Všeobecné povolenie na použitie neekologického rastlinného množiteľského materiálu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v Slovenskej republike.

Vzhľadom na nedostupnosť ekologického a konverzného rastlinného množiteľského materiálu na území Slovenskej republiky ÚKSÚP vydal dňa 12.02.2024 pre všetkých prevádzkovateľov EPV všeobecnú výnimku na použitie neekologického rastlinného množiteľského materiálu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe na druhy uvedené v zozname. Všeobecné povolenie spolu so zoznamom druhov nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.

Výnimka sa nevzťahuje na sadenice, ktoré majú ukončený pestovateľský cyklus v jednom vegetačnom období.

Výnimka sa vzťahuje na zmesi pre opeľovače. Použité môžu byť akékoľvek druhy z prílohy k všeobecnému povoleniu.

V prípade, že prevádzkovateľ chce využiť túto všeobecnú výnimku, nie je potrebné na ÚKSÚP posielať žiadosť o povolenie použitia neekologického rastlinného množiteľského materiálu v EPV. Ak sa druh, ktorý chce prevádzkovateľ vysiať/vysadiť nachádza na zozname druhov, na ktoré sa vzťahuje všeobecná výnimka, prevádzkovateľ ho môže vysiať/vysadiť bez rozhodnutia vydaného ÚKSÚP. Upozorňujeme prevádzkovateľov, ktorí využijú všeobecnú výnimku na povinnosť, viesť záznamy o vysiatom/vysadenom druhu, odrode a množstve a najneskôr do 30 dní od vysiatia/vysadenia zaslať na e- mailovú adresu andrea.drobnakova@uksup.sk vyplnené tlačivo na nahlásenie využitia všeobecnej výnimky (viď dokumenty na stiahnutie)

Druhy, na ktoré sa nevzťahuje všeobecná výnimka (nie sú uvedené na zozname druhov) je možné vysiať/vysadiť až po rozhodnutí vydanom ÚKSÚP, preto je potrebné poslať žiadosť o povolenie použitia neekologického rastlinného množiteľského materiálu v EPV.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmena pri povoľovaní neekologického rastlinného množiteľského materiálu !

Od 1. januára 2022 nadobudol účinnosť Zákonom č. 282/2020 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, podľa ktorého kontrolný ústav pri povoľovaní neekologického rastlinného množiteľského materiálu vydáva rozhodnutie v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, preto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť po uplynutí doby odvolania. Z uvedeného vyplýva, že vysiať alebo vysadiť neekologický rastlinný množiteľský materiál môžete až po uplynutí 15 dní od dňa doručenia rozhodnutia. V prípade, že súhlasíte so znením rozhodnutia a písomne sa vzdáte odvolacieho práva, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť v deň vzdania sa odvolacieho práva t.j. vysiať alebo vysadiť neekologický rastlinný množiteľský materiál môžete od dňa, kedy sa vzdáte odvolacieho práva. Písomné vzdanie sa odvolacieho práva môžete zasielať na e-mailové adresy andrea.drobnakova@uksup.sk alebo ekologia@uksup.sk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V ekologickej poľnohospodárskej výrobe sa majú prednostne používať bioosivá. V databáze bioosív zverejnenej na webstránke ÚKSÚP https://www.uksup.sk/databaza-bioosiv sú zaregistrované druhy spolu s odrodami rastlinného množiteľského materiálu, ktoré sú dostupné na trhu v kvalite bio a môžete ich vysiať bez povolenia.

Ak Vám odrody predmetných druhov z databázy bioosív nevyhovujú, povolenie na použitie neekologického rastlinného množiteľského materiálu podľa písm. c) prílohy II časť I bod 1.8.5.1. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/848) je možné udeliť, iba ak prevádzkovateľ je schopný preukázať, že daným agronomickým a pôdnoklimatickým podmienkam a potrebným technologickým aspektom želanej produkcie nezodpovedá žiadna z registrovaných alternatív toho istého druhu a že predmetné povolenie má z hľadiska jeho produkcie kľúčový význam.

Použitie sadeníc z neekologickej poľnohospodárskej výroby nie je povolené v prípade sadeníc druhov, ktoré majú ukončený pestovateľský cyklus v jednom vegetačnom období.


Kompletne vyplnené žiadosti je možné doručiť:

písomne prostredníctvom Slovenskej pošty (na adresu Matúškova 21, 833 16 Bratislava)

osobne do podateľne ÚKSÚP (Matúškova 21, 833 16 Bratislava)

alebo elektronicky prostredníctvom jednotného prístupového miesta (elektronická schránka) v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

Obyčajne mailom zaslané žiadosti majú len informatívny charakter a na základe nich žiadosť sa neposudzuje.