Pravidlá na používanie osív a vegetatívneho množiteľského materiálu v ekologickej poľnohospodárske výrobe sú uvedené v Nariadení rady (ES) 834/2007 a v Nariadení komisie (ES) 889/2008.

Informácia ohľadom udelenia výnimiek na neekologické osivo (23.2.2021)

V ekologickej poľnohospodárskej výrobe sa majú prednostne používať bioosivá. V databáze bioosív zverejnenej na web stránke ÚKSÚP https://www.uksup.sk/databaza-bioosiv sú zaregistrované druhy spolu s odrodami množiteľského materiálu, ktoré sú dostupné na trhu v kvalite bio a môžete ich vysiať bez výnimky. 

Ak Vám odrody predmetných druhov z databázy bioosív nevyhovujú, výnimku na neekologické osivo podľa čl. 45ods. c) NK 889/2008 je možné udeliť, iba ak užívateľ  dokáže, že žiadna z registrovaných alternatív rovnakého druhu nie je preňho vhodná, a že preto je povolenie dôležité pre jeho výrobu. 

V prípade žiadosti o udelenie výnimky na neekologické sadenice jednoročných rastlín(zelenina, byliny), žiadateľ musí dokázať, že pri pestovaní sadeníc neboli použité iné prípravky na ochranu rastlín, hnojivá, pôdne pomocné látky a rastové stimulátory ako sú povolené v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a osivo na predpestovanie priesad nebolo GMO alebo vyrobené z GMO a nebolo morené nepovolenými prípravkami na ochranu rastlín v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. V opačnom prípade nebude možné udelenie výnimky na sadenice (priesady).

Manažér db bioosív:
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Matúškova 21
833 16 Bratislava

Kontaktná osoba:
Ing. Tóthová Gabriela
Tel.: 02/59 880 313

E-mail: gabriela.tothova@uksup.sk


Databáza bioosív na stiahnutie