Prednostné vybavenie žiadosti v EPV od 01.10.2020 sú pozastavené až do odvolania! Žiadosti sú vybavené v štandardnej 30 dňovej lehote.

V ekologickej poľnohospodárskej výrobe sa majú prednostne používať bioosivá. V databáze bioosív zverejnenej na webstránke ÚKSÚP https://www.uksup.sk/databaza-bioosiv sú zaregistrované druhy spolu s odrodami množiteľského materiálu, ktoré sú dostupné na trhu v kvalite bio a môžete ich vysiať bez výnimky.

Ak Vám odrody predmetných druhov z databázy bioosív nevyhovujú, výnimku na neekologické osivo podľa čl. 45 ods. c) NK 889/2008 je možné udeliť, iba ak užívateľ dokáže, že žiadna z registrovaných alternatív rovnakého druhu nie je preňho vhodná, a že preto je povolenie dôležité pre jeho výrobu.

V prípade žiadosti o udelenie výnimky na neekologické sadenice jednoročných rastlín (zelenina, byliny), žiadateľ musí dokázať, že pri pestovaní sadeníc neboli použité iné prípravky na ochranu rastlín, hnojivá, pôdne pomocné látky a rastové stimulátory ako sú povolené v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a osivo na predpestovanie priesad nebolo GMO alebo vyrobené z GMO a nebolo morené nepovolenými prípravkami na ochranu rastlín v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. V opačnom prípade nebude možné udelenie výnimky na sadenice (priesady).

 

Kompletne vyplnené žiadosti je možné doručiť:

  • písomne prostredníctvom Slovenskej pošty (na adresu Matúškova 21, 833 16 Bratislava)

  • osobne do podateľne ÚKSÚP (Matúškova 21, 833 16 Bratislava)

  • alebo elektronicky prostredníctvom jednotného prístupového miesta (elektronická schránka) v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

Obyčajne mailom zaslané žiadosti majú len informatívny charakter a na základe nich žiadosť sa neposudzuje.