(viď. "Dokumenty na stiahnutie" nižšie)

Zmena v registrácii

Podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 189/2009 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 177/2018 Z. z. je registrovaný prevádzkovateľ povinný oznámiť do 30 dní kontrolnému ústavu (ÚKSÚP) každú zmenu týkajúcu sa údajov uvedených v žiadosti o registráciu a v oznámení o registrácii. Zmeny sa týkajú registrovaných prevádzkovateľov v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (ďalej len „EPV“) s platnou registráciou, t.j. majú pridelené platné registračné číslo: SK-„rok“/“číslo“.

Pri nahlasovaní zmien treba vychádzať vždy z posledného (aktuálneho) Oznámenia o registrácií prevádzkovateľa v EPV. Zmeny sa nahlasujú prostredníctvom nižšie uvedených tlačív vydaných kontrolným ústavom podľa zamerania registrovanej činnosti.

Zmeny v registrácii sa v prípade bežného spracovania vybavujú do 30 dní. Možnosť prednostného spracovania žiadosti o zmenu registrácie (do 7 dní) je spoplatnená podľa platného cenníka ÚKSÚP, ktorý je verejne prístupný tu. V prípade záujmu o prednostné spracovanie žiadosti je potrebné označiť krížikom políčko na poslednej strane v príslušnom tlačive.

Vyplnené žiadosti je možné doručiť písomne prostredníctvom pošty, osobne do podateľne ÚKSÚP na adresu Matúškova 21, 833 16 Bratislava alebo elektronicky prostredníctvom jednotného prístupového miesta (elektronická schránka) v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.


Tlačivá pre zmenu registrácie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe podľa zamerania činnosti:

Tlačivo pre zmenu základných údajov

- vypĺňajú všetci registrovaní prevádzkovatelia v EPV u ktorých došlo k zmene adresy sídla, korešpondenčnej adresy, zodpovednej osoby pre EPV, kontaktných údajov alebo k iným podobným zmenám.

Tlačivo pre zníženie a rozšírenie výmery

- vypĺňajú všetci registrovaní prevádzkovatelia v EPV u ktorých došlo k zníženiu a zároveň aj k rozšíreniu registrovanej výmery v EPV, a to do 30 dní od vzniku tejto zmeny.

V prípade registrácie nových pôdnych dielov, ktoré prevádzkovateľ doposiaľ nemal registrované v EPV je potrebné spolu s vyplnenou žiadosťou zaslať aj zoznam poľnohospodárskych pozemkov za aktuálny rok vydaným Pôdohospodárskou platobnou agentúrou alebo výpis poľnohospodárskej pôdy so systému GSAA (v prípade, ak prevádzkovateľ s takýmto zoznamom, resp. výpisom nedisponuje je potrebné dodať fotokópiu nájomnej zmluvy, prípadne uviesť číslo listu vlastníctva, ak hospodári na vlastnej pôde a pôda nie je evidovaná v LPIS).

V prípade prevzatia ekologického záväzku, resp. prevodu pôdnych dielov od iného registrovaného prevádzkovateľa je potrebné, aby si najskôr prevádzkovateľ odovzdávajúci pôdu znížil svoju registrovanú výmeru v EPV o dané pôdne diely, prípadne len o ich časti. Zároveň prevádzkovateľ preberajúci pôdu si svoju registrovanú výmeru v EPV o dané pôdne diely rozšíri. V takomto prípade je pre preberajúceho prevádzkovateľa potrebné zaslať aj zmluvu alebo dohodu medzi odovzdávajúcim a preberajúcim prevádzkovateľom o prevzatí pôdy, resp. o súvislom pokračovaní v hospodárení na pôde podľa zásad ekologickej poľnohospodárskej výroby podpísanú oboma stranami.

Tlačivo pre zníženie výmery

- vypĺňajú všetci registrovaní prevádzkovatelia v EPV u ktorých došlo k zníženiu registrovanej výmery v EPV, a to do 30 dní od vzniku tejto zmeny.

Tlačivo pre rozšírenie výmery

- vypĺňajú všetci registrovaní prevádzkovatelia v EPV u ktorých došlo k navýšeniu registrovanej výmery v EPV, a to do 30 dní od vzniku tejto zmeny.

