Tlačivá pre zmenu činnosti

(viď. "Dokumenty na stiahnutie" nižšie)

Zmena v registrácii 

Podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 189/2009 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 177/2018 Z. z. je registrovaný prevádzkovateľ povinný oznámiť do 30 dní kontrolnému ústavu (ÚKSÚP) každú zmenu týkajúcu sa údajov uvedených v žiadosti o registráciu a v oznámení o registrácii.

Zmeny v registrácii a následné vydanie Oznámenia o zmene registrácie je spoplatnené platným cenníkom ÚKSÚP, ktorý je verejne prístupný tu.

Vyplnené žiadosti je možné doručiť písomne prostredníctvom pošty, osobne do podateľne ÚKSÚP na adresu Matúškova 21, 833 16 Bratislava alebo elektronicky prostredníctvom jednotného prístupového miesta (elektronická schránka) v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.