Všeobecné povolenie na použitie neekologického rastlinného množiteľského materiálu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v Slovenskej republike.

Dňa 9. februára 2022 ÚKSÚP vydal pre všetkých prevádzkovateľov EPV všeobecnú výnimku na použitie neekologického rastlinného množiteľského materiálu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe na druhy uvedené v zozname. Všeobecné povolenie spolu so zoznamom druhov nájdete v Dokumentoch na stiahnutie. 

Výnimka sa nevzťahuje na sadenice, ktoré majú ukončený pestovateľský cyklus v jednom vegetačnom období.

V prípade, že prevádzkovateľ chce využiť túto všeobecnú výnimku, nie je potrebné na ÚKSÚP posielať žiadosť o povolenie použitia neekologického rastlinného množiteľského materiálu v EPV. Ak sa druh, ktorý chce prevádzkovateľ vysiať/vysadiť nachádza na zozname druhov, na ktoré sa vzťahuje všeobecná výnimka, prevádzkovateľ ho môže vysiať/vysadiť bez rozhodnutia vydaného ÚKSÚP.  Upozorňujeme prevádzkovateľov, ktorí využijú všeobecnú výnimku na povinnosť, viesť záznamy o vysiatom/vysadenom druhu, odrode a množstve a najneskôr do 30 dní od vysiatia/vysadenia zaslať tieto informácie na e- mailovú adresu ekologia@uksup.sk

Druhy, na ktoré sa nevzťahuje všeobecná výnimka je možné vysiať/vysadiť až po rozhodnutí vydanom ÚKSÚP, preto je potrebné poslať žiadosť o povolenie použitia neekologického rastlinného množiteľského materiálu v EPV.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmena pri povoľovaní neekologického rastlinného množiteľského materiálu !

Od 1. januára 2022 nadobudol účinnosť Zákonom č. 282/2020 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, podľa ktorého kontrolný ústav pri povoľovaní neekologického rastlinného množiteľského materiálu vydáva rozhodnutie v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, preto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť po uplynutí doby odvolania. Z uvedeného vyplýva, že vysiať alebo vysadiť neekologický rastlinný množiteľský materiál môžete až po uplynutí 15 dní od dňa doručenia rozhodnutia. V prípade, že súhlasíte so znením rozhodnutia a písomne sa vzdáte odvolacieho práva, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť deň vzdania sa odvolacieho práva t.j. vysiať alebo vysadiť neekologický rastlinný množiteľský materiál môžete deň kedy sa vzdáte odvolacieho práva. Písomné vzdanie sa odvolacieho práva môžete zasielať na e-mailové adresy gabriela.tothova@uksup.sk alebo ekologia@uksup.sk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V ekologickej poľnohospodárskej výrobe sa majú prednostne používať bioosivá. V databáze bioosív zverejnenej na webstránke ÚKSÚP https://www.uksup.sk/databaza-bioosiv sú zaregistrované druhy spolu s odrodami rastlinného množiteľského materiálu, ktoré sú dostupné na trhu v kvalite bio a môžete ich vysiať bez povolenia.

Ak Vám odrody predmetných druhov z databázy bioosív nevyhovujú, povolenie na použitie neekologického rastlinného množiteľského materiálu podľa písm. c) prílohy II časť I bod 1.8.5.1. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/848) je možné udeliť, iba ak prevádzkovateľ je schopný preukázať, že daným agronomickým a pôdnoklimatickým podmienkam a potrebným technologickým aspektom želanej produkcie nezodpovedá žiadna z registrovaných alternatív toho istého druhu a že predmetné povolenie má z hľadiska jeho produkcie kľúčový význam.

Použitie sadeníc z neekologickej poľnohospodárskej výroby nie je povolené v prípade sadeníc druhov, ktoré majú ukončený pestovateľský cyklus v jednom vegetačnom období.


Kompletne vyplnené žiadosti je možné doručiť:

písomne prostredníctvom Slovenskej pošty (na adresu Matúškova 21, 833 16 Bratislava)

osobne do podateľne ÚKSÚP (Matúškova 21, 833 16 Bratislava)

alebo elektronicky prostredníctvom jednotného prístupového miesta (elektronická schránka) v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

Obyčajne mailom zaslané žiadosti majú len informatívny charakter a na základe nich žiadosť sa neposudzuje.