V prípade registrácie nových pôdnych dielov, ktoré prevádzkovateľ doposiaľ nemal registrované v EPV je potrebné spolu s vyplnenou žiadosťou zaslať aj zoznam poľnohospodárskych pozemkov za aktuálny rok vydaným Pôdohospodárskou platobnou agentúrou alebo výpis poľnohospodárskej pôdy so systému GSAA (v prípade, ak prevádzkovateľ s takýmto zoznamom, resp. výpisom nedisponuje je potrebné dodať fotokópiu nájomnej zmluvy, prípadne uviesť číslo listu vlastníctva, ak hospodári na vlastnej pôde a pôda nie je evidovaná v LPIS).

V prípade prevzatia ekologického záväzku, resp. prevodu pôdnych dielov od iného registrovaného prevádzkovateľa je potrebné, aby si najskôr prevádzkovateľ odovzdávajúci pôdu znížil svoju registrovanú výmeru v EPV o dané pôdne diely, prípadne len o ich časti. Zároveň prevádzkovateľ preberajúci pôdu si svoju registrovanú výmeru v EPV o dané pôdne diely rozšíri. V takomto prípade je pre preberajúceho prevádzkovateľa potrebné zaslať aj zmluvu alebo dohodu medzi odovzdávajúcim a preberajúcim prevádzkovateľom o prevzatí pôdy, resp. o súvislom pokračovaní v hospodárení na pôde podľa zásad ekologickej poľnohospodárskej výroby podpísanú oboma stranami.

Tlačivo pre zmenu kultúry

- vypĺňajú všetci registrovaní prevádzkovatelia v EPV u ktorých došlo k zmene kultúry registrovanej poľnohospodárskej pôdy v EPV, a to do 30 dní od vzniku tejto zmeny.

Tlačivo pre zmenu v živočíšnej výrobe

- vypĺňajú všetci registrovaní prevádzkovatelia v EPV u ktorých došlo k zmene v hospodárení v živočíšnej výrobe v EPV (napr. z dôvodu nákupu či predaja hospodárskych zvierat) a to do 30 dní od vzniku zmeny.

V prípade, ak prevádzkovateľ doposiaľ nemal registrovanú živočíšnu výrobu a chce si ju zaregistrovať, musí mať zároveň registrovanú aj rastlinnú výrobu, nakoľko bez registrovanej pôdy nie je možné registrovať živočíšnu výrobu (okrem chovu včiel a akvakultúry živočíchov) podľa čl. 16 nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu v znení neskorších predpisov.

Tlačivo pre zmenu voľne rastúcich rastlín

- vypĺňajú všetci registrovaní prevádzkovatelia v EPV u ktorých došlo k zmene pri zbere voľne rastúcich rastlín a ich častí, prípadne túto činnosť nemali doposiaľ registrovanú a chcú sa zaoberať zberom voľne rastúcich rastlín a ich častí. Tlačivo je potrebné zaslať spolu s grafickou prílohou (ortofotomapa, katastrálna mapa alebo turistická mapa) s farebným vyznačením katastrálnych území, kde sa vykonáva zber rastlín a ich častí; s prehlásením vlastníkov pozemkov alebo užívateľov pozemkov o tom, že za posledné tri roky na danom pozemku, na ktorých sa vykonáva zber rastlín a ich častí neboli použité iné prípravky, ako sú uvedené v Prílohe I. a II. nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovania a kontrolu; a v prípade výrobných zariadení je potrebné dodať aj povolenie na prevádzku od príslušného orgánu.

Zber voľne rastúcich rastlín a ich častí sa vykonáva tak, aby sa nenarušila rovnováha ekosystému v mieste zberu. Každý zberač musí byť dostatočne poučený o miestach zberu, o maximálne zberaných množstvách a technike zberu.

Tlačivo pre zmenu chovu včiel

- vypĺňajú všetci registrovaní prevádzkovatelia v EPV u ktorých došlo k zmene v hospodárení pri chove včiel v EPV (napr. využívanie nových katastrálnych území), prípadne túto činnosť nemali doposiaľ registrovanú a chcú sa zaoberať chovom včiel v EPV.

Tlačivo pre zmenu pestovania húb

- vypĺňajú všetci registrovaní prevádzkovatelia v EPV, ktorí doteraz túto činnosť nemajú registrovanú a plánujú ju vykonávať alebo túto činnosť už registrovanú majú a prišlo k zmene adresy prevádzky alebo druhu pestovaných húb. Tlačivo je potrebné zaslať spolu so schematickým nákresom výrobných priestorov, všetkých prislúchajúcich priestorov, budov a príslušenstva s jasným oddelením ekologickej a neekologickej časti a technologickým postupom produkcie.

Tlačivo pre zmenu akvakultúry

- vypĺňajú všetci registrovaní prevádzkovatelia v EPV, u ktorých došlo k zmene v akvakultúre, prípadne túto činnosť nemali doposiaľ registrovanú a plánujú ju vykonávať. Žiadosť sa zasiela spolu s grafickou prílohou (ortofotomapa, katastrálna mapa alebo turistická mapa) s farebným vyznačením území, kde sa nachádzajú vodné plochy a schematickým nákresom výrobných priestorov, budov a príslušenstva s jasným oddelením ekologickej a neekologickej výrobnej časti.

Tlačivo pre zmenu výroby potravín

- vypĺňajú všetci registrovaný prevádzkovatelia v EPV, ktorí mali už registrovanú túto činnosť a došlo k zmene pri výrobe potravín alebo tí prevádzkovatelia, ktorí doteraz nemali registrovanú túto činnosť a chcú vyrábať potraviny z EPV. Tlačivo je potrebné zaslať spolu s platným povolením na výrobu potravín (prevádzku) od príslušného orgánu (Regionálny ústav verejného zdravotníctva alebo Regionálna veterinárna a potravinová správa) a s technologickým postupom výroby potravín.

Tlačivo pre zmenu výroby osív

- vypĺňajú všetci registrovaní prevádzkovatelia v EPV, ktorí mali už registrovanú túto činnosť a došlo k zmene pri výrobe osív alebo tí prevádzkovatelia, ktorí doteraz túto činnosť nemali registrovanú a chcú vyrábať ekologické osivá tretej strane (nie pre vlastnú spotrebu) a zároveň disponujú s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti dodávateľa osív, vydaného ÚKSÚP-om - odborom osív a sadív. V prípade že osivá budú množené u zmluvného partnera, je potrebné dodať aj fotokópiu zmluvy alebo dohody s týmto partnerom.

Tlačivo pre zmenu výroby krmív

- vypĺňajú všetci registrovaní prevádzkovatelia v EPV, ktorí mali už registrovanú túto činnosť a došlo k zmene pri výrobe krmív alebo tí prevádzkovatelia, ktorí túto činnosť doposiaľ nemajú registrovanú, no chcú vyrábať krmivá z EPV a obchodovať s nimi (prevádzkovateľ, ktorý vyrába krmivá pre vlastnú spotrebu, ktorú spotrebuje na vlastnej farme sa pre túto činnosť neregistruje). Prevádzkovateľ musí byť v prvom rade registrovaný ako výrobca krmív na ÚKSÚP-e v Bratislave na Odbore krmív a výživy zvierat. Tlačivo je potrebné zaslať spolu s platným povolením na prevádzku vydané príslušným orgánom.

Tlačivo pre zmenu iný spracovateľ (prevádzkovateľ baliaci a/alebo uchovávajúci produkty z EPV)

Toto tlačivo vypĺňajú všetci registrovaní prevádzkovatelia v EPV, ktorí už mali registrovanú túto činnosť a došlo k nejakej zmene alebo tí prevádzkovatelia, ktorí túto činnosť doposiaľ nemajú registrovanú, ale plánujú produkty z EPV uchovávať* a / alebo ich budú baliť** a pritom nebudú vykonávať s danými produktmi z EPV už inú činnosť Tlačivo je potrebné zaslať spolu s popisom výroby resp. technologickým postupom balenia / uchovávania a povolením na prevádzku vydaného príslušným orgánom (ak prevádzka podlieha schváleniu).

* Uchovávanie je akákoľvek operácia, iná než pestovanie a zber, ktorá sa vykonáva na produktoch, a ktorú nemožno označiť ako spracovanie. Pod uchovávaním sa rozumejú činnosti, ktoré podstatne nemenia pôvodný produkt. Sú to činnosti ako delenie, rozkúskovanie, oddelenie, nakrájanie na plátky, vykosťovanie, jemné rozomletie, zbavenie kože, mletie, narezanie, očistenie, orezanie, lúpanie, drvenie, chladenie, zmrazenie a hlboké zmrazenie alebo rozmrazenie. Uchovávaním nie je skladovanie, balenie ani označovanie produktu. Avšak  produkt, ktorý budete uchovávať a zároveň aj baliť spadá len pod činnosť uchovávanie. Napr.: uchovávanie sa registruje v prípade, ak nakúpený produkt z EPV bude pred ďalším predajom napr. porciovaný – krájaný na plátky, mrazený, lúpaný ...

**Balenie si registrujete v prípade, ak produkty z EPV budete iba baliť do obalov alebo budete ich prebaľovať, a to bezo zmeny daného produktu z EPV. Napr.: nakupujete produkty vo veľkých baleniach, ktoré následne balíte do menších spotrebiteľských obalov, ktoré následne predávate ďalej.

Tlačivo pre zmenu dovozu produktov

- vypĺňajú všetci registrovaní prevádzkovatelia v EP, u ktorých došlo k zmene pri dovoze z tretích krajín (mimo EU) alebo túto činnosť doteraz nemali registrovanú a chcú začať dovážať produkty z EPV z tretích krajín.

Tlačivo pre zmenu vývozu produktov

- vypĺňajú všetci registrovaní prevádzkovatelia v EPV, u ktorých došlo k zmene pri vývoze produktov do tretích krajín (mimo EU) alebo túto činnosť doteraz nemali registrovanú a chcú začať vyvážať produkty z EPV do tretích krajín.

Tlačivo pre zmenu iný prevádzkovateľ (prevádzkovateľ obchodujúci a/alebo skladujúci a/alebo prepravujúci produkty z EPV)

- vypĺňajú všetci registrovaní prevádzkovatelia, ktorí už majú registrovanú túto činnosť a došlo k zmene, resp. k rozšíreniu druhu činnosti alebo tí prevádzkovatelia, ktorí budú obchodovať* a/alebo skladovať** a/alebo prepravovať** produkty z EPV a s danými produktmi nebudú vykonávať v EPV už inú činnosť (napr. výroba potravín, krmív, množiteľského materiálu).

*činnosť obchodovanie si registrujete v prípade, ak budete nakupovať produkty z EPV od iného subjektu (dodávateľa) a bezo zmeny tieto produkty z EPV budete predávať ďalej druhému subjektu (odberateľovi), pričom produkty z EPV budete môcť (ale nemusíte) aj skladovať a/alebo aj prepravovať v rámci Vašej spoločnosti.

**činnosť skladovanie a/alebo prepravu si registrujete v prípade, ak sa týka iných produktov z EPV, ako sú tie s ktorými budete zároveň aj obchodovať. Napr.: činnosť skladovanie označíte vtedy, ak budete poskytovať len službu skladovania produktov z EPV pre inú spoločnosť a produkty z EPV nebudú Vaše a nebudete obchodovať s nimi, t. j. Vaša obchodná činnosť sa bude zameriavať len na skladovanie produktov (napr. distribučné sklady). To isté platí aj pri preprave t. j. prepravu označíte v prípade, ak Vaša spoločnosť bude produkty z EPV len prepravovať pre inú spoločnosť (budete poskytovať službu prepravcu).

 

Z povinnej registrácie sú vyňatí len prevádzkovatelia, ktorí spĺňajú podmienku uvedenú v čl. 28 ods. 2 NR 834/2007, čiže prevádzkovatelia, ktorí predávajú produkty konečnému spotrebiteľovi alebo užívateľovi, za predpokladu, že produkty nevyrábajú, nepripravujú, neskladujú inde než na mieste predaja a ani produkty nedovážajú z tretích krajín a ani neuzavreli zmluvu na výkon takýchto činnosti s treťou stranou (napr. maloobchod).

Z povinnej registrácie nie sú vyňaté internetové predajne (e-shopy), nakoľko nie je splnená podmienka, že skladovanie je v priamom spojení s miestom predaja.