Pravidlá na používanie rastlinného množiteľského materiálu v ekologickej poľnohospodárske výrobe sú uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/848.

Dňa 9. februára 2022 ÚKSÚP vydal pre všetkých prevádzkovateľov EPV všeobecnú výnimku na použitie neekologického rastlinného množiteľského materiálu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe na druhy uvedené v zozname. Všeobecné povolenie spolu so zoznamom druhov nájdete na https://www.uksup.sk/vynimky-na-neekologicke-osivo

Informácia ohľadom udelenia výnimiek na neekologické osivo

V ekologickej poľnohospodárskej výrobe sa majú prednostne používať bioosivá. V databáze bioosív zverejnenej na web stránke ÚKSÚP https://www.uksup.sk/databaza-bioosiv sú zaregistrované druhy spolu s odrodami množiteľského materiálu, ktoré sú dostupné na trhu v kvalite bio a môžete ich vysiať bez výnimky. 

Ak Vám odrody predmetných druhov z databázy bioosív nevyhovujú, povolenie na neekologické osivo podľa písm. c) prílohy II časť I bod 1.8.5.1. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/848 je možné udeliť, iba ak je prevádzkovateľ schopný preukázať, že daným agronomickým a pôdnoklimatickým podmienkam a potrebným technologickým aspektom želanej produkcie nezodpovedá žiadna z registrovaných alternatív toho istého druhu a že predmetné povolenie má z hľadiska jeho produkcie kľúčový význam.

V prípade žiadosti o udelenie výnimky na neekologické sadenice jednoročných rastlín(zelenina, byliny), žiadateľ musí dokázať, že pri pestovaní sadeníc neboli použité iné prípravky na ochranu rastlín, hnojivá, pôdne pomocné látky a rastové stimulátory ako sú povolené v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a osivo na predpestovanie priesad nebolo GMO alebo vyrobené z GMO a nebolo morené nepovolenými prípravkami na ochranu rastlín v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. V opačnom prípade nebude možné udelenie výnimky na sadenice (priesady).

Manažér db bioosív:
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Matúškova 21
833 16 Bratislava

Kontaktná osoba:
Ing. Andrea Drobňáková
Tel.: 02/59 880 418

E-mail: andrea.drobnakova@uksup.sk 


Databáza bioosív na stiahnutie