Zmena pri povoľovaní neekologického rastlinného množiteľského materiálu !

Od 1. januára 2022 nadobudol účinnosť Zákonom č. 282/2020 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, podľa ktorého kontrolný ústav pri povoľovaní neekologického rastlinného množiteľského materiálu vydáva rozhodnutie v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, preto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť po uplynutí doby odvolania. Z uvedeného vyplýva, že vysiať alebo vysadiť neekologický rastlinný množiteľský materiál môžete až po uplynutí 15 dní od dňa doručenia rozhodnutia. V prípade, že súhlasíte so znením rozhodnutia a písomne sa vzdáte odvolacieho práva, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť nasledujúci deň od vzdania sa odvolacieho práva t.j. vysiať alebo vysadiť neekologický rastlinný množiteľský materiál môžete nasledujúci deň po písomnom oznámení kontrolnému ústavu, že sa vzdáte odvolacieho práva. Písomné vzdanie sa odvolacieho práva môžete zasielať na e-mailové adresy gabriela.tothova@uksup.sk alebo ekologia@uksup.sk.


V ekologickej poľnohospodárskej výrobe sa majú prednostne používať bioosivá. V databáze bioosív zverejnenej na webstránke ÚKSÚP https://www.uksup.sk/databaza-bioosiv sú zaregistrované druhy spolu s odrodami rastlinného množiteľského materiálu, ktoré sú dostupné na trhu v kvalite bio a môžete ich vysiať bez povolenia.

Ak Vám odrody predmetných druhov z databázy bioosív nevyhovujú, povolenie na použitie neekologického rastlinného množiteľského materiálu podľa písm. c) prílohy II časť I bod 1.8.5.1. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/848) je možné udeliť, iba ak prevádzkovateľ je schopný preukázať, že daným agronomickým a pôdnoklimatickým podmienkam a potrebným technologickým aspektom želanej produkcie nezodpovedá žiadna z registrovaných alternatív toho istého druhu a že predmetné povolenie má z hľadiska jeho produkcie kľúčový význam.

V prípade žiadosti o povolenie neekologických sadeníc jednoročných rastlín (zelenina, byliny), žiadateľ musí dokázať, že pri pestovaní sadeníc neboli použité iné prípravky na ochranu rastlín, hnojivá, pôdne pomocné látky a rastové stimulátory ako sú povolené v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a osivo na predpestovanie priesad nebolo GMO alebo vyrobené z GMO a nebolo morené nepovolenými prípravkami na ochranu rastlín v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. V opačnom prípade nebude možné vydať povolenie na sadenice (priesady).

 

Kompletne vyplnené žiadosti je možné doručiť:

písomne prostredníctvom Slovenskej pošty (na adresu Matúškova 21, 833 16 Bratislava)

osobne do podateľne ÚKSÚP (Matúškova 21, 833 16 Bratislava)

alebo elektronicky prostredníctvom jednotného prístupového miesta (elektronická schránka) v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

Obyčajne mailom zaslané žiadosti majú len informatívny charakter a na základe nich žiadosť sa neposudzuje.