OZNAM o zmene postupu registrácie do ekologickej poľnohospodárskej výroby od 01.04.2023

Dňom 1.4.2023 nastanú zmeny v procese registrácie z dôvodu zrušenia vstupného preverenia (zákon č. 58/2023 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 350/2020 Z. z.)


Registrovaní prevádzkovatelia – zmeny v registri:

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 282/2020 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v platnom znení je registrovaný prevádzkovateľ povinný oznámiť do 30 dní kontrolnému ústavu (ÚKSÚP) každú zmenu týkajúcu sa údajov uvedených v žiadosti o zmenu registrácie a v oznámení/osvedčení o zmene registrácie. Zmeny sa týkajú registrovaných prevádzkovateľov v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (ďalej len „EPV“) s platnou registráciou, t.j. majú pridelené platné registračné číslo: SK-„rok“/“číslo“.

Pri nahlasovaní zmien treba vychádzať vždy z posledného (aktuálneho) Oznámenia/Osvedčenia o zmene registrácie prevádzkovateľa v EPV. Zmeny sa nahlasujú prostredníctvom nižšie uvedených tlačív vydaných kontrolným ústavom podľa zamerania registrovanej činnosti.

Zmeny sa nahlasujú prevádzkovateľom na príslušnom tlačive.

Zmeny v registrácii sa v prípade bežného spracovania vybavujú do 30 dní.

Vyplnené žiadosti je možné doručiť:

písomne prostredníctvom pošty na adresu: ÚKSÚP-OEPV, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

elektronicky prostredníctvom jednotného prístupového miesta (elektronická schránka) v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente

Mailom zaslané žiadosti majú iba informatívny charakter a na základe nich registrácia sa nevykoná.

Za správnosť vyplnených údajov plne zodpovedá prevádzkovateľ.

 

Tlačivá pre zmenu registrácie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe podľa zamerania činnosti:

Tlačivo pre zmenu základných údajov

- vypĺňajú všetci registrovaní prevádzkovatelia v EPV u ktorých došlo k zmene adresy sídla, korešpondenčnej adresy, zodpovednej osoby pre EPV, kontaktných údajov.

Tlačivo pre zníženie výmery

- vypĺňajú všetci registrovaní prevádzkovatelia v EPV u ktorých došlo k zníženiu registrovanej výmery v EPV, a to do 30 dní od vzniku tejto zmeny.

Tlačivo pre rozšírenie výmery

- vypĺňajú všetci registrovaní prevádzkovatelia v EPV u ktorých došlo k navýšeniu výmery registrovaného pôdneho dielu v EPV, a to do 30 dní od vzniku tejto zmeny.

V prípade prevzatia ekologického záväzku, resp. prevodu pôdnych dielov od iného registrovaného prevádzkovateľa je potrebné, aby si najskôr prevádzkovateľ odovzdávajúci pôdu znížil svoju registrovanú výmeru v EPV o dané pôdne diely, prípadne len o ich časti. Zároveň prevádzkovateľ preberajúci pôdu si svoju registrovanú výmeru v EPV o dané pôdne diely rozšíri. V takomto prípade je pre preberajúceho prevádzkovateľa potrebné zaslať aj zmluvu alebo dohodu medzi odovzdávajúcim a preberajúcim prevádzkovateľom o prevzatí pôdy, resp. o súvislom pokračovaní v hospodárení na pôde podľa zásad ekologickej poľnohospodárskej výroby podpísanú oboma stranami. 

V prípade, že žiadosti od odovzdávajúceho a preberajúceho nebudú obsahovať zmluvu/dohodu o prevode pozemkov, pôdne diely sa budú považovať za nové pôdne diely.

Tlačivo pre zmenu kultúry

- vypĺňajú všetci registrovaní prevádzkovatelia v EPV u ktorých došlo k zmene kultúry registrovanej poľnohospodárskej pôdy v EPV, a to do 30 dní od vzniku tejto zmeny.

Tlačivo pre zmenu výroby osív

- vypĺňajú všetci registrovaní prevádzkovatelia v EPV, ktorí mali už registrovanú túto činnosť a došlo k zmene pri výrobe osív alebo tí prevádzkovatelia, ktorí doteraz túto činnosť nemali registrovanú a chcú vyrábať ekologické osivá tretej strane (nie pre vlastnú spotrebu) a zároveň disponujú s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti dodávateľa osív, vydaného ÚKSÚP-om - odborom osív a sadív. V prípade že osivá budú množené u zmluvného partnera, je potrebné dodať aj fotokópiu zmluvy alebo dohody s týmto partnerom.

 

Tlačivo pre zmenu v živočíšnej výrobe

- vypĺňajú všetci registrovaní prevádzkovatelia v EPV u ktorých došlo k zmene v hospodárení v živočíšnej výrobe v EPV (napr. z dôvodu nákupu či predaja celého druhu hospodárskych zvierat) a to do 30 dní od vzniku zmeny.

V prípade, ak prevádzkovateľ doposiaľ nemal registrovanú živočíšnu výrobu a chce si ju zaregistrovať, musí mať zároveň registrovanú aj rastlinnú výrobu, nakoľko bez registrovanej pôdy nie je možné registrovať živočíšnu výrobu (okrem chovu včiel) podľa čl. 40 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 v znení neskorších predpisov.

Tlačivo pre zmenu voľne rastúcich rastlín

- vypĺňajú všetci registrovaní prevádzkovatelia v EPV u ktorých došlo k zmene pri zbere voľne rastúcich rastlín a ich častí, prípadne túto činnosť nemali doposiaľ registrovanú a chcú sa zaoberať zberom voľne rastúcich rastlín a ich častí. Zber voľne rastúcich rastlín a ich častí sa vykonáva tak, aby sa nenarušila rovnováha ekosystému v mieste zberu. Každý zberač musí byť dostatočne poučený o miestach zberu, o maximálne zberaných množstvách a technike zberu.

Tlačivo pre zmenu chovu včiel

- vypĺňajú všetci registrovaní prevádzkovatelia v EPV u ktorých došlo k zmene v hospodárení pri chove včiel v EPV (napr. využívanie nových katastrálnych území), prípadne túto činnosť nemali doposiaľ registrovanú a chcú sa zaoberať chovom včiel v EPV.

Tlačivo pre zmenu pestovania húb

- vypĺňajú všetci registrovaní prevádzkovatelia v EPV, ktorí doteraz túto činnosť nemajú registrovanú a plánujú ju vykonávať alebo túto činnosť už registrovanú majú a prišlo k zmene adresy prevádzky alebo druhu pestovaných húb.

Tlačivo pre zmenu akvakultúry

- vypĺňajú všetci registrovaní prevádzkovatelia v EPV, u ktorých došlo k zmene v akvakultúre, prípadne túto činnosť nemali doposiaľ registrovanú a plánujú ju vykonávať.

Tlačivo pre zmenu výroby potravín

- vypĺňajú všetci registrovaný prevádzkovatelia v EPV, ktorí mali už registrovanú túto činnosť a došlo k zmene pri výrobe potravín alebo tí prevádzkovatelia, ktorí doteraz nemali registrovanú túto činnosť a chcú vyrábať potraviny z EPV. Tlačivo je potrebné zaslať spolu s platným povolením na výrobu potravín (prevádzku) od príslušného orgánu (Regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo Regionálna veterinárna a potravinová správa) a s technologickým postupom výroby potravín.

Tlačivo pre zmenu výroby krmív

- vypĺňajú všetci registrovaní prevádzkovatelia v EPV, ktorí mali už registrovanú túto činnosť a došlo k zmene pri výrobe krmív alebo tí prevádzkovatelia, ktorí túto činnosť doposiaľ nemajú registrovanú, no chcú vyrábať krmivá z EPV a obchodovať s nimi (prevádzkovateľ, ktorý vyrába krmivá pre vlastnú spotrebu, ktorú spotrebuje na vlastnej farme sa pre túto činnosť neregistruje). Prevádzkovateľ musí byť v prvom rade registrovaný ako výrobca krmív na ÚKSÚP-e v Bratislave na Odbore krmív a výživy zvierat.

Tlačivo pre zmenu Príprava (spracovanie produktov, pri ktorom nedochádza zmene pôvodu, balenie alebo označovanie produktov z EPV)

Toto tlačivo vypĺňajú všetci registrovaní prevádzkovatelia v EPV, ktorí už mali registrovanú túto činnosť a došlo k nejakej zmene alebo tí prevádzkovatelia, ktorí túto činnosť doposiaľ nemajú registrovanú.

*Príprava sú operácie uchovávania alebo spracovania produktov EPV alebo produktov z konverzie alebo akákoľvek iná operácia, ktorá sa vykonáva na nespracovanom produkte bez toho, aby sa zmenil pôvodný produkt napr. porážka, rozrábanie, čistenie, mletie, ako aj balenie, označovanie alebo úpravy v označovaní týkajúce sa ekologickej poľnohospodárskej výroby.

**Balenie si označíte iba v prípade, ak produkt iba balíte alebo prebaľujete a zmeníte označovanie alebo vykonáte úpravy v označovaní týkajúce sa ekologickej poľnohospodárskej výroby, ale inú operáciu s ním nevykonávate, t.j. poskytujete službu balenia a označovania.

V prípade, že produkt napr. rozporciujete a zároveň zabalíte až potom je ponúkaný na predaj to zahrnuje činnosť príprava. V tomto prípade nie je nutné označenie oboch položiek.

Tlačivo pre zmenu dovozu produktov

- vypĺňajú všetci registrovaní prevádzkovatelia v EP, u ktorých došlo k zmene pri dovoze z tretích krajín (mimo EU) alebo túto činnosť doteraz nemali registrovanú a chcú začať dovážať produkty z EPV z tretích krajín.

Tlačivo pre zmenu vývozu produktov

- vypĺňajú všetci registrovaní prevádzkovatelia v EPV, u ktorých došlo k zmene pri vývoze produktov do tretích krajín (mimo EU) alebo túto činnosť doteraz nemali registrovanú a chcú začať vyvážať produkty z EPV do tretích krajín.

Tlačivo pre zmenu distribúcie/umiestneniu produktov z EPV na trh, skladovaniu produktov z EPV

- vypĺňajú všetci registrovaní prevádzkovatelia, ktorí už majú registrovanú túto činnosť a došlo k zmene, resp. k rozšíreniu druhu činnosti alebo tí prevádzkovatelia, ktorí budú vykonávať aspoň jednu z nasledovných činnosti:

- Umiestnenie produktov na trh - činnosť umiestnenie produktov na trh znamená skladovanie, uchovávanie produktov na účely predaja, vrátane ponúkania na predaj alebo akúkoľvek inú formu prevodu (podľa článku 3 bode 8 nariadenia (ES) č. 178/2002). Túto činnosť označíte v prípade, ak nakupujete produkty z EPV od iného subjektu (dodávateľa) a bezo zmeny tieto produkty z EPV predávate ďalej druhému subjektu (odberateľovi), pričom produkty z EPV môžete (ale nemusíte) aj skladovať v rámci Vašej spoločnosti ale zároveň ponúkate na predaj konečnému spotrebiteľovi vo vlastnej predajni. Do tejto kategórie patria aj internetové obchody (e-shop).

- Distribúcia - činnosť distribúcia označíte len v tom prípade, ak distribuujete iné produkty z EPV, ako sú tie ktoré zároveň aj umiestňujete na trh. Distribúciu označíte v prípade, ak nakupujete produkty z EPV od iného subjektu (dodávateľa) a bezo zmeny tieto produkty z EPV predávate ďalej druhému subjektu (odberateľovi), ale nie konečnému spotrebiteľovi, pričom produkty z EPV môžete (ale nemusíte) aj skladovať v rámci Vašej spoločnosti.

- Skladovanie - činnosť skladovanie označíte len v tom prípade, ak skladujete iné produkty z EPV, ako sú tie ktoré distribuujete alebo umiestňujete na trh. Činnosť skladovanie označíte vtedy, ak poskytujete len službu skladovania produktov z EPV pre inú spoločnosť a produkty z EPV nie sú Vaše a nevykonávate ani distribúciu ani umiestnenie produktov na trh, t. j. Vaša obchodná činnosť sa zameriava len na skladovanie produktov (napr. distribučné sklady).

 

Z povinnej registrácie sú vyňatí len prevádzkovatelia, ktorí spĺňajú podmienku uvedenú v čl. 34 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848, čiže prevádzkovatelia, ktorí predávajú balené produkty konečnému spotrebiteľovi alebo používateľovi, za predpokladu, že nevyrábajú, nepripravujú, neskladujú inde než na mieste predaja a ani produkty nedovážajú z tretích krajín a ani neuzavreli zmluvu na výkon takýchto činnosti s treťou stranou (napr. maloobchod).

Z povinnej registrácie nie sú vyňaté internetové predajne (e-shopy), nakoľko nie je splnená podmienka, že skladovanie je v priamom spojení s miestom predaja.

Dokumenty na stiahnutie: