Postup podávania žiadosti na posúdenie hnojív, pôdnych pomocných látok a živín v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby (EPV) v Slovenskej republike (SR).

Pred podaním oficiálnej žiadosti na Odbor ekologickej poľnohospodárskej výroby (OEPV) je potrebné, aby hnojivá, pôdne pomocné látky a živiny boli:

 • schválené ÚKSÚP, Odborom pôdy a hnojív (OPH) na použitie v SR – žiadateľ získa certifikát (s platnosťou 5 rokov);
 • vzájomne uznané podľa NEPaR (ES) č. 764/2008 ÚKSÚP, OPH – žiadateľ získa potvrdenie o vzájomnom uznaní alebo
 • ohlásené, ak ide o „ES hnojivo“ spĺňajúce podmienky ustanovené v NEP a R (ES) č. 2003/2003 – žiadateľ má ohlasovaciu povinnosť na OPH a následne ho OPH zaradí do zoznamu subjektov, ktoré uvádzajú hnojivo s označením „ES hnojivo“ do obehu na území SR (pri udeľovaní výnimiek ohlasovacia povinnosť na OPH nie je potrebná).

POVOLENIE do EPV – sa udeľuje na hnojivá, pôdne pomocné látky a živiny, ktoré žiadateľ plánuje uvádzať do obehu (distribúcia, predaj v rámci SR). Doba platnosti udeleného povolenia je zhodná s dobou platnosti, ktorá je uvedená na vydanom certifikáte/vzájomnom uznaní od OPH. V prípade „ES hnojív“ do zmeny zloženia alebo podľa dátumu platnosti certifikátu od zahraničnej autority/oprávnenej inšpekčnej organizácie, ktorá „ES hnojivo“ posudzovala do EPV.

Po udelení povolenia sú hnojivá, pôdne pomocné látky a živiny zapísané do Zoznamu hnojív, pôdnych pomocných látok a živín povolených v EPV.

Zoznam sa pravidelne aktualizuje a je uverejnení na webovej stránke ÚKSÚP.

POZOR: pre udelenie povolenia Digestátov do EPV je potrebné, aby boli certifikované na OPH a mali vydaný certifikát na 5 rokov od OPH. Rozhodnutie o povolení používania sekundárnych zdrojov a živín od OPH s platnosťou na 1 rok nie je postačujúce.

VÝNIMKA do EPV - sa udeľuje na hnojivá,  pôdne pomocné látky a živiny, ktoré chce žiadateľ použiť na vlastnú potrebu. Výnimka je udelená na meno žiadateľa (prevádzkovateľa v systéme EPV), tzn. žiadateľ môže použiť hnojivo, pôdnu pomocnú látku a živiny na dieloch produkčných blokov, ktoré obhospodaruje. OEPV zároveň určí podmienky na základe plnenia ktorých je udelená výnimka platná. Doba platnosti je vydaná na aktuálny hospodársky rok v ktorom bola žiadosť o udelenie výnimky podaná.

Po udelení výnimky sa hnojivá, pôdne pomocné látky a živiny nezapisujú do Zoznamu hnojív, pôdnych pomocných látok a živín povolených v EPV. Výnimka je vydaná len pre žiadateľa v systéme EPV a nevzťahuje sa na iných prevádzkovateľov EPV v SR.

POZOR: pre udelenie výnimky na použitie Digestátu na pôdnych dieloch žiadateľa registrovaného v systéme EPV je potrebné, aby bol digestát certifikovaný na OPH a mal vydaný certifikát na 5 rokov od OPH. Rozhodnutie o povolení používania sekundárnych zdrojov a živín od OPH s platnosťou na 1 rok nie je postačujúce.

Dokumenty potrebné pre udelenie povolenia hnojív, pôdnych pomocných látok a živín v systéme EPV v SR. (platí pre výrobky certifikované OPH, vzájomne uznané hnojivá a „ES hnojivá“ neposudzované iným ČŠ EÚ alebo štátom tretej krajiny do EPV)

Povinné prílohy k žiadosti:

 • schválená etiketa výrobku – v slovenskom jazyku s ktorou sa výrobok predáva na území SR. V prípade, ak výrobok bol uznaný autoritou v inej krajine je potrebné, aby žiadateľ doložil okrem slovenskej etikety aj etiketu používanú v danej krajine (s prekladom do anglického jazyka úradnou prekladateľskou agentúrou/úradným prekladateľom);
 • karta bezpečnostných údajov – vypracovaná na výrobok v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES;
 • špecifikácia zloženia - pôvod surovín všetkých zložiek výrobku. V prípadoch ako maštaľný hnoj, sušený maštaľný hnoj, dehydrovaný hydinový trus, kompostované alebo tekuté živočíšne exkrementy, digestát a vaječné škrupiny je podmienkou uviesť: zoznam dodávateľov týchto surovín (názvy a kódy fariem z výstupu CEHZ), vyprodukované množstvá, typ/systém ustajnenia hospodárskych zvierat. Maštaľný hnoj, sušený maštaľný hnoj, dehydrovaný hydinový trus, kompostované alebo tekuté živočíšne exkrementy, digestát a vaječné škrupiny nesmú pochádzať z priemyselného chovu (veľkochovu);
 • jednoduchý technologický popis/schéma výroby – s uvedením všetkých vstupujúcich surovín (dokladá sa len po výzve odborným pracovníkom);
 • osvedčenie alebo čestné prehlásenie od výrobcu/producenta – v prípade, ak výrobok obsahuje mikroorganizmy, musí žiadateľ preukázať, že nepochádzajú a nie sú vyrobené z GMO;
 • chemické rozbory z akreditovaných laboratórií/protokol o skúške – doloží žiadateľ v prípade digestátu z výroby bioplynu, v prípade výrobku obsahujúceho kompostovanú alebo fermentovanú zmes rastlinnej hmoty, v prípade výrobku obsahujúceho kompostovanú alebo fermentovanú zmes odpadu z domácností, produkty alebo vedľajšie produkty živočíšneho pôvodu, mletý prírodný mäkký fosforit, fosforečnan vápenato-hlinitý, biouhlie a bohatý organický sediment vytvorený bez prístupu kyslíka, ktorý sa nachádza v sladkovodných útvaroch (napr. sapropel);
 • rámcové zmluvy/dohody -  medzi výrobcom/dodávateľom/distribútorom (podpísané vlastnoručne prípadne elektronicky prostredníctvom jednotného prístupového miesta (elektronická schránka) v zmysle zákona č. 305/2013 Z.Z. o e-Governmente), z dôvodu spätnej vysledovateľnosti produktu, ochrany strany spotrebiteľa ako aj výrobcu a jeho zmluvných distribútorov pred falšovaním alebo predajom produktu inými spoločnosťami (dokladá sa len po výzve odborným pracovníkom).

Žiadateľ predkladá všetky dokumenty príslušnému orgánu pre EPV v štátnom jazyku alebo anglickom (s výnimkou českého jazyka). V prípade nutnosti prekladu dokumentov musí žiadateľ predložiť príslušnému orgánu dokumenty preložené úradnou prekladateľskou agentúrou/úradným prekladateľom.

Dokumenty potrebné pre udelenie výnimky hnojív, pôdnych pomocných látok a živín v systéme EPV v SR. (platí pre výrobky certifikované OPH, vzájomne uznané hnojivá a „ES hnojivá“ neposudzované iným ČŠ EÚ alebo štátom tretej krajiny do EPV)

Prílohy k žiadosti pre udelenie výnimky sú zhodné s prílohami, ktoré sú popísané v sekcii: Dokumenty potrebné na posúdenie pre udelenie povolenia hnojív, pôdnych pomocných látok a živín v systéme EPV v SR.

Dokumenty potrebné pre udelenie povolenia/výnimky pre hnojivá, pôdne pomocné látky a živiny do systému EPV, ktoré už uznal príslušný orgán pre EPV v inom členskom štáte (ČŠ) Európskej Únie (EÚ) alebo v štáte tretej krajiny. (platí pre vzájomne uznané hnojivá a „ES hnojivá“ už posudzované do EPV iným ČŠ EÚ alebo štátom tretej krajiny)

Ak sa jedná o hnojivá, pôdne pomocné látky a živiny, ktoré posúdil a uznal príslušný orgán/autorita alebo oprávnená inšpekčná organizácia pre EPV v inom ČŠ EÚ alebo štáte tretej krajiny ako vhodné do EPV, žiadateľovi:

 • v prípade uvádzania takéhoto produktu do obehu na území SR (distribúcia, predaj);
 • rovnako aj v prípade použitia na vlastnú spotrebu;

vyplýva povinnosť poslať žiadosť na posúdenie pre udelenie povolenia/výnimky na OEPV.

Povinné prílohy k žiadosti:

 • schválená etiketa výrobku – v slovenskom jazyku s ktorou sa výrobok predáva na území SR. Rovnako je potrebné, aby žiadateľ doložil okrem slovenskej etikety aj etiketu používanú v danej krajine (s prekladom do anglického jazyka úradnou prekladateľskou agentúrou/úradným prekladateľom);
 • karta bezpečnostných údajov – vypracovaná na výrobok v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES;
 • platný certifikát/rozhodnutie o registrácii od inej príslušnej zahraničnej autority alebo oprávnenej inšpekčnej organizácie pôsobiacej v zahraničí, ktorá výrobok posudzovala do EPV.

Vo všetkých prípadoch kompletne vyplnenú, opečiatkovanú (iba v prípade, ak žiadateľ pečiatku vlastní), vlastnoručne podpísanú žiadosť konateľom alebo splnomocneným zástupcom subjektu je možné doručiť:

 • písomne prostredníctvom Slovenskej pošty (na adresu Matúškova 21, 833 16 Bratislava);
 • osobne do podateľne ÚKSÚP (Matúškova 21, 833 16 Bratislava);
 • alebo elektronicky prostredníctvom jednotného prístupového miesta (elektronická schránka) v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

Udelenie povolenia/výnimky

Sa vydáva za predpokladu, ak:

 • použitie hnojív, pôdnych pomocných látok a živín je povolené OPH (žiadateľ získal certifikát alebo potvrdenie o vzájomnom uznaní) alebo sa jedná o „ES hnojivo“;
 • je na OEPV podaná oficiálna, kompletná žiadosť aj spolu s povinnými prílohami;
 • hnojivo, pôdna pomocná látka a živiny svojím surovinovým zložením, pôvodom a vlastnosťami spĺňajú požiadavky Prílohy II NK (EÚ) 2021/1165 a spĺňajú celkové zásady podľa NEPaR (EÚ) 2018/848.

Zamietnutie žiadosti

Nastáva v prípade, ak:

 • hnojivo, pôdna pomocná látka a živiny nemajú certifikát alebo nie sú vzájomne uznané od OPH alebo sa nejedná o „ES hnojivo“;
 • žiadateľ v lehote do 30 kalendárnych dní neodpovie na výzvu zodpovedným odborným pracovníkom na doplnenie žiadosti o chýbajúce prílohy potrebné k posúdeniu výrobku;
 • hnojivo, pôdna pomocná látka a živiny svojím surovinovým zložením, pôvodom a vlastnosťami nespĺňajú požiadavky Prílohy II NK (EÚ) 2021/1165 alebo nespĺňajú celkové zásady podľa NEPaR (EÚ) 2018/848.