu alebo faktúry o kúpe osvedčeného hrozna,
 • predložiť pri certifikácii vína s chráneným označením pôvodu „Skalický rubín” spolu so žiadosťou prílohu o pôvode vína a percentuálnom zastúpení odrôd vo víne. Výrobcom vína s chráneným označením pôvodu „Skalický rubín” môže byť podľa špecifikácie vinár, ktorý má na území zemepisnej jednotky Skalica, Mokrý Háj, Popudinské Močidlany, Prietržka, Radošovce a Vrádište zriadenú prevádzku,
 • predložiť pri certifikácii vína s označením liturgické víno alebo omšové víno písomný súhlas príslušnej cirkvi,
 • predložiť pri certifikácii vína s označením panenská úroda kópiu osvedčenia o registrácii vinohradu. Víno s označením panenská úroda pochádza z prvej úrody vinohradu, za ktorú sa považuje zber hrozna uskutočnený v treťom, najneskôr však v štvrtom roku po výsadbe vinohradu.

O certifikáciu vína s označením mladé víno môže požiadať vinár len v danom roku, v ktorom bol vykonaný zber hrozna, z ktorého bolo víno vyrobené.

O certifikáciu vína s označením archívne víno môže požiadať vinár najskôr 3 roky po roku, v ktorom bol vykonaný zber hrozna, z ktorého bolo víno vyrobené.

O certifikáciu vína s označením Tokajské samorodné suché víno, Tokajské samorodné sladké víno, Tokajský mášláš a Tokajský forditáš môže požiadať vinár najskôr po dvoch rokoch vyzrievania vína, z toho aspoň jeden rok v drevenom sude.

O certifikáciu vína s označením Tokajský výber 3-putňový až 6-putňový , Tokajská výberová esencia a Tokajská esencia môže požiadať vinár najskôr po troch rokoch vyzrievania vína, z toho aspoň dva roky v drevenom sude.

Pri certifikácii značkového vína je žiadateľ povinný uviesť odrodové zloženie vína v žiadosti o certifikáciu vína v bode 4. Osobitné informácie o pestovaní viniča a výrobe vína.

Upozorňujeme žiadateľov, že vzorky vína určené na chemickú analýzu, musia byť pred doručením do akreditovaného laboratória označené ÚKSÚP-om.

Odo dňa podania žiadosti a predloženia jeho vzoriek, žiadateľ nesmie s vínom manipulovať okrem ošetrenia vína. Po predložení žiadosti ÚKSÚP vinárske produkty preskúša a do 30 dní od prijatia žiadosti vydá certifikát alebo oznámi žiadateľovi dôvod neudelenia certifikátu. ÚKSÚP doručuje v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. certifikát alebo rozhodnutie do elektronickej schránky. Kópia certifikátu sa zasiela Štátnej veterinárnej a potravinovej správe v Bratislave.

Certifikácia vína sa vykonáva za úhradu podľa platného cenníka. Faktúra za certifikáciu vína sa vystaví na základe podkladov zo žiadosti po vydaní certifikátu alebo oznámení dôvodu neudelenia certifikátu.

ÚKSÚP odníme certifikát, ak sa preukáže, že víno nespĺňa požiadavky certifikácie, alebo sa dodatočne preukáže, že údaje poskytnuté na účel certifikácie sú nepravdivé alebo zavádzajúce.

Kontakty:

Odber vína na certifikáciu:

ÚKSÚP, Nitrianska 113, 940 67 Nové Zámky

Ing. Ľudovít Tóth
tel: + 421 35 64 28 553
mobil: + 421 915 951 070
e-mail: ludovit.toth@uksup.sk

ÚKSÚP, Partizánska 17, 984 01 Lučenec

Ing. Štefan Bodnár
mobil: + 421 918 599 900
e-mail: stefan.bodnar@uksup.sk

ÚKSÚP, Sama Chalúpku 18, 071 01 Michalovce

Ing. Martin Podžuban
tel: + 421 56 68 86 013
mobil: + 421 905 560 189
e-mail: martin.podzuban@uksup.sk

Po uskutočnení odberu, žiadateľ na svoje náklady doručí vzorky vína určeného na certifikáciu spolu s určenými dokladmi na adresu ÚKSÚP-u v Bratislave.

Príjem vína na certifikáciu:

ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

Róbert Borský
tel: +421 2 59 880 209
e-mail: robert.borsky@uksup.sk

Senzorické hodnotenie vína:

ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

Ing. Ivana Benkovičová, predseda Komisie na hodnotenie vína
tel: + 421 2 59 880 252
e-mail: ivana.benkovicova@uksup.sk

Ing. Beata Lichtnekerová, podpredseda Komisie na hodnotenie vína
tel: + 421 2 59 880 274
e-mail: beata.lichtnekerova@uksup.sk 

Mgr. Dana Mezeiová, tajomník Komisie na hodnotenie vína
e-mail: vino@uksup.sk

Ľubica Hájeková, zástupkyňa tajomníka Komisie na hodnotenie vína
tel: + 421 2 59 880 209
e-mail: lubica.hajekova@.uksup.sk

Vydávanie certifikátov:

ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

RNDr. Jarmila Švancarová Laštincová, PhD.
tel.: + 421 2 59 880 292
e-mail: jarmila.lastincova@uksup.sk

Ľubica Hájeková
tel: + 421 2 59 880 209
e-mail: lubica.hajekova@.uksup.sk

Fakturácia:

ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

Helena Bališová
tel.: + 421 2 59 880 227
e-mail: vino@uksup.sk

Dokumenty na stiahnutie